Učitavanje...

Nadmetanje za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu obavljanja poljoprivredne djelatnosti

Na temelju čl. 46. Statuta Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 6/09, 3/13, 4/13, pročišćeni tekst, 2/18, 2/20, 2/21) i Odluke o upravljanju imovinom u vlasništvu Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 7/18, 8/19, 2/21 i 1/22), Grad Kutina, dana 9.11.2022. godine objavljuje

N A D M E T A NJ E

za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu obavljanja poljoprivredne djelatnosti

prikupljanjem pismenih ponuda

Predmet nadmetanja je davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta i to sljedeće čestice na području grada Kutine:

Katastarska općina

Broj katastarske čestice 

Namjena katastarske čestice

Površina u m2

u zakupu

Početna godišnja zakupnina

(u kn)

Kutina

9254

oranica

15072

1.507,20

Kutina

9255

oranica

10763

1.076,30

Kutina

9256

oranica

1054

126,48

Građevinsko zemljište daje se u zakup u svrhu obavljanja poljoprivredne djelatnosti.

Kriterij izbora najpovoljnije ponude je najveći ponuđeni iznos godišnje zakupnine.

Zemljište se ustupa u zakup na vrijeme od 5 godina s mogućnošću raskida ugovora pisanim putem prije isteka ugovorenog roka trajanja ugovora u slučaju neizvršenja ugovornih obveza (ili neurednog izvršenja) odnosno nastanka razloga od interesa za Grad Kutinu.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave obavijesti o odabiru, s Gradom Kutina sklopiti Ugovor o zakupu neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu obavljanja poljoprivredne djelatnosti, u protivnom će se natječaj poništiti u tom dijelu predmeta zakupa ili će se odabrati po cijeni sljedeća prihvatljiva ponuda.         

Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je, osim ispunjavanja svih uvjeta natječaja, ponudio najviši iznos zakupnine ili ostvario pravo prvenstva.

Prvenstveno pravo zakupa imaju fizičke i pravne osobe koje su sudjelovale u natječaju i to slijedećim redoslijedom:

 • suvlasnik zemljišta
 • dosadašnji zakupnik
 • osoba čije zemljište u vlasništvu ili zakupu graniči sa zemljištem koje se daje u zakup
 • osoba čije je zemljište u vlasništvu ili zakupu bliže zemljištu koje se daje u zakup
 • razvojačeni hrvatski branitelji i članovi obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestalog hrvatskog branitelja, koji se bave gospodarskom djelatnošću
 • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
 • pravna osoba registrirana za obavljanje gospodarske djelatnosti

Sve navedene osobe dužne su u svojoj ponudi priložiti odgovarajuće isprave kojima dokazuju svoj status.

Osobe imaju pravo prvenstva prema utvrđenom redoslijedu pod uvjetom da prihvate najvišu cijenu postignutu natječajem od strane ponuditelja koji ispunjava natječajne uvjete. Ako osoba ostvaruje dvije ili više prednosti, uzima se u obzir samo redoslijed prvenstva.

 

Nadmetati se mogu sve pravne i fizičke osobe. Ponuda za sudjelovanje mora sadržavati:

 • podatke o fizičkoj ili pravnoj osobi ponuditelju
 • presliku dokumenata kojima ponuditelji dokazuju svoj identitet (preslik osobne iskaznice za fizičke osobe, odnosno preslik rješenja o registraciji za pravne osobe ili preslik obrtnice)
 • presliku dokumenata kojima se dokazuje svojstvo osobe s pravom prvenstva
 • navod dijela čestice pod 1), 2), 3) ili 4) za koji se podnosi ponuda i ponuđeni iznos zakupnine za taj dio čestice (koji iznos ne može biti manji od početne cijene ponude)
 • potvrdu Porezne uprave o podmirenim dospjelim obvezama prema Republici Hrvatskoj (ne stariju od 30 dana računajući od dana objave natječaja)

 

Službe Grada će izvršiti uvid u stanje duga ponuditelja prema Gradu Kutini. Na natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje na dan otvaranja ponuda imaju nepodmirena dospjela dugovanja prema Gradu Kutini i Republici Hrvatskoj. Takve ponude će biti isključene.

 

            Ponude se šalju u zatvorenoj omotnici sa naznakom "PONUDA ZA ZAKUP NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA – ne otvarati -" na adresu: Grad Kutina, Trg kralja Tomislava 12, Kutina.

Rok za dostavu ponuda je 22.11.2022. (bez obzira na način dostave) i teče od dana objave oglasa na Oglasnoj ploči Grada Kutine i internetskim stranicama Grada Kutine, odnosno od dana 9.11.2022. godine.

Odluke koje nisu podnesene u roku ili potpune u smislu uvjeta ovog natječaja, bit će isključene. Otvaranje ponuda nije javno.

 

GRAD KUTINA

Upravni odjel za gospodarstvo i financije 

 

KLASA: 944-01/22-01/32

URBROJ: 2176-3-06-01/03-22-4

Kutina, 9.11.2022.