Učitavanje...

Natječaj za dodjelu na korištenje udrugama zemljišta u vlasništvu Grada Kutine

Grad Kutina objavljuje natječaj za dodjelu na korištenje udrugama zemljišta na k.č.br. 5234 k.o. Kutina. Rok za dostavu ponuda je 16.07.2024. godine (bez obzira na način dostave), a teče od dana objave poziva na internetskim stranicama Grada Kutine i Oglasnoj ploči Grada Kutine.

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD KUTINA

UO ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ

                                  

KLASA: 372-01/24-01/4

URBROJ: 2176-3-06-01/01-24-7

Kutina, 04.07.2024.

 

Na temelju Odluke o dodjeli nekretnina u vlasništvu Grada Kutine na korištenje udrugama („Službene novine“ Grada Kutine br. 3/16, 7/17, 2/18, 2/19 i 4/21, dalje: Odluka) i na temelju Pravilnika o kriterijima i mjerilima za bodovanje od dana 25.2.2019. (javno objavljen na mrežnim stranicama Grada Kutine), objavljuje 04.07.2024. godine

JAVNI NATJEČAJ  ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU NEKRETNINA  U VLASNIŠTVU GRADA KUTINE NA KORIŠTENJE UDRUGAMA

1. Predmet javnog natječaja je neizgrađeno građevinsko zemljište na dijelu k.č.br. 5234, upisana u z.k.ul. 1201 k.o. Kutina, površine koja se daje u zakup 2996 m2 (prema skici u privitku).

2. Rok za podnošenje prijava:  16.07.2024. godine (bez obzira na način dostave) i teče od dana objave oglasa na Oglasnoj ploči Grada Kutine i internetskim stranicama Grada Kutine, odnosno od dana 04.07.2024. godine.

3. Prijave na natječaj sa dokumentacijom se podnose elektronički (adrese e-pošte: krmelic@kutina.hr ili juretic@kutina.hr) ili pisanim putem-u zatvorenoj omotnici, s naznakom "Ne otvaraj - Javni natječaj za dodjelu nekretnina na korištenje udrugama" preporučeno poštom ili u pisarnicu Grada Kutine.

4. Podnositelji, čije su prijave podnesene izvan natječajnog roka ili su nepotpune, kao i one koje ne ispunjavaju uvjete određene natječajem, neće biti uvrštene na listu prvenstva.

5. Javni natječaj objavljen je na mrežnim stranicama Grada Kutine www.kutina.hr i Oglasnoj ploči Grada Kutine.


OPĆI UVJETI ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

6. Pravo na podnošenje prijave imaju organizacije civilnog društva (udruge, zaklade, fundacije, umjetničke organizacije te ustanove koje nisu osnovane kao javne ustanove niti radi stjecanja dobiti) koje udovoljavaju sljedećim osnovnim mjerilima:

 - udruga mora biti upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili u drugi odgovarajući registar i imati registrirano sjedište u Gradu Kutini

 - udruga mora biti upisana u Registar neprofitnih organizacija;

 - udruga mora uredno plaćati doprinose i poreze te druga davanja prema državnom proračuni i proračunu Grada Kutine;

 - udruga mora imati organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu aktivnosti;

 - mora voditi transparentno financijsko poslovanje;

 - da se protiv udruge, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđena za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. Uredbe

 - aktivnosti se moraju provoditi na području Grada Kutine;

 - prijava na natječaj mora sadržavati sve podatke, dokumentaciju određenu natječajnom dokumentacijom;

 - udruga mora uredno ispunjavati obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o korištenju nekretnine.

7. Neće se razmatrati prijave:

 - organizacija civilnog društva koje su dužnici po osnovi davanja prema državnom proračuni i proračunu Grada Kutine

 - udruga koje nisu uskladile Statut sa Zakonom o udrugama ili nisu predale zahtjev za usklađivanje statuta nadležnom uredu državne uprave

 - organizacija civilnog društva koje nema transparentno poslovanje;

 - koje nisu podnesene u roku nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja.

8. Grad Kutina do zaključenja ugovora pridržava pravo poništenja natječaja i neprihvaćanja niti jedne prijave.

 
SADRŽAJ PRIJAVE

9. Pisana prijava za dodjelu na korištenje s potrebnim prilozima podnosi se na Obrascu prijave na javni natječaj(objavljen na mrežnim stranicama Grada Kutine, kao prilog ovog javnog natječaja) i s priloženim dokazima o ispunjavanju kriterija u utvrđenom roku. Prijava i svi obrasci moraju  biti potpisani od strane osobe ovlaštene za zastupanje i ovjereni pečatom

10. Prijava za dodjelu nekretnine na korištenje mora sadržavati potrebne informacije i dokaze da organizacija civilnog društva ispunjava osnovne kriterije za dodjelu nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske na korištenje kako slijedi:

 a) izvadak iz matičnog registra u koji je udruga upisana (ispis internetske stranice);

 b) dokaz o upisu u Registar neprofitnih organizacija (ispis internetske stranice RNO-a);

 c) presliku statuta, sa svim izmjenama i dopunama;

 d) potvrdu Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, ne starija od 30 dana od objave javnog natječaja;

 e) presliku financijskog izvješća  za    prethodnu  godinu  (za  obveznike dvojnog knjigovodstva)  odnosno presliku  knjige prihoda i rashoda  (za obveznike  jednostavnog knjigovodstva);

 f) popis zaposlenih osoba; ako ih ima

 g) Izjavu o financiranim projektima organizacije iz javnih izvora-OBRAZAC (fakultativno)

 h) Izjavu o postojanju partnerskog odnosa u slučaju korištenja nekretnine u partnerstvu -OBRAZAC; (fakultativno)

 i) Izjava da se protiv udruge, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđena za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. Uredbe-OBRAZAC

 j) Izjava o dostatnim organizacijskim kapacitetima i ljudskim resursima potrebnima za provedbu aktivnosti udruge-OBRAZAC

 k) Izjava o provođenju aktivnosti na području grada Kutine-OBRAZAC

 

Po potrebi, a u svrhu ostvarivanja prednosti prilikom ocjene ponuda, ponuditelj može dostavit uz ponudu i drugu dokumentaciju navedenu u obrascu ponude.

Povjerenstvo će u tijeku pregleda i ocjene ponuda izvršiti uvid u stanje duga ponuditelja prema Gradu Kutini kod nadležnih stručnih službi.

 

11. Dopuštene su preslike dokumenata.

12. Pristigle prijave organizacija civilnog društva za dodjelu na korištenje nekretnina u vlasništvu Grada Kutine radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro vrednovat će se prema kriterijima i mjerilima  koji su utvrđeni Pravilnikom o kriterijima i mjerilima za bodovanje kojega je donio gradonačelnik Grada Kutine dana 25.2.2019. godine.

U slučaju dviju ili više prijava, nakon izvršenog bodovanja prijava i utvrđivanja liste prvenstva za dodjelu pojedine nekretnine, Povjerenstvo će, na internetskoj stranici Grada Kutine i Oglasnoj ploči gradske uprave, javno objaviti prijedlog liste prvenstva za dodjelu pojedine nekretnine sa brojem bodova po pojedinom kriteriju te ukupan broj bodova.

Na listu prvenstva za dodjelu pojedine nekretnine prijavitelji mogu uložiti prigovor Gradonačelniku, zbog redoslijeda na listi reda prvenstva ili zbog neuvrštavanja na listu reda prvenstva iz razloga navedenih u članku 7. ove Odluke, u roku 8 dana od dana objavljivanja Prijedloga liste prvenstva. Odluka Gradonačelnika o prigovoru je konačna. Ove odredbe se ne primjenjuju u slučaju da je na natječaj pristigla samo jedna ponuda.

Konačnu listu prvenstva za dodjelu pojedine nekretnine, na prijedlog Povjerenstva, utvrđuje Gradonačelnik. Na temelju Konačne liste iz stavka 1. ovoga članka, Povjerenstvo predlaže Gradonačelniku donošenje Odluke o dodjeli nekretnine na korištenje koji mora biti obrazložen i javno objavljen na internetskoj stranici Grada Kutine.

13. Namjera korištenja zemljišta u suradnji/partnerstvu s drugim organizacijama civilnog društva potvrđuje se izjavom o partnerstvukoja se prilaže uz prijavu za dodjelu nekretnine na korištenje potpisanom od svih partnerskih organizacija civilnog društva. Ako zemljište planira koristiti više organizacija civilnog društva u suradnji/partnerstvu podnosi samo jedna od organizacija koja smatra da na natječaju može ostvariti najveći broj bodova sukladno navedenim kriterijima i mjerilima.

14.. S odabranim ponuditeljem sklopiti će se Ugovor o korištenju na rok od 5 godina, kao javnobilježnički akt.

15. Nekretnine se dodjeljuju na korištenje u postojećem “VIĐENOM STANJU”. Korisnik je obvezi održavati urednom i kositi navedeni dio zemljišta te njegov obodni dio.

16. Naknada za korištenje zemljišta određuje se u mjesečnom iznosu od 59.65 EUR+PDV.

17. Korisnik može  nekretninu  dati u podkorištenje trećim osobama samo uz suglasnost Grada Kutine.

Dokumenti