Učitavanje...

Natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Kutine u svrhu obavljanja poljoprivredne djelatnosti

Grad Kutina objavljuje natječaj za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta  u Repušnici, na k.č.br. 3653 k.o. Repušnica, u svrhu obavljanja poljoprivredne djelatnosti. Rok za dostavu ponuda je 12.7.2024. godine (bez obzira na način dostave), a teče od dana objave natječaja na internetskim stranicama Grada i oglasnoj ploči Grada Kutine (bez obzira na način dostave).

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD KUTINA

UO ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVOI RAZVOJ

KLASA: 944-01/24-01/17

URBROJ: 2176-3-06-01/01-24-4

Kutina, 1.7.2024.

 

Na temelju čl. 50. Statuta Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 5/23) i Odluke o upravljanju imovinom u vlasništvu Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 7/18, 8/19, 2/21 i 1/22), Grad Kutina objavljuje

 

N A D M E T A NJ E

za zakup poljoprivrednog zemljišta u svrhu obavljanja poljoprivredne djelatnosti

prikupljanjem pismenih ponuda

 

 

Predmet nadmetanja je davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Kutine i to:

 

Predmet zakupa

k.č.br.

Katastarska općina

Namjena katastarske čestice

Površina zemljišta koja se daje u zakup u m2

 

Početna godišnja zakupnina u eurima

Dio 3653

 

Repušnica

 

 

oranica

 

3201,91

14,86

             

 

 

Zemljište se daje u zakup u svrhu obavljanja poljoprivredne djelatnosti.

Kriterij izbora najpovoljnije ponude je najveći ponuđeni iznos godišnje zakupnine.

Zemljište se ustupa u zakup na vrijeme od 5 (pet) godina s mogućnošću raskida ugovora pisanim putem prije isteka ugovorenog roka trajanja ugovora u slučaju neizvršenja ugovornih obveza (ili neurednog izvršenja) odnosno nastanka razloga od interesa za Grad Kutinu.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave obavijesti o odabiru, s Gradom Kutina sklopiti Ugovor o zakupu zemljišta u svrhu obavljanja poljoprivredne djelatnosti, u protivnom će se natječaj poništiti u tom dijelu predmeta zakupa ili će se odabrati po cijeni sljedeća prihvatljiva ponuda.    

Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je, osim ispunjavanja svih uvjeta natječaja, ponudio najviši iznos zakupnine ili ostvario pravo prvenstva.

Prvenstveno pravo zakupa imaju fizičke i pravne osobe koje su sudjelovale u natječaju i to slijedećim redoslijedom:

 • suvlasnik zemljišta
 • dosadašnji zakupnik
 • osoba čije zemljište u vlasništvu ili zakupu graniči sa zemljištem koje se daje u zakup
 • osoba čije je zemljište u vlasništvu ili zakupu bliže zemljištu koje se daje u zakup
 • razvojačeni hrvatski branitelji i članovi obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestalog hrvatskog branitelja, koji se bave gospodarskom djelatnošću

 

 

 • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
 • pravna osoba registrirana za obavljanje gospodarske djelatnosti

 

 

Sve navedene osobe dužne su u svojoj ponudi priložiti odgovarajuće isprave kojima dokazuju svoj status.

 

Osobe imaju pravo prvenstva prema utvrđenom redoslijedu pod uvjetom da prihvate najvišu cijenu postignutu natječajem od strane ponuditelja koji ispunjava natječajne uvjete. Ako osoba ostvaruje dvije ili više prednosti, uzima se u obzir samo redoslijed prvenstva.

 

Nadmetati se mogu sve pravne i fizičke osobe. Ponuda za sudjelovanje mora sadržavati:

 • podatke o fizičkoj ili pravnoj osobi ponuditelju (ime, prezime, adresa, OIB, kontakt)
 • presliku dokumenata kojima ponuditelji fizičke osobe dokazuju svoj identitet (preslik osobne iskaznice za fizičke osobe)
 • presliku dokumenata kojima se dokazuje svojstvo osobe s pravom prvenstva
 • potvrdu Porezne uprave o podmirenim dospjelim obvezama prema Republici Hrvatskoj (ne stariju od 30 dana računajući od dana objave natječaja)
 • cijena ponude (godišnje zakupnine) koja ne može biti niža od početne cijene u natječaju

 

Službe Grada će izvršiti uvid u stanje duga ponuditelja prema Gradu Kutini. Na natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje na dan otvaranja ponuda imaju nepodmirena dospjela dugovanja prema Gradu Kutini i Republici Hrvatskoj. Takve ponude će biti isključene.

 

 Ponude se šalju u zatvorenoj omotnici sa naznakom "PONUDA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA – ne otvarati -" na adresu: Grad Kutina, Trg kralja Tomislava 12, Kutina.

Rok za dostavu ponuda je 12.7.2024. (bez obzira na način dostave) i teče od dana objave oglasa na Oglasnoj ploči Grada Kutine i internetskim stranicama Grada Kutine, odnosno od dana 1.7.2024. godine.

Odluke koje nisu podnesene u roku ili potpune u smislu uvjeta ovog natječaja, bit će isključene. Otvaranje ponuda nije javno.

Dokumenti