Učitavanje...

Natječaj za prodaju nekretnina

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD KUTINA

UO ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ

                                  

KLASA: 944-01/23-01/35

URBROJ: 2176-3-06-01/01-24-8

Kutina, 18.04.2024.

 

Na temelju čl. 50. Statuta Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 5/23),  Odluke o upravljanju imovinom u vlasništvu Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 7/19, 8/19, 2/21 i 1/22) te Odluke gradonačelnika o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Kutine od 12.04.2024. godine (KLASA: 944-01/23-01/35, URBROJ: 2176-3-06-01/01-24-7), Grad Kutina dana 18.04.2024. godine objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Kutine

 

Predmet prodaje su nekretnine:

 

  1. k.č.br. 5241/2 ORANICA U RAD. NASELJU, zk.ul. 1158 k.o. Kutina, površine 446 m2, građevinsko zemljište

         POČETNA CIJENA: 4.630,00

 

 

Nekretnine se prodaju prema načelu viđeno-kupljeno, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

Pravo na podnošenje pisanih ponuda imaju fizičke i pravne osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva nekretnina.

Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je, osim ispunjavanja svih uvjeta natječaja, ponudio najviši iznos ukupne kupoprodajne cijene za obje nekretnine ili ostvario pravo prvenstva.

 

Prvenstveno pravo kupnje imaju fizičke i pravne osobe koje su sudjelovale u natječaju i to slijedećim redoslijedom:

  1. suvlasnik
  2. dosadašnji zakupnik ili osoba koja se nalazi u neprekinutom mirnom posjedu nekretnine duže od pet godina, uz uvjet da redovito podmiruje dospjele obveze za tu nekretninu
  3. vlasnik susjednog zemljišta
  4. osobe određene Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

 

Sve navedene osobe dužne su u svojoj ponudi priložiti odgovarajuće isprave kojima dokazuju svoj status.

Osobe imaju pravo prvenstva prema utvrđenom redoslijedu pod uvjetom da prihvate najvišu cijenu postignutu natječajem od strane ponuditelja koji ispunjava natječajne uvjete. Ako osoba ostvaruje dvije ili više prednosti, uzima se u obzir samo redoslijed prvenstva.

 

Ponuda za sudjelovanje mora sadržavati:

  • podatke o fizičkoj ili pravnoj osobi ponuditelju (ime, prezime, adresa, sjedište, OIB, kontakt)
  • oznaku nekretnina za koje se dostavlja ponuda (moguće je podnijeti ponudu samo u odnosu na obje nekretnine)
  • ponuđeni iznos kupoprodajne cijene
  • dokaz o uplaćenoj jamčevini.

Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% početne kupoprodajne cijene (463,00 EUR) na račun Grada Kutine IBAN HR3323400091822000008, model: HR68, poziv na broj: 7757-OIB uplatitelja (u opisu plaćanja potrebno je navesti da je riječ o jamčevini te naznačiti nekretninu za koju se uplaćuje jamčevina) i preslik naloga o plaćanju jamčevine dostaviti uz ponudu.

 

Ponude se predaju poštom ili neposredno u zatvorenoj omotnici sa naznakom "PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINA  – ne otvarati -" na adresu: Grad Kutina, Trg kralja Tomislava 12, Kutina.

 

Rok za dostavu ponuda je 03.05.2024. godine (bez obzira na način dostave), a teče od dana objave obavijesti o natječaju u Večernjem listu, odnosno od dana 18.04.2024. godine. Cjeloviti tekst natječaja objavljuje se istoga dana na web stranicama Grada Kutine te Oglasnoj ploči Grada Kutine.

 

Otvaranje ponuda nije javno.

Nepotpune ponude ili ponude zaprimljene izvan roka neće se razmatrati.

Sa najpovoljnijim ponuditeljem Grad Kutina će sklopiti ugovor o kupoprodaji.

Prvi najpovoljniji ponuditelj koji odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine. U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu platiti najkasnije u roku od trideset dana, od dana sklapanja ugovora. O opravdanosti produljenja roka plaćanja kao i mogućnosti odobravanja obročne otplate odlučuje Gradsko vijeće.

Rok za sklapanje ugovora je 30 dana do dana primitka odluke o odabiru. Ako kupac ne sklopi kupoprodajni ugovor u tom roku, smatrat će se da je isti odustao od sklapanja ugovora i gubi pravo na povrat jamčevine.

Prodavatelj pridržava pravo da odustane od prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude dostavit će se svim sudionicima natječaja. Ponuditelju koji ne uspije u natječaju, jamčevina će biti vraćena bez kamata.

Kupac snosi sve troškove vezane za sklapanje ugovora o kupoprodaji i                                                                                                                                                                                zemljišnoknjižnu provedbu. Također kupac snosi trošak izrade procjembenih elaborata.

Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Grada Kutine na telefon 044/692-027, 692-015.

 

 

GRAD KUTINA

Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenti