Učitavanje...

Grad Kutina: Natječaj za zakup građevinskog zemljišta za postavljanje kioska

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD KUTINA

KLASA: 363-01/23-03/8

URBROJ: 2176-3-06-01/03-23-9

Kutina, 18.12.2023.

 

Temeljem Odluke o upravljanju imovinom u vlasništvu Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 7/19, 8/19, 2/21 i 1/22) i Odluke gradonačelnika o početku postupka nadmetanja za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta od 13.12.2023. godine, Grad Kutina dana 18.12.2023. godine objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

 ZA POSTAVLJANJE KIOSKA U BANOVOJ JARUGI

 

Građevinsko zemljište koje se daje u zakup za postavljanje tipskog kioska:

  • Dio k.č.br. 262/3 k.o. Banova Jaruga, adresa Slavonska cesta 6, Banova Jaruga, lokacija koja se daje u zakup označena je na skici u prilogu ovog natječaja

Građevinsko zemljište se daje u zakup u svrhu obavljanja ugositeljske djelatnosti.

Zemljište se daje u zakup na vrijeme od 5 godina.

Početna cijena mjesečne zakupnine utvrđuje se u iznosu od 3,72 EUR/m2 (bez PDV-a).

Ponuda treba sadržavati:
- podatke o ponuditelju (naziv, adresa, OIB)

-potvrdu Porezne uprave o urednom izvršavanju svih dospjelih poreznih obveza i obveza doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a kojom ponuditelj dokazuje da je podmirio obvezu plaćanja svih navedenih dospjelih poreznih obveza, ne starija od 30 dana do dana objave natječaja (osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja obveza, pod uvjetom da se osoba pridržava rokova plaćanja i o tome dostavi dokaz)

-dokaz o uplati jamčevine u iznosu od 185,00 EUR koje se plaća na račun Grada Kutina IBAN HR3323400091822000008, uz poziv na broj: 22 7706-OIB (može preslika)

  • ponuđeni iznos zakupnine

Dopušteno je dostaviti preslike dokumenata.

 

Ponuditelj (obrtnik ili pravna osoba) mora biti registriran za obavljanje djelatnosti koja odgovara namjeni lokacije za postavljanje kioska.

Službe Grada će izvršiti uvid u stanje duga ponuditelja prema Gradu Kutini. Na natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje na dan otvaranja ponuda imaju nepodmirena dospjela dugovanja prema Gradu Kutini i Republici Hrvatskoj. Takve ponude će biti isključene.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Rok za podnošenje ponuda je 5.1.2024. godine, a teče od 18.12.2023 godine (dana objave obavijesti o natječaju u Večernjem listu). Cjeloviti tekst natječaja se istoga dana 18.12.2023. godine objavljuje na  Oglasnoj ploči Grada Kutine i internetskim stranicama Grada Kutine. Ponude na natječaj dostavljaju se na adresu: Grad Kutina, Trg kralja Tomislava 12,  44320 Kutina, u zatvorenoj omotnici s naznakom „za natječaj-zakup zemljišta za postavljanje kioska-ne otvaraj“.

Najpovoljnijom ponudom za zakup lokacije smatrat će se ona koja, uz ispunjavanje uvjeta ovog natječaja sadrži i najviši iznos ponuđene zakupnine.  Ponude koje nisu podnesene u roku ili potpune u smislu ispunjavanja uvjeta natječaja, bit će isključene.

Otvaranje ponuda nije javno.

                                               UO ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ

           

Dokumenti