Učitavanje...

Javni natječaj za prodaju dugotrajne imovine i opreme u vlasništvu Zajednice proizvođača Sisačko-moslavačke županije

 

 

 

Na temelju  clanka  35. Zakona  o vlasnistvu  i drugim  stvarnim  pravima  (,Narodne novine", broj 91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,129/00, 114/01,79/06,141/06,146/08,

38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17) i temeljem  clanka  96. Pravila Zadruge  od 6. svibnja 2015. godine, Zajednica proizvodaca Sisacko-moslavacke zupanije, zadruga za proizvodnju, trgovinu i usluge - u  likvidaciji, 44430   Hrvatska  Kostajnica,  Donji Kukuruzari, Don Ante Lizatovica 2, raspisuje

 

 

 

JAVNI NATJECAJ

ZA PRODAJU DUGOTRAJNE IMOVINE I OPREME U VLASNISTVU ZAJEDNICE PROIZVODACA SISACKO MOSLAVACKE ZUPANIJE, ZADRUGA ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU IUSLUGE- U LIKVIDACIJI

PUTEM  PRIKUPLJANIA PISANIH PONUDA

 

 

1. PREDMET PRODAJE

 

Predmet  prodaje  su: vertikalna automatska varilica  za pakiranje  sjemenki,  vertikalna automatska varilica za pakiranje  meda i homogenizator 130L, slav. 2.

 

1.) VERTIKALNA AUTOMATSKA VARILICA ZA PAKIRANJE SJEMENKI- malo koriStena, nabavljena  u prosincu  2021. godine, pocetna cijena je 3.210,10 eura (bez PDV-a).

2.) VERTIKALNA  AUTOMATSKA  VARILICA  ZA PAKIRANJE  MEDA - malo  koristena, nabavljena  u prosincu  2021. godine, pocetna cijena je 6.420,19 eura (bez PDV-a).

3.) HOMOGENIZATOR 130L, slav. 2- malo koriSten, nabavljen  u prosincu  2021. godine,

pocetna cijena je 1.174,76 eura (bez PDV-a).

4.) Pas  Navia+MicroPos  ladica  za novae - nabavljen  2016.  godine, pocetna  cijena  je

367,11eura (bez PDV-a).

5.) LENOVO IDEAPAD 3,-  nabavljeno  2021. godine, pocetna cijena je 414,08 eura (bez

PDV-a).

 

 

2. UVJETI PRODAJE

 

1.)  Prodaja se vrsi po sistemu ,videno-kupljeno", sto iskljucuje sve naknadne prigovore i potrazivanja kupca.

2.) Ponude  mogu dostaviti sve fizicke i pravne osobe.

3.) Ponuda  mora saddavati:

     - lme i prezime, odnosno naziv, adresu, odnosno sjediSte i 018 ponuditelja,

     - Presliku osobne  iskaznice (aka je ponuditelj  fizicka osoba), odnosno izvadak iz odgovarajuceg registra  (aka je ponuditelj pravna osoba ),

     - Predmet ponude za koju se podnosi  ponuda,

     - Ponudbenu cijenu, tacna  ispisanu  brojkama  i slovima (u slucaju neslaganja mjerodavnim ce se smatrati iznos ispisan slovima),

     - Potpis i pecat (za pravne  osobe).

 

 

3. ROKOVI, DOSTAVA I OTVARANJE  PONUDA

 

1.)  Prikupljanje ponuda zapoCinje  dana  09. svibnja 2024.  godine i traje do 16.  svibnja

  1. godine do 12,00 sati.

2.) Pisane  ponude s navedenom dokumentacijom dostavljaju se  u zatvorenoj omotnici, preporucenom  posiljkom ili osobnom predajom u Pisarnicu Sisacko-moslavacke zupanije na adresi:

SISACKO-MOSLAVACKA ZUPANIJA

Upravni  odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj  i zastitu okoliSa

Zagrebacka 44, 44 000 Sisak

Sa naznakom:

,ZA ZAJEDNICU PROIZVODACA SISACKO-MOSLAVACKE ZUPANIJE- ZADRUGA- U LIKVIDACIJI, NE OTVARATI- JAVNI NATJECAJ ZA PRODAJU  DUGOTRAJNE  IMOVINE I OPREME,

3.) Javno  otvaranje ponuda biti  ce  23.  svibnja  2024.  godine u 12,00 sati   na  adresi: Sisacko-moslavacka zupanija, Upravni  odjel  za poljoprivredu, ruralni razvoj  i zastitu okolisa,  Zagrebacka 44, Sisak.

4.) Javnom   otvaranju ponuda mogu   biti  nazocni ponuditelji  ili  njihovi   ovlasteni predstavnici, uz predocenje pisanog ovlastenja.

5.)  Nepotpune ponude i ponude pristigle nakon   roka  nece  se  razmatrati, a  ponude s ponudbenim iznosom manjim od pocetne cijene  smatraju se nevazeCim.

 

 

4. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

 

1.)  Najpovoljnijom ponudom  smatrat ce se ponuda s najviSom  ponudenom natjecajnom cijenom uz uvjet da je ponuda kompletna.

2.) u slucaju da dvije ili viSe ponuda sadrzavaju isti iznos  ponudene cijene,  prednost  ce imati  ona ponuda koja je ranije  stigla.

3.)  Natjecatelj cija  ponuda bude   utvrdena kao  najpovoljnija u obvezi   je u roku od  8 (osam) dana   od  dana   primitka Odluke  o  odabiru  najpovoljnije ponude  zakljuciti Ugovor  o   kupoprodaji s  Zajednicom proizvodaca  Sisacko   moslavacke zupanije  - zadruga - u likvidaciji, kojim  ce se  urediti medusobna prava i obveze, u skladu s uvjetima iz Javnog  natjecaja, a  ne  ucini  li to  na  opisani nacin  i u propisanom roku smatrat ce se da je odustao od ponude.

4.)  Kupoprodajnu  cijenu   iz  Ugovora   kupac  je  u  obvezi   isplatiti  prije   preuzimanja dugotrajne imovine i opreme.

5.) Po zakljucenju Ugovora  iz tocke  3.) i izdavanju racuna, kupac se  obvezuje preuzeti kupljeni inventar o vlastitom trosku.

 

 

5. INFORMACIJE I UVID

 

Zainteresirani ponuditelji  mogu, uz prethodnu najavu, izvrsiti  uvid u stanje  dugotrajne imovine i opreme,  svakim radnim  danom  ad 09,00 - 12,00  sati. Sve potrebne informacije i dogovor za razgledavanje predmeta prodaje  mogu se dobiti na telefon: 044/500-002.

 

 

6. OSTALE NAPOMENE

 

Najava objave Javnog natjecaj objavljuje se u ,Novom Sisackom tjedniku",  a cjelovit tekst Javnog natjecaja  objavljuje  se  na sluzbenoj web-stranici Sisacko-moslavacke zupanije, te sluzbenim web-stranicama gradova Hrvatske Kostajnice, Kutine i Novske, te opcina Hrvatska Dubica, Lekenik, Dvor, Donji Kukuruzari, Jasenovac, Majur, Sunja, Velika Ludina i Martinska Ves, te na sluzbenoj web-stranici Razvojne agencije  Sisacko-moslavacke zupanije  ,SI-MO­ RA" d.o.o.

 

Zajednica proizvodaca  Sisacko-moslavacke zupanije,  zadruga  za proizvodnju, trgovinu i usluge  - u  likvidaciji  zadrzava   pravo   poniStenja   ovog  Javnog  natjecaja   bez  posebnog obrazlozenja  ponuditeljima  te   nije  obvezna   prihvatiti  niti   jednu   ponudu    za  kupnju dugotrajne imovine i opreme

 

 

.

 

 

 

Dokumenti