Učitavanje...

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Kutine - neizgrađeno građevinsko zemljište

Na temelju Odluke o upravljanju imovinom u vlasništvu Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 7/19, 8/19, 2/21 i 1/22) te Odluke gradonačelnika o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Kutine od 02.08.2023. godine (KLASA: 944-01/23-01/24, URBROJ: 2176-3-06-01/04-23-2), Grad Kutina dana 07.08.2023. godine objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Kutine

 

 

 1. PREDMET PRODAJE:

 

 1. k.č.br. 3670/16 Školska ulica (livada), zk.ul.br. 6350 k.o. Kutina, površine 251 m2, u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište

POČETNA CIJENA: 26.100,00 EUR (196.650,45 kn*)

JAMČEVINA: 2.610,00 EUR (19.665,05 kn*)

 

 1. k.č.br. 9195/1 kuća, dvorište i oranica u Krču, zk.ul. 943 k.o. Kutina, površine 2265 m2, u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište

POČETNA CIJENA: 800,00 EUR (6.027,60 kn*)

JAMČEVINA: 80,00 EUR (602,76 kn*)

 

 1. k.č.br. 9195/2 oranica Krč, zk.ul. 943 k.o. Kutina, površine 718 m2, u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište

POČETNA CIJENA: 300,00 EUR (2.260,35 kn*)

JAMČEVINA: 30,00 EUR (226,04 kn*)

 

 1. k.č.br. 9192/2 livada Krč, zk.ul. 1182 k.o. Kutina, površine 3928 m2, u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište, uknjiženo pravo služnosti radi izmještanja postojećih vodova i instalacija voda električne energije

POČETNA CIJENA: 10.300,00 EUR (77.605,35 kn*)

JAMČEVINA: 1.030,00 EUR (7.760,54 kn*).

 

Nekretnine se prodaju prema načelu viđeno-kupljeno, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

 

Ponuda se podnosi za jedan ili više predmeta prodaje (nekretnina), od r.br. 1.-4.

Ponuditelji koji podnose ponudu za više predmeta prodaje mogu dostaviti ponudu za svaki od predmeta prodaje u jednoj omotnici.

Kupoprodajna cijena (ista ili veća od početne cijene) nudi se zasebno za svaki predmet prodaje.

Jamčevina se uplaćuje zasebno za svaki predmet prodaje.

 

Odabrani ponuditelj u svojstvu kupca obvezan je, pored kupoprodajne cijene, platiti i trošak izrade procjembenog elaborata tržišne vrijednosti nekretnina.

 

Nekretnine se prodaju prema načelu viđeno-kupljeno, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

 

* prema fiksnom tečaju konverzije od 7,53450 HRK

 

 1. UVJETI PRODAJE:

 

Pravo na podnošenje pisanih ponuda imaju fizičke i pravne osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva nekretnina.

Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se onaj koji je, osim ispunjavanja svih uvjeta natječaja, ponudio najviši iznos ukupne kupoprodajne cijene.

Prvenstveno pravo kupnje imaju fizičke i pravne osobe koje su sudjelovale u natječaju i to slijedećim redoslijedom:

 1. suvlasnik
 2. dosadašnji zakupnik ili osoba koja se nalazi u neprekinutom mirnom posjedu nekretnine duže od pet godina, uz uvjet da redovito podmiruje dospjele obveze za tu nekretninu
 3. vlasnik susjednog zemljišta
 4. osobe određene Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

 

Navedene osobe dužne su u svojoj ponudi priložiti odgovarajuće isprave kojima dokazuju svoj status.

Osobe imaju pravo prvenstva prema utvrđenom redoslijedu pod uvjetom da prihvate najvišu cijenu postignutu natječajem od strane ponuditelja koji ispunjava natječajne uvjete. Ako osoba ostvaruje dvije ili više prednosti, uzima se u obzir samo redoslijed prvenstva.

 

Ponuda za sudjelovanje mora sadržavati:

 • podatke o fizičkoj ili pravnoj osobi ponuditelju (ime, prezime, naziv, adresa, sjedište, OIB, kontakt)
 • oznaku nekretnine za koju se dostavlja ponuda
 • ponuđeni iznos kupoprodajne cijene
 • dokaz o uplaćenoj jamčevini.

 

Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% početne kupoprodajne cijene nekretnine na račun Grada Kutine IBAN HR3323400091822000008, model: HR68, poziv na broj: 7757-OIB uplatitelja (u opisu plaćanja potrebno je navesti da je riječ o jamčevini za sudjelovanje u javnom natječaju te oznaku nekretnine za koju se uplaćuje jamčevina) i preslik naloga o plaćanju jamčevine dostaviti uz ponudu.

 

Ponude se predaju poštom ili neposredno u zatvorenoj omotnici sa naznakom "PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINA  – ne otvarati" na adresu: Grad Kutina, Trg kralja Tomislava 12, Kutina.

 

Rok za dostavu ponuda je 17.08.2023. godine (bez obzira na način dostave), a teče od dana objave obavijesti o natječaju u Večernjem listu, odnosno od dana 07.08.2023. godine. Cjeloviti tekst natječaja objavljuje se istoga dana na web stranici Grada Kutine te Oglasnoj ploči Grada Kutine.

 

Otvaranje ponuda nije javno.

Nepotpune ponude ili ponude zaprimljene izvan roka neće se razmatrati.

Sa najpovoljnijim ponuditeljem Grad Kutina će sklopiti ugovor o kupoprodaji.

 

Prvi najpovoljniji ponuditelj koji odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine. U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

 

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu platiti najkasnije u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora. O opravdanosti produljenja roka plaćanja kao i mogućnosti odobravanja obročne otplate odlučuje Gradsko vijeće.

 

Rok za sklapanje ugovora je 30 dana od dana primitka odluke o odabiru. Ako kupac ne sklopi kupoprodajni ugovor u tom roku, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora i gubi pravo na povrat jamčevine.

 

Prodavatelj pridržava pravo da odustane od prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude dostavit će se svim sudionicima natječaja. Ponuditelju koji ne uspije u natječaju, jamčevina će biti vraćena bez kamata.

 

Kupac snosi sve troškove vezane za sklapanje i provedbu ugovora o kupoprodaji, porezne, pristojbene i druge obveze.

 

Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Grada Kutine na telefon 044/692-015.

 

GRAD KUTINA

Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj

 

KLASA: 944-01/23-01/24

URBROJ: 2176-3-06-01/04-23-3

Kutina, 07.08.2023.

 

 

 

 

 

 

Dokumenti