Učitavanje...

JAVNI NATJEČAJ  ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU NEKRETNINA   U VLASNIŠTVU GRADA KUTINE NA KORIŠTENJE UDRUGAMA 

Na temelju Odluke o dodjeli nekretnina u vlasništvu Grada Kutine na korištenje udrugama („Službene novine“ Grada Kutine br. 3/16, 7/17, 2/18, 2/19 i 4/21, dalje: Odluka) i na temelju Pravilnika o kriterijima i mjerilima za bodovanje od dana 25.2.2019. (javno objavljen na mrežnim stranicama Grada Kutine), Grad Kutina objavljuje dana 15.12.2022. godine

JAVNI NATJEČAJ 

ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU NEKRETNINA  

U VLASNIŠTVU GRADA KUTINE

NA KORIŠTENJE UDRUGAMA 

 

 1. Predmet javnog natječaja su poslovni prostori u vlasništvu Grada Kutine:

 - u zgradi u A. Šenoe 2 u Kutini, prema skici u prilogu natječaja (uredi označeni na skici žutom bojom)

 1. Rok za podnošenje prijava:  28.12.2022. godine (bez obzira na način dostave) i teče od dana objave oglasa na Oglasnoj ploči Grada Kutine i internetskim stranicama Grada Kutine, odnosno od dana 15.12.2022. godine.

 2. Prijave na natječaj sa dokumentacijom se podnose elektronički (adrese e-pošte: juretic@kutina.hr) ili pisanim putem-u zatvorenoj omotnici, s naznakom "Ne otvaraj - Javni natječaj za dodjelu nekretnina na korištenje udrugama" preporučeno poštom ili u pisarnicu Grada Kutine.
 1. Podnositelji, čije su prijave podnesene izvan natječajnog roka ili su nepotpune, kao i one koje ne ispunjavaju uvjete određene natječajem, neće biti uvrštene na listu prvenstva.
 2. Javni natječaj objavljen je na mrežnim stranicama Grada Kutine www.kutina.hr i Oglasnoj ploči Grada Kutine.


OPĆI UVJETI ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

 1. Pravo na podnošenje prijave imaju organizacije civilnog društva (udruge, zaklade, fundacije, umjetničke organizacije te ustanove koje nisu osnovane kao javne ustanove niti radi stjecanja dobiti) koje udovoljavaju sljedećim osnovnim mjerilima:
 • udruga mora biti upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili u drugi odgovarajući registar i imati registrirano sjedište u Gradu Kutini
 • udruga mora biti upisana u Registar neprofitnih organizacija;
 • udruga mora uredno plaćati doprinose i poreze te druga davanja prema državnom proračuni i proračunu Grada Kutine;
 • udruga mora imati organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu aktivnosti;
 • mora voditi transparentno financijsko poslovanje;
 • da se protiv udruge, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđena za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. Uredbe
 • aktivnosti se moraju provoditi na području Grada Kutine;
 • prijava na natječaj mora sadržavati sve podatke, dokumentaciju određenu natječajnom dokumentacijom;
 • udruga mora uredno ispunjavati obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o korištenju nekretnine.
 1. Neće se razmatrati prijave:
 • organizacija civilnog društva koje su dužnici po osnovi davanja prema državnom proračuni i proračunu Grada Kutine
 • udruga koje nisu uskladile Statut sa Zakonom o udrugama ili nisu predale zahtjev za usklađivanje statuta nadležnom uredu državne uprave
 • organizacija civilnog društva koje nema transparentno poslovanje;
 • koje nisu podnesene u roku nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja.
 1. Grad Kutina do zaključenja ugovora pridržava pravo poništit natječaj i ne prihvatilti niti jednu prijavu.

 
SADRŽAJ PRIJAVE

 

 1. Pisana prijava za dodjelu na korištenje s potrebnim prilozima podnosi se na Obrascu prijave na javni natječaj(objavljen na mrežnim stranicama Grada Kutine, kao prilog ovog javnog natječaja) i s priloženim dokazima o ispunjavanju kriterija u utvrđenom roku. Prijava i svi obrasci moraju  biti potpisani od strane osobe ovlaštene za zastupanje i ovjereni pečatom
 1. Prijava za dodjelu nekretnine na korištenje mora sadržavati potrebne informacije i dokaze da organizacija civilnog društva ispunjava osnovne kriterije za dodjelu nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske na korištenje kako slijedi:
 1. izvadak iz matičnog registra u koji je udruga upisana (ispis internetske stranice);
 2. dokaz o upisu u Registar neprofitnih organizacija (ispis internetske stranice RNO-a);
 3. presliku statuta, sa svim izmjenama i dopunama;
 4. potvrdu Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, ne starija od 30 dana od objave javnog natječaja;
 5. presliku financijskog izvješća  za       prethodnu  godinu  (za  obveznike dvojnog knjigovodstva)  odnosno presliku  knjige prihoda i rashoda  (za obveznike  jednostavnog knjigovodstva);
 6. popis zaposlenih osoba;
 7. Izjavu o financiranim projektima organizacije iz javnih izvora-OBRAZAC
 8. Izjavu o postojanju partnerskog odnosa u slučaju korištenja nekretnine u partnerstvu -OBRAZAC;
 9. Izjava da se protiv udruge, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđena za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. Uredbe-OBRAZAC
 10. Izjava o dostatnim organizacijskim kapacitetima i ljudskim resursima potrebnima za provedbu aktivnosti udruge-OBRAZAC
 11. Izjava o provođenju aktivnosti na području grada Kutine-OBRAZAC

Povjerenstvo će u tijeku pregleda i ocjene ponuda izvršiti uvid u stanje duga ponuditelja prema Gradu Kutini kod nadležnih stručnih službi.

 

 1. Dopuštene su preslike dokumenata.
 1. Pristigle prijave organizacija civilnog društva za dodjelu na korištenje nekretnina u vlasništvu Grada Kutine radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro vrednovat će se prema kriterijima i mjerilima  koji su utvrđeni Pravilnikom o kriterijima i mjerilima za bodovanje kojega je donio gradonačelnik Grada Kutine dana 25.2.2019.

 

Nakon izvršenog bodovanja prijava i utvrđivanja liste prvenstva za dodjelu pojedine nekretnine, Povjerenstvo će, na internetskoj stranici Grada Kutine i Oglasnoj ploči gradske uprave, javno objaviti prijedlog liste prvenstva za dodjelu pojedine nekretnine sa brojem bodova po pojedinom kriteriju te ukupan broj bodova.

Na listu prvenstva za dodjelu pojedine nekretnine prijavitelji mogu uložiti prigovor Gradonačelniku, zbog redoslijeda na listi reda prvenstva ili zbog neuvrštavanja na listu reda prvenstva iz razloga navedenih u članku 7. ove Odluke, u roku 8 dana od dana objavljivanja Prijedloga liste prvenstva.

Odluka Gradonačelnika o prigovoru je konačna.

Konačnu listu prvenstva za dodjelu pojedine nekretnine, na prijedlog Povjerenstva, utvrđuje Gradonačelnik.

Na temelju Konačne liste iz stavka 1. ovoga članka, Povjerenstvo predlaže Gradonačelniku donošenje Odluke o dodjeli nekretnine na korištenje koji mora biti obrazložen i javno objavljen na internetskoj stranici Grada Kutine.

 1. Namjera korištenja prostora u suradnji/partnerstvu s drugim organizacijama civilnog društva potvrđuje se izjavom o partnerstvukoja se prilaže uz prijavu za dodjelu nekretnine na korištenje potpisanom od svih partnerskih organizacija civilnog društva. Zahtjev za dodjelu jednog prostora koji planira koristiti više organizacija civilnog društva u suradnji/partnerstvu podnosi samo jedna od organizacija koja smatra da na natječaju može ostvariti najveći broj bodova sukladno navedenim kriterijima i mjerilima.
 2. S odabranim ponuditeljem sklopiti će se Ugovor o korištenju na rok od 5 godina, kao javnobilježnički
 3. Nekretnine se dodjeljuju na korištenje u postojećem “VIĐENOM STANJU”.
 4. Naknada za korištenje poslovnog prostora u svim objektima koji su predmet ovog natječaja određuje se u mjesečnom iznosu od 1 kn/m2+PDV.

Režijski troškovi za poslovni prostor plaćaju se u iznosu od 10 kn/m2.

 1. Korisnik može  nekretninu  dati u potkorištenje trećim osobama samo uz suglasnost Grada Kutine.

GRAD KUTINA

UO ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ

 

KLASA: 372-02/22-01/7

URBROJ: 2176-3-06-01/03-22-3

Kutina, 15.12.2022.

Dokumenti