Učitavanje...

Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Kutine u 2024. godini koje provode organizacije civilnog društva

Temeljem Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija sredstvima za donacije i pokroviteljstva iz proračuna Grada Kutine (KLASA:402-06/23-01/135, URBROJ:2176-3-07/07-23-1) i Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Kutine za 2024. godinu namijenjenih financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro, koje provode organizacije civilnog društva (KLASA:402-06/24-01/4, URBROJ:2176-3-07/07-24-2). Upravni odjel za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i civilno društvo raspisuje

 

 

Javni natječaj

za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Kutine u 2024. godini koje provode organizacije civilnog društva

 

 • Grad Kutina poziva organizacije civilnog društva (OCD-a) čije aktivnosti doprinose zadovoljavanju javnih potreba od interesa za opće dobro da se prijave za financijsku podršku iz proračuna Grada Kutine za 2024. godinu.

 

 • Predmet ovog Javnog natječaja nije financiranje programa/projekata/manifestacija udruga koje su članice Gradskog saveza kulturno umjetničkih društava Grada Kutine, Zajednice sportskih udruga Grada Kutine i Zajednice tehničke kulture.
 • Organizacije civilnog društva sukladno Javnom natječaju za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Kutine u 2024. godini koje provode organizacije civilnog društva (dalje u tekstu: Natječaju) mogu prijaviti program/projekt/manifestaciju koji doprinose razvoju Grada Kutine.

 

 • Prioritetno područje 1 - kultura
 • Prioritetno područje 2 - odgoj i obrazovanje mladih
 • Prioritetno područje 3 - jačanje digniteta Domovinskog rata
 • Prioritetno područje 4 - jačanje uloge, očuvanje i unapređenje identiteta nacionalnih manjina
 • Prioritetno područje 5 - socijalna skrb i zdravstvo
 • Prioritetno područje 6 - programi/projekti/manifestacije OCD-a koje svojim aktivnostima promiču opće vrijednosti od interesa za Grad Kutinu, a nisu iskazani u prethodnim prioritetnim područjima

  

 • Ukupno planirana vrijednost ovog natječaja je 68.200,00 €
 • Prioritetno područje 1 – kultura 13.000,00 €
 • Prioritetno područje 2 – odgoj i obrazovanje mladih 11.700,00 €
 • Prioritetno područje 3 – jačanje digniteta Domovinskog rata 7.000,00 €
 • Prioritetno područje 4 – jačanje uloge, očuvanje i unapređenje identiteta nacionalnih manjina 4.000,00 €
 • Prioritetno područje 5 – socijalna skrb i zdravstvo 27.500,00 €
 • Prioritetno područje 6 programi/projekti/manifestacije OCD-a koje svojim aktivnostima promiču opće vrijednosti od interesa za Grad Kutinu, a nisu iskazani u prethodnim prioritetnim područjima 5.000,00 €

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po ovom Natječaju i po pojedinom programu/projektu/manifestaciji je 130,00 €, a najveći iznos je 4.000,00 €.

 

 • Očekivani broj financijskih potpora koje će biti odobrene korisnicima za provedbu programa/projekata/manifestacija u okviru ovog Natječaja je sljedeći:

 

 • Prioritetno područje 1 – kultura 10 potpora
 • Prioritetno područje 2 – odgoj i obrazovanje mladih 6 potpora
 • Prioritetno područje 3 - jačanje digniteta Domovinskog rata 8 potpora
 • Prioritetno područje 4 - jačanje uloge, očuvanje i unapređenje identiteta nacionalnih manjina 3 potpore
 • Prioritetno područje 5 – socijalna skrb i zdravstvo 15 potpora
 • Prioritetno područje 6 – programi/projekti/manifestacije OCD-a koje svojim aktivnostima promiču opće vrijednosti od interesa za Grad Kutinu, a nisu iskazani u prethodnim prioritetnim područjima 8 potpora

 

 • Projektne prijave se dostavljaju od 9. veljače 2024. do 11. ožujka 2024.

    

Prijava je dostavljena u roku ako je na prijemnom žigu razvidno da je zaprimljena u pošti do kraja datuma koji je naznačen kao rok za prijavu na ovaj Natječaj.

 

U slučaju da je prijava dostavljena osobno u pisarnicu, biti će evidentirana u upisnik o zaprimanju projektnih prijava. Sve prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje.

 

(7) Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Kutine www.kutina.hr

(8) U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena prijava na Natječaj u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima podnosi se u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom ili osobno u pisarnicu Gradske uprave, uz napomenu:

„Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Kutine u 2024. godini koje provode organizacije civilnog društva“ – NE OTVARATI. Prijava u elektroničkom obliku dostavlja se na CD-u ili USB stick-u sadržajno mora biti identična onoj u papirnatom obliku.

 

Prijave se šalju na sljedeću adresu:

 

GRAD KUTINA

Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina

 

„Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Kutine u 2024. godini koje provode organizacije civilnog društva“– NE OTVARATI.

 

Prijave koje nisu dostavljene u roku određenim ovim Natječajem te koje u cijelosti ne zadovoljavaju propisane uvijete ovog Natječaja neće se razmatrati.

 

(9) Svaka organizacija civilnog društva kojoj je sjedište djelovanja na području grada Kutine ili im je sjedište izvan grada Kutine, a djeluju na području grada Kutine prijavljuje program/projekta/manifestacije u okviru ovog Natječaja na razdoblje provedbe do 12 mjeseci odnosno od 01.01. 2024. do 31.12.2024. Ista organizacija može biti partner na dva programa/projekata/manifestacija.

 

Prijavu programa/projekata/manifestacija na Natječaj mogu podnijeti OCD-a (organizacije civilnoga društva) ako su upisane u Registar udruga ili drugi odgovarajući registar jednu godinu od dana raspisivanja Natječaja te su registrirane kao udruge, zaklade, vjerske zajednice ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti. Programski su usmjerene na rad u navedenom pojedinom prioritetnom području, što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu Udruge koja je upisana u Registar. Nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada Kutine te trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Kutine. Vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Gradu Kutina i svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

 

Prije potpisa ugovora OCD-a će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u OCD-u i protiv voditelja projekta ne vodi kazneni postupak.

 

(10) Cjelokupni postupak zaprimanja i pregleda dostavljenih prijava, ocjenjivanja prijava, donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, ugovaranja, modelima plaćanja, postupanja s dokumentacijom detaljno su opisani u Pravilniku o financiranju programa, projekata i manifestacija sredstvima za donacije i pokroviteljstva iz proračuna grada Kutine (Klasa:402-06/23-01/135, Urbroj:2176-3-07/07-23-1) koji su zajedno s ostalom natječajnom dokumentacijom, dostupni na mrežnim stranicama Grada Kutine, www.kutina.hr

 

(11) Prijavitelji koji su nezadovoljni odlukom o dodjeli financijskih sredstava Grad Kutina će omogućiti pravo na prigovor. Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak te eventualno bodovanje nekog kriterija sa 0 bodova, ukoliko udruga smatra da je u prijavi dostavila dovoljno argumenata za drugačije bodovanje. Prigovori se podnose Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i civilno društvo nadležnom za javni poziv/natječaj, u pisanom obliku, u roku od 8 radnih dana od dana dostave pisane obavijesti o rezultatima javnog poziva/natječaja, a odluku o prigovoru, uzimajući u obzir sve činjenice donosi gradonačelnik Grada Kutine.

 

(12) Financijske potpore koje će biti odobrene korisnicima financijskih sredstava za provedbu programa/projekta/manifestacije utvrđuju se ugovorom i isplatit će se na račun korisnika prema modelima plaćanja navedenim u Uputama za prijavitelje.

 

(13) Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeće e mail adrese: horvat@kutina.hr i drustvene@kutina.hr i to najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijava iz ovog Natječaja.

 

Odgovori na pojedine upite u najkraćem mogućem roku poslat će se izravno na e mail adrese onih koji su pitanja postavili, a najkasnije 7 dana prije isteka ovog Natječaja.

 

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Grad Kutina ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, partnera, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi.

 

 

 

                                                                                   Upravni odjel za društvene djelatnosti,

                                                                                         socijalnu skrb i civilno društvo

 

 

 

 

 

Dokumenti