Učitavanje...

Javni poziv za zasnivanje radnog odnosa u javnim radovima na području Grada Kutine

          

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

G R A D   K U T I N A

Povjerenstvo za provedbu projekta javnih radova

KLASA: 112-01/24-1/2

URBROJ: 2176-3-10-01/01-24-2

U Kutini, 11.06.2024.  

                                 

Na članka 50. Statuta Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“5/23), Zaključka o imenovanju Povjerenstva za provedbu projekta zapošljavanja u javnim radovima, temeljem Mjera za poticanje zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i sukladno Programu za financiranje zapošljavanja u javnom radu, Gradonačelnik Grada Kutine putem povjerenstva, dana 11.06.2024. godine, objavljuje

 

JAVNI POZIV

za zasnivanje radnog odnosa u javnim radovima na području Grada Kutine

 

Prijaviti se mogu nezaposlene osobe s prebivalištem na području Grada Kutine ako nisu bile uključene u potporu javni rad posljednjih 12 mjeseci.

Pozivaju se zainteresirani kandidati da se prijave za sudjelovanje u mjeri Javni radovi i podnesu prijavu najkasnije do 21.06.2024. na adresu: GRAD KUTINA, Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina, osobno ili putem pošte.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu (obavezno navesti broj telefona/mobitela) potrebno je priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o državljanstvu - preslika osobne iskaznice ili preslika Domovnice,

      -     dokaz o stručnoj spremi - preslika svjedodžbe,

  • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o trajanju nezaposlenosti,
  • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu,
  • i drugi odgovarajući dokaz iz kojeg je vidljivo da su ispunjeni uvjeti iz javnog poziva.

 

Plaća i troškovi prijevoza isplaćuju se sukladno Odluci Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

lzbor između zaprimljenih prijava izvršiti će Povjerenstvo imenovano od strane Gradonačelnika Grada Kutine.

Po završetku prijave na oglas, Grad Kutina će pozvati zainteresirane kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa te će Povjerenstvo s istima obaviti intervju, nakon čega će se izvršiti odabir kandidata sukladno provedenom intervjuu i dokumentaciji iz podnesene prijave.

Odabrani kandidati sklapaju ugovor o radu s Gradom Kutina. Prije zaključenja ugovora o radu izabrani kandidati moraju dobiti suglasnost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave kandidata koje ne ispunjavaju tražene uvjete ili koje nisu dostavljene u navedenom roku

neće se razmatrati.
Pisane zamolbe uz priloge slati na adresu: Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina s naznakom

„Oglas za javne radove“.

Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.

Dokumenti