Učitavanje...
Program potpora u poljoprivredi

Program potpora u poljoprivredi

Programom potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Kutine za razdoblje 2022. - 2025. godine (u daljnjem tekstu Program) utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi za koje će Grad Kutina, u razdoblju od 2022. do 2025. godine dodjeljivati potpore male vrijednosti te kriteriji i postupak istih.  Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Grada  Kutine.

SVRHA PROGRAMA

Ovaj Program donosi se u cilju poticanja razvoja poljoprivrede na području Grada Kutine.  Program je izrađen u svrhu davanja potpora u što više segmenata i grana poljoprivredne  proizvodnje. U ovaj Program spadaju potpore čijim će se provođenjem nastojati utjecati na  brži, kvalitetniji i suvremeniji razvoj poljoprivrede na području Grada Kutine, odnosno  pokušati usmjeriti u kvalitetniju poljoprivrednu proizvodnju i pružiti mogućnost  poljoprivrednicima za njihovo uključivanje u suvremene tokove u poljoprivredi.  Ovim Programom se utvrđuje za koje grane u poljoprivredi će se isplaćivati potpore, uvjeti za  ostvarivanje potpora, te prava i obveze korisnika predmetnih potpora.

CILJEVI I MJERE GRADA U RAZVOJU POLJOPRIVREDE
Ciljevi
Najvažniji ciljevi ovog Programa su:

1. bolje korištenje poljoprivrednih površina u svrhu povećanja primarne poljoprivredne  proizvodnje i podizanja stupnja prerade poljoprivrednih proizvoda kroz proizvodnju 

2. povećanje konkurentnosti obiteljskih gospodarstava

3. podizanje kvalitete života i proširenje gospodarskih programa na cijelom (ruralnom) području Grada Kutine.

Mjere
Kao prioritetne mjere za ostvarivanje najvažnijih ciljeva iz prethodnog članka utvrđuju se:

1. održivo korištenje poljoprivrednog zemljišta na cijelom području gospodarenja putem poticanja ekološke proizvodnje i kultiviranja poljoprivrednog zemljišta,

2. poticanje interesnog povezivanja poljoprivrednih proizvođača kroz klastere, zadruge, proizvođačke organizacije, udruge i lokalnu akcijsku grupu radi povećanja njihove konkurentnosti, zajedničkog nastupa na tržištima i podizanje kvalitete poljoprivrednih proizvoda,

3. poboljšanje kvalitete života na cijelom ruralnom području putem potpora razvoju  malom gospodarstvu iz poljoprivrede, razvoju seoskog turizma i poboljšanju  poljoprivredne infrastrukture.

Korisnici

Korisnik sredstava potpore iz Proračuna Grada Kutine može biti „jedan poduzetnik“ tj.  poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje ima  poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju na području Grada Kutine.

Poljoprivredna gospodarstva obuhvaćaju slijedeće subjekte iz primarne proizvodnje  poljoprivrednih proizvoda: obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), samoopskrbna poljoprivredna gospodarstva (SOPG), obrti, trgovačka društva, udruge i zadruge registrirane  za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, koji podmiruju sve obveze prema Gradu Kutini.

POTPORE U POLJOPRIVREDI

Potpore iz ovoga Programa dodjeljivati će se u razdoblju od 2022. do 2025. godine kako slijedi:

DIO I
Sukladno Uredbi 1408/2013:
Projekt 1. Unaprjeđenje biljne poljoprivredne proizvodnje
- Mjera 1.1 Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta
- Mjera 1.2. Uzorkovanje tla i kalcifikacija poljoprivrednog zemljišta
- Mjera 1.3. Podizanje protugradnih mreža
- Mjera 1.4. Navodnjavanje i zaštita od mraza
- Mjera 1.5. Ekološka proizvodnja u poljoprivredi
Projekt 2. Unaprjeđenje stočarske proizvodnje
- Mjera 2.1. Umjetno osjemenjivanje
- Mjera 2.2. Kupnja vode za OPG
- Mjera 2.3. Nabava goveda i vlastiti uzgoj junica
- Mjera 2.4. Pčelarska proizvodnja
Projekt 3. Unaprjeđenje povrtlarske proizvodnje
- Mjera 3.1. Plastenici i staklenici
Projekt 4. Edukacija poljoprivrednika
- Mjera 4.1. Edukacija i stručno osposobljavanje poljoprivrednih proizvođača
Projekt 5. Osiguranje poljoprivrednih usjeva i nasada
- Mjera 5.1. Premija osiguranja biljne i stočarske proizvodnje
Projekt 6. Legalizacija poljoprivrednih objekata
- Mjera 6.1. Legalizacija objekata za poljoprivrednu namjenu
Projekt 7. Trajni nasadi
- Mjera 7.1. Nabavka loznih cijepova i voćnih sadnica
 

DIO II
Sukladno Uredbi 1407/2013:
Projekt 8. Unaprjeđenje plasmana vlastitih proizvoda
- Mjera 8.1. Poticanje poljoprivrednih proizvođača za područje distribucije vlastitih
proizvoda
Projekt 9. Udruge
- Mjera 9.1. Poticanje razvoja udruga
Projekt 10. Zadruge
- Mjera 10.1. Poticanje razvoja zadruga
Više možete pročitati iz dokumenata.

Dokumenti