Učitavanje...

Grad Kutina: Natječaj za prodaju nekretnina u Industrijsko-logističkoj zoni Kutina

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD KUTINA

UO ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ

                                  

KLASA: 940-01/23-01/7

URBROJ: 2176-3-06-01/03-23-10

Kutina, 19.10.2023.

 

Na temelju Programa razvoja poslovnih zona Grada Kutine za razdoblje 2023.-2027. godine /Projekcija 2028.-2032./. („Službene novine Grada Kutine“ br. 1/23), Grad Kutina objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju građevinskog zemljišta u Industrijsko-logističkoj zoni u Kutini

 

I.

(1) Predmet prodaje je zemljište u Industrijsko-logističkoj zoni u Kutini (dalje: ILZ Kutina), ukupne površine od cca 680.000 m2 koje se sastoji od slijedećih nekretnina:

 • č.br. 2461/1, upisana u zk. ul. 1421 k.o. Husain, površine 233 726 m2,
 • č.br. 2477/7, upisana u zk.ul. 1421 k.o. Husain, površine 27 532 m2,
 • č.br. 2480/5, upisana u zk.ul 1421 k.o. Husain, površine 107 160 m2,
 • č.br. 2480/1, upisana u zk.ul. 1326 k.o. Husain, površine cca 45 000 m2,
 • č.br. 2491/1, upisana u zk.ul 1326 k.o. Husain, površine cca 30 000 m2,
 • č.br. 2483/1, upisana u zk.ul. 1420 k.o. Husain, površine 151 154 m2,
 • č.br. 2452/2, upisana u zk.ul. 1420 k.o. Husain, površine 22 556 m2,
 • č.br. 2485/5, upisana u zk.ul. 1420 k.o. Husain, površine 60 894 m2,

 

 

(2) Točna površina zemljišta bit će utvrđena parcelacijom.

(3) Početna cijena: 1 EUR/m².

(4) Jamčevina iznosi 10% početne cijene, odnosno 68.000 EUR.

(5) Ponuda se podnosi za sve čestice zajedno, s obzirom da kao cjelina čine predmet prodaje. Kuporodajna cijena plaća se za sve gore navedene čestice u roku od 15 dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji.

(6) Rok za početak i rokovi za realizaciju investicije navode se obavezno u poslovnom planu i kasnije će biti uneseni u Ugovor o kupoprodaji, kao obvezujući za Investitora. U svakom slučaju je krajnji rok za realizaciju investicije 15 (petnaest) godina od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji.  Rokovi iz ove t. (6) mogu se produživati na način i pod uvjetima određenima Ugovorom o kupoprodaji.

(7) Ukoliko Investitor u vremenskom razdoblju od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji zemljišta do utvrđenog roka završetka investicije želi prodati zemljište ili ako nakon isteka utvrđenog roka realizacije investicije Investitor zemljište nije priveo namjeni, dužan je predmetno zemljište ponuditi Gradu Kutina na prodaju, pod istim uvjetima pod kojima je zemljište kupio ili može održati Ugovor o kupoprodaji na snazi, uz plaćanje razlike između kupoprodajne i tržišne cijene (umanjeno za uloženo u komunalnu infrastrukturu). Svi navedeni uvjeti dodatno će biti uređeni odredbama Ugovora o kupoprodaji zemljišta.

(8) U slučajevima neizvršenja obveza u rokovima iz st. (6) ovog članka Investitor će platiti iznos komunalnog doprinosa kojega je bio oslobođen, i to za one objekte za koje nije ishodio uporabnu dozvolu u rokovima utvrđenima Ugovorom o kupoprodaji.

(9) Investitor može predvidjeti poslovnim planom realizaciju investicije po fazama. Uknjižba prava vlasništva na zemljištu provodi se sukcesivno, ovisno o izvršenju pojedine faze na dijelovima zemljišta i slijedi realizaciju izvršenja pojedine faze investicije. Uvjeti za uknjižbu prava vlasništva detaljno se definiraju Ugovorom o kupoprodaji zemljišta.

(11) ILZ Kutina je namijenjena je izgradnji logističkih terminala velikih površina, skladišno – manipulativnih objekata, postrojenja i površina te industrijskih postrojenja i investicijama u pogone za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (osim upotrebe otpada i muljeva).

(12) Iz postupka natječaja se isključuju programi koji štetno djeluju na okoliš (zagađenje zraka, voda, buka, izrazite vibracije).

 

II

 • Predmetno zemljište nema izgrađenu infrastrukturu (pristupne ceste, struja, voda, plin, kanalizacija, odvodnja itd.).
 • Grad Kutina ishodio je sljedeće građevinske dozvole za izgradnju infrastrukture za potrebe razvoja investicija na dijelu zemljišta pod k.č.br. 2461/1, 2477/7, 2480/5 k.o. Husain:
 • Građevinsku dozvolu (KLASA: UP/I-361-03/22-01/000033, URBROJ: 2176-03-09-01/02-22-0021, 14.09.2022.) za izgradnju brze ceste od postojeće južne obilaznice do nove industrijsko – logističke zone Grada Kutine, a koja će osigurati pristup predmetnoj zoni odnosno k.č.br. 2461/1 k.o. Husain sa zapadne strane;
 • Građevinsku dozvolu (KLASA: UP/I-361-03/22-01/000047, URBROJ: 2176/03-09-01/02-23-0026, 09.02.2023.) za izgradnju južne prometnice unutar zone sa oborinskom odvodnjom i uređenjem zelenog pojasa, distributivnom telekomunikacijskom kanalizacijom i javnom rasvjetom koja će po potrebi osigurati pristup k.č.br. 2461/1 i 2480/5 k.o. Husain sa južne strane te pristup do spojne ceste DPU 11 – DPU 12;
 • Građevinsku dozvolu (KLASA: UP/I-361-03/20-01/000035, URBROJ: 2176/03-09-02/01-20-0007, 31.07.2020.) za izgradnju opskrbnog (lokalnog) plinovoda projektiranog uz postojeću obilaznicu do ulaza u novu industrijsko – logističku zonu Grada Kutine;
 • Građevinsku dozvolu (KLASA:UP/I-361-03/20-01/000010, URBROJ:2176/03-09-01/02-20-0010, 11.05.2020.) za izgradnju opskrbnog plinovoda od ulaza u novu industrijsko – logističku zonu Grada Kutine do k.č.br. 2461/1 k.o. Husain sa zapadne strane;
 • Građevinsku dozvolu (KLASA: UP/I-361-03/20-01/000027, URBROJ: 2176/03-09-01/04-20-0008, 10.06.2020.) za izgradnju vodoopskrbnog magistralnog cjevovoda projektiranog uz postojeću obilaznicu do ulaza u novu industrijsko – logističku zonu Grada Kutine;
 • Građevinsku dozvolu (KLASA: UP/I-361-03/20-01/000024, URBROJ: 2176/03-09-01/04-20-0008, 28.05.2020.) za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda od ulaza u novu industrijsko – logističku zonu Grada Kutine do k.č.br. 2461/1 k.o. Husain sa zapadne strane;
 • Građevinsku dozvolu (KLASA: UP/I-361-03/19-01/000017, URBROJ: 2176/03-09-02/01-19-0011, 04.07.2019.) i Rješenje o produženju važenja građevinske dozvole (KLASA: UP/I-361-03/22-01/000036, URBROJ: 2176-3-09-01/04-22-0003, 19.08.2022.) za izgradnju sanitarnog kanala do k.č.br. 2461/1 k.o. Husain sa zapadne strane;
 • Građevinsku dozvolu (KLASA: UP/I-361-03/20-01/000022, URBROJ: 2176/03-09-01/02-20-0008, 18.05.2020.) za izgradnju javne rasvjete do k.č.br. 2461/1 k.o. Husain sa zapadne strane;
 • Građevinsku dozvolu (KLASA: UP/I-361-03/20-01/000009, URBROJ: 2176/03-09-01/02-20-0010, 11.05.2020.) za izgradnju distributivne telekomunikacijske kanalizacije (DTK) do k.č.br. 2461/1 k.o. Husain sa zapadne strane;
 • Građevinsku dozvolu (KLASA: UP/I-361-03/19-01/000064, URBROJ: 2176/03-09-02/01-20-0011, 07.02.2020.) za izgradnju elektroenergetskog voda do k.č.br. 2461/5 k.o. Husain te izvršio promjenu investitora. Novi investitor je HEP-ODS d.o.o.;
 • Građevinsku dozvolu (KLASA: UP/I-361-03/19-01/000032, URBROJ: 2176/03-09-02/01-19-0009, 05.07.2019.) za izgradnju trafostanice projektirane na k.č.br. 2461/5 k.o. Husain te izvršio promjenu investitora. Novi investitor je HEP-ODS d.o.o.
 • U odnosu na navedene građevinske dozvole, Investitor ostvaruje pravo na kupoprodajnu cijenu na javnom natječaju za prodaju zemljišta isključivo uz uvjete da o vlastitom trošku:
 • izgradi pristupnu cestu od postojeće obilaznice do nove ILZ Kutina do zemljišta označenog sa k.č.br. 2461/1 k.o. Husain sa zapadne strane, a koja će osigurati pristup predmetnoj zoni odnosno k.č.br. 2461/1 k.o. Husain sa zapadne strane sukladno građevinskoj dozvoli KLASA:UP/I-361-03/22-01/000033, URBROJ:2176-03-09-01/02-22-0021, 14.09.2022.
 • izgradi opskrbni (lokalni) plinovod projektiran uz postojeću obilaznicu do ulaza u novu ILZ Kutina sukladno građevinskoj dozvoli KLASA:UP/I-361-03/20-01/000035, URBROJ:2176/03-09-02/01-20-0007, 31.07.2020.;
 • izgradi opskrbni plinovod od ulaza u novu ILZ Kutina do k.č.br. 2461/1 k.o. Husain sa zapadne strane sukladno građevinskoj dozvoli KLASA:UP/I-361-03/20-01/000010, URBROJ:2176/03-09-01/02-20-0010, 11.05.2020.;
 • izgradi vodoopskrbni magistralni cjevovod projektiran uz postojeću obilaznicu do ulaza u novu ILZ Kutina sukladno građevinskoj dozvoli (KLASA:UP/I-361-03/20-01/000027, URBROJ:2176/03-09-01/04-20-0008, 10.06.2020.;
 • izgradi vodoopskrbni cjevovod od ulaza u novu ILZ Kutina do k.č.br. 2461/1 k.o. Husain sa zapadne strane sukladno građevinskoj dozvoli KLASA:UP/I-361-03/20-01/000024, URBROJ:2176/03-09-01/04-20-0008, 28.05.2020.;
 • izgradi sanitarni kanal do k.č.br. 2461/1 k.o. Husain sa zapadne strane sukladno građevinskoj dozvoli KLASA:UP/I-361-03/19-01/000017, URBROJ:2176/03-09-02/01-19-0011, 04.07.2019. i Rješenju o produženju važenja građevinske dozvole KLASA: UP/I-361-03/22-01/000036, URBROJ: 2176-3-09-01/04-22-0003, 19.08.2022.;
 • izgradi javnu rasvjetu do k.č.br. 2461/1 k.o. Husain sa zapadne strane sukladno građevinskoj dozvoli (KLASA:UP/I-361-03/20-01/000022, URBROJ:2176/03-09-01/02-20-0008, 18.05.2020.);
 • izgradi distributivnu telekomunikacijsku kanalizaciju (DTK) do k.č.br. 2461/1 k.o. Husain sa zapadne strane sukladno građevinskoj dozvoli KLASA:UP/I-361-03/20-01/000009, URBROJ:2176/03-09-01/02-20-0010, 11.05.2020.
 • po potrebi Investitora izvrši dodatna ulaganja u svrhu izgradnje dodatnih pristupnih cesta i komunalne infrastrukture za zemljište iz čl. I. st.1. ovog natječaja (a sve sukladno poslovnom planu Investitora koji se prilaže ponudi)
 • Grad Kutina se obvezuje na zahtjev odnosno prema potrebama Investitora o vlastitom trošku ishoditi rješenje o izmjeni i/ili dopuni i/ili produženju građevinskih dozvola opisanih u st. (3) ovog članka dok građevinske dozvole glase na Grad Kutinu.
 • Grad Kutina se obvezuje u svrhu realizacije izgradnje prenijeti na Investitora sva prava iz građevinskih dozvola, osim onih građevinskih dozvola koje su prenesene na HEP ODS d.o.o. i biti će prenesene na Moslavinu d.o.o.
 • Grad Kutina se obvezuje u slučaju potrebe pokrenuti odgovarajuće postupke izmjena i/ili stavljanja izvan snage postojećih planova uređenja, a sukladno potrebama Investitora. Izmjene se neće donositi ukoliko uključuju objekte koji imaju negativan utjecaj na zdravlje stanovništva šireg područja Grada Kutine.

III

 • Kupac je u obvezi predati Gradu Kutini jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza na način, u roku i na iznos koji će biti posebno određen Ugovorom o kupoprodaji, također uzimajući u obzir odredbe ovog natječaja i poslovnog plana Investitora.

IV

 • Pravo na podnošenje pisanih ponuda imaju trgovačka društva i fizičke osobe - vlasnici obrta ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva nekretnina.
 • Ponuda za kupnju zemljišta predaje se poštom ili neposredno na adresu Grada Kutine, Trg kralja Tomislava 12, sa naznakom „Ponuda za kupnju građevinskog zemljišta u ILZ Kutina- ne otvaraj”
 • Rok za dostavu ponuda je 15 (petnaest) dana (bez obzira na način dostave), a teče od dana objave obavijesti o natječaju u Večernjem listu dana 19.10.2023. godine. Istoga dana natječaj se objavljuje na internetskim stranicama Grada Kutine i oglasnoj ploči Grada Kutine.
 • Ponuditelj uz ponudu mora priložiti:

- poslovni plan investicije (sukladno uvjetima iz ovog natječaja) s opisom objekata koji se namjeravaju graditi, naznačenim troškovnikom (visinom) ulaganja, brojem novozaposlenih osoba, obrazloženom svrhom projekta, rokovima izgradnje

- dokaz o uplaćenoj jamčevini (jamčevina se uplaćuje na račun Grada Kutine, IBAN: HR3323400091822000008, model: HR68, poziv na broj: 7757-OIB uplatitelja, u opis plaćanja: jamčevina za kupnju građevinskog zemljišta u ILZ Kutina).

 • Smatra se da ponuditelj dostavom ponude prihvaća sve uvjete iz ovog natječaja i Programa razvoja poslovnih zona Grada Kutine za razdoblje 2023.-2027. godine /Projekcija 2028.-2032./.
 • Ponuda se podnosi na hrvatskom jeziku.

V.

 • Nepotpune ponude ili ponude zaprimljene izvan roka neće se razmatrati.
 • Kriteriji za odabir ponuditelja izraženi su bodovima, a određeni su Programom razvoja poslovnih zona Grada Kutine. U slučaju istog broja bodova prioritet ima Investitor koji ponudi veću cijenu za m2 zemljišta.
 • Sa najpovoljnijim ponuditeljem Grad Kutina će sklopiti Ugovor o kupoprodaji, a za k.č.br. 2480/1 i k.č.br. 2491/1 zaključit će se Predugovor o kupoprodaji (nakon što se parcelacijom utvrdi točna površina zemljišta, sklopit će se konačni ugovor o kupoprodaji).
 • Najpovoljniji ponuditelj koji odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.

 

VI.

 • Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Gradsko vijeće, a ista će se dostaviti svim sudionicima natječaja u roku 15 dana od donošenja.
 • Ponuditelju koji ne uspije u natječaju, jamčevina će biti vraćena bez kamata.
 • Kupac snosi troškove parcelacije, ovjere ugovora, predugovora (i konačnog ugovora), poreza, zemljišnoknjižne provedbe.
 • Grad Kutina pridržava pravo da odustane od prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora.
 • Uvjeti iz ovog natječaja bit će sastavni dio Ugovora o kupoprodaji (predugovora).

 

VII.

 • Sukladno uvjetima Programa razvoja poslovnih zona Grada Kutine za razdoblje 2023.-2027. godine /Projekcija 2028.-2032./, a uz ispunjenje svih obveza iz Ugovora o kupoprodaji, Investitor ostvaruje pravo na:

-  oslobađanje od plaćanja komunalne naknade u razdoblju od 5 (pet) godina

- oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa za sve objekte izgrađene na zemljištu,

 • Polog – jamčevina u iznosu 10% početne cijene Grad Kutina zadržava kao bespovratna sredstva, u slučaju da Investitor odustane od rada u Zoni, odluči prodati zemljište odnosno ne ispuni odredbe Programa razvoja poslovnih zona Grada Kutine.

VIII.

 • Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Grada Kutine na telefon 044/692-015.

OBAVIJEST O NATJEČAJU OBJAVLJENA U VEČERNJEM LISTU DANA 19.10.2023. GODINE

 

TEKST NATJEČAJA OBJAVLJEN NA INTERNETSKIM STRANICAMA GRADA KUTINE I OGLASNOJ PLOČI GRADA KUTINE DANA 19.10.2023. GODINE