Učitavanje...

OŠ Zvonimira Franka - Javni poziv za prijavu kandidata (m/ž) za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi za školsku godinu 2023./2024.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

OSNOVNA ŠKOLA ZVONIMIRA FRANKA 
KUTINA, S. S. KRANJČEVIĆA 2K
KLASA: 112-02/23-02/05
URBROJ: 2176-31-01/1-23-1
Kutina, 23. kolovoza 2023. godine

 

U sklopu projekta „Kutina – grad inkluzivnog obrazovanja III.“ koji je prijavljen na Poziv na dostavu projektnih prijedloga Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno – obrazovnim ustanovama – faza VI. (referentni broj: SF.2.4.06.01) objavljuje se

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata (m/ž) za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi

za školsku godinu 2023./2024.

I.

U sklopu projekta „Kutina – grad inkluzivnog obrazovanja III.“ (u daljnjem tekstu: projekt) raspisuje se Javni poziv za izbor pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, a koji su na temelju Rješenja o primjerenom programu školovanja integrirani u redovni sustav osnovnoškolskog obrazovanja u 5 škola čiji je osnivač Grad Kutina te donesenim Odlukama o priznavanju prava na potporu pomoćnika u nastavi za učenike osnovnih škola Grada Kutine (Osnovna škola Vladimira Vidrića, Osnovna škola Mate Lovraka, Osnovna škola Stjepana Kefelje, Osnovna škola Zvonimira Franka i Osnovna škola Banova Jaruga).

II.

Na Javni poziv mogu se javiti osobe koje zadovoljavaju uvjete za pomoćnika u nastavi i to sljedeće:

Pomoćnik u nastavi mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 • Završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje,
 • Dokaz da protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak,
 • Dokaz o posjedovanju: Uvjerenje o završenom osposobljavanju za rad pomoćnika u nastavi, potvrda ili javna isprava o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u skladu s Pravilnikom o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (Narodne novine, broj 102/2018, 59/2019, 22/2020, 91/2023) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) kojom se dokazuje osposobljenost za poslove pomoćnika u nastavi prije početka rada.

Pomoćnik u nastavi ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika kojem/kojima se pruža potpora.

 

Pomoćnik u nastavi ne smije biti osoba protiv koje se vodi kazneni postupak ili je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela.

Pomoćnik u nastavi treba biti osoba koja će svojim kompetencijama, iskustvom i visokom motivacijom za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi omogućiti jednake uvjete obrazovanja kroz pružanje neposredne podrške učenicima s teškoćama u razredu, pomoć u uključivanju u razredni kolektiv te savladavanje socijalno-psiholoških prepreka.

 

III.

Pomoćnici u nastavi će se u okviru projekta angažirati u Osnovnoj školi Zvonimira Franka:

 

 • Broj traženih osoba: 7 pomoćnika u nastavi za jednog učenika
 • Mjesto rada: Osnovna škola Zvonimira Franka, Grad Kutina
 • Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme od 30 sati tjedno (tjedno zaduženje od 30 sati)
 • Prijevoz na rad: u potpunosti.

 

IV.

S odabranim pomoćnicima u nastavi sklopit će se ugovori o radu na određeno vrijeme za vrijeme trajanja školske godine (od rujna 2023. godine do lipnja 2024. godine), unutar razdoblja trajanja projekta kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

 

V.

Osobe koje se prijavljuju na Javni poziv moraju posjedovati znanje, vještine, samostalnost i odgovornost koje proizlaze iz dokaza o posjedovanju: javne isprave o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u skladu s Pravilnikom ili potvrda/certifikat o završenom neformalnom programu edukacije/osposobljavanja za poslove kojom se dokazuje osposobljenost za poslove pomoćnika u nastavi prije početka rada.

Vrednovanje stečenih ishoda učenika obuhvaća vrednovanje znanja i provjeru vještina na način definiran standardom djelomične kvalifikacije. Pristup vrednovanju može se ostvariti na temelju formalnog, neformalnog i informalnog učenja.

Potvrda/certifikat o završenom neformalnom programu edukacije/osposobljavanja za poslove pomoćnika u nastavi kojom se dokazuje osposobljenost za poslove pomoćnika u nastavi prije početka rada treba biti u skladu s Pravilnikom.

 

VI.

Osnovna zadaća pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama je pružanje neposredne potpore u razredu učenicima s teškoćama tijekom odgojno-obrazovnog procesa.

Poslovi pomoćnika u nastavi realiziraju se tijekom boravka učenika ili skupine učenika u školi i izvanučioničkim aktivnostima, koje su sastavni dio kurikuluma i godišnjeg plana i programa škole.

                                            

Poslovi pomoćnika u nastavi su:

 • Potpora u komunikaciji i socijalnoj uključenosti,
 • Potpora u kretanju,
 • Potpora pri uzimanju hrane i pića,
 • Potpora u obavljanju higijenskih potreba (samo u slučaju nepostojanja adekvatne medicinske/njegovateljske pomoći za obavljanje tih potreba),
 • Potpora u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka,
 • Suradnja s radnicima škole te vršnjacima učenika u razredu, što podrazumijeva razmjenu informacija potrebnu za praćenje i unapređivanje rada s učenikom.

Ovisno o potrebama učenika ili skupine učenika kojima pomoćnik u nastavi pruža potporu, poslovi pomoćnika u nastavi definiraju se programom rada prema utvrđenim funkcionalnim sposobnostima i potrebama svakog pojedinog učenika koji sadrži neke aktivnosti ili sve gore navedene aktivnosti. Pomoćnici u nastavi imaju potporu koordinatora tijekom izvršavanja svojih zadaća.

VII.

Uz prijavu na javni poziv, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika),
 • dokaz o prebivalištu (preslika osobne iskaznice),
 • potvrda o nekažnjavanju (original, ne stariji od 6 mjeseci),
 • dokaz o završenoj edukaciji za pomoćnika u nastavi (preslika).

Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidati su prije sklapanja ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

VIII.

Prijave s popratnom dokumentacijom podnose se elektronskom poštom na e-mail: skola@os-zvonimira-franka-kt.skole.hr ili osobno na sljedeću adresu:

Osnovna škola Zvonimira Franka

 1. S. Kranjčevića 2, 44320 Kutina.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave ovog javnog poziva.

Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona:  (044/660-454) ili na e-mail (skola@os-zvonimira-franka-kt.skole.hr).

IX.

Ovaj Javni poziv objavljen je na službenim web stranicama nositelja projekta Grada Kutine i partnera na projektu Osnovna škola Zvonimira Franka.                                                                                                                                    

                                                                                                                                                     Ravnatelj:                              

                                                                                                                                           Dario Duda, prof.,v.r.

    

Dokumenti