Učitavanje...

Grad Kutina: Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru u Kutini

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD KUTINA

UO ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ

                                  

KLASA: 372-02/24-01/5

URBROJ: 2176-3-06-01/03-24-5

Kutina, 25.01.2024.

 

Na temelju čl. 50. Statuta Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 5/23) te u skladu sa Odlukom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 2/16, 2/17, 2/19 i 7/19) i Zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine br. 125/11, 64/15 i 112/18), Grad Kutina objavljuje dana 25.1.2024. godine sljedeće

 

NADMETANJE

za zakup poslovnog prostora

Poduzetničkog inkubatora Kutina

prikupljanjem pisanih ponuda

 

Predmet nadmetanja je davanje u zakup poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru Kutina, Hrvatskih branitelja 2, Kutina, u prizemlju objekta izgrađenog na k.č.br. 3710 u k.o. Kutina, malim i srednjim poduzetnicima (MSP) prema definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

U okviru zakupa zakupnik ima pravo na korištenje zajedničkih prostora inkubatora kao što su skype soba, print sobe, zalogajnice, hodnik te sanitarni čvor bez naknade. Raspoloživa oprema i namještaj daje se na korištenje bez naknade i uključuje: radni stol, stolice, ormare, računalo sa predinstaliranim Windowsima i MS Office, miš, tipkovnicu, Web kameru, A3 pisač.

Zakupnicima je osigurana mogućnost korištenja multifunkcionalnog uređaja za scaniranje, printanje, kopiranje pri čemu se kopiranje i printanje može koristiti uz naknadu nastalih troškova.

U okviru zakupa svake radne jedinice zakupnik ima pravo na korištenje dvorane za sastanke u trajanju od 1h jednom mjesečno te korištenje HUB dvorane u trajanju od 1h jednom godišnje.

 Poslovni prostor koji se daje u zakup:

 

  • Dvije (2) radne jedinice HUB, svaka površine 5,13 m2

(Svaka radna jedinica predstavlja 1/29 poslovnog prostora HUB-a koja se daje u zakup, a koje sadrži radni stol sa stolicom i opremom)

 

Početni iznos mjesečne zakupnine  za HUB radne jedinice po prostoru koji se daje iznosi 7,23 EUR + PDV.

 

Ponuđena visina mjesečne zakupnine mora biti izražena u eurima. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.     

Poslovni prostor se daje u zakup na vrijeme od 36 mjeseci s mogućnošću raskida prije isteka ugovorenog roka zbog nastanka razloga od interesa za Grad Kutinu.

Zakupnik nema pravo poslovni prostor ili dio poslovnog prostora dati u podzakup.

Poslovni prostor se daje u stanju u kakvom se nalazi, a zakupnik snosi troškove uređenja prostora za obavljanje utvrđene djelatnosti, režijske troškove, komunalnu naknadu. Zakupnik je dužan o svom trošku izvršiti popravke oštećenja poslovnog prostora koje je sam prouzročio ili su prouzročile osobe koje se koriste poslovnim prostorom zakupnika.

Zakupnik je dužan ishoditi od zakupodavca suglasnost prije započinjanja bilo kakvih radova vezanih uz adaptaciju i rekonstrukciju poslovnog prostora koji prelaze okvire redovnog održavanja te po okončanju radova dužan je dostaviti troškovnik ovlaštenog izvođača radova za namjeravane radove ili na drugi način dokazati visinu ulaganja.

Zakupnik koji ulaže vlastita sredstva u sanaciju poslovnog prostora, neophodnog za obavljanje djelatnosti, a ne radi se o tekućem održavanju, svoje odnose sa zakupodavcem, vezane za sanaciju prostora uredit će posebnim ugovorom.

Nadmetati se mogu sve fizičke i pravne osobe koje na račun Grada Kutine IBAN HR332340009-1822000008, uz poziv na broj: 68 7706 – OIB uplate iznos jamčevine od 100,00 EUR i preslik naloga o plaćanju jamčevine, dostave uz ponudu. Na natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje na dan otvaranja ponuda imaju nepodmirena dospjela dugovanja prema Gradu Kutini i Republici Hrvatskoj. Takve ponude će biti isključene.

Prvenstveno pravo zakupa imaju fizičke i pravne osobe koje su sudjelovale u natječaju i to slijedećim redoslijedom:

  1. ako imaju tvrtku (obrt) manje od 3 godine od osnivanja ili početka obavljanja djelatnosti (poduzetnici početnici)

Razlozi odabira kriterija: S obzirom da je Poduzetnički inkubator osmišljen kao potporna institucija poduzetnicima u početnim fazama djelovanja, poslovnim subjektima koji su poslovni početnici omogućuje se smanjeni trošak opremanja prostora za rad i drugih  materijalnih troškova te time brži razvoj poslovnih ideja, poslovanja i boljeg pozicioniranja na tržištu  

  1. hrvatski invalidi Domovinskoga rata, razvojačeni hrvatski branitelji, članovi obitelji hrvatskih branitelja i civila poginulih, zatočenih ili nestalih i udruge invalida domovinskoga rata i druge udruge za sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

 Sve navedene osobe dužne su u svojoj ponudi priložiti odgovarajuće isprave kojima dokazuju svoj status. Navedenim osobama koje sudjeluju u natječaju bit će pisanim putem omogućeno ostvarenje prvenstvenog prava na sklapanje ugovora o zakupu na način da prihvate najpovoljniju ponudu na natječaju u roku od 3 (tri) dana od dana dostave te obavijesti.

 Osobe imaju pravo prvenstva prema utvrđenom redoslijedu pod uvjetom da prihvate najvišu cijenu postignutu natječajem od strane ponuditelja koji ispunjava natječajne uvjete, kao i da ispunjavaju i sve ostale natječajne uvjete. Ako osoba ostvaruje dvije ili više prednosti, uzima se u obzir samo redoslijed prvenstva. Ako više osoba ostvaruju jednako pravo prvenstva, kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja je najviši ponuđeni iznos zakupnine. Ako ponude više osoba sadrže isti iznos zakupnine, prednost ima ona ponuda koja je zaprimljena ranije.

 Ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:

  1. ime i prezime natjecatelja i njegovo prebivalište (za fizičke osobe), odnosno naziv tvrtke sa adresom sjedišta (za pravne osobe), OIB i brojem telefona za kontakt
  2. preslik osobne iskaznice i obrtnice za fizičke osobe, odnosno za pravne osobe- presliku rješenja o upisu u sudski registar
  3. potvrdu Porezne uprave o urednom izvršavanju svih dospjelih poreznih obveza i obveza doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a kojom ponuditelj dokazuje da je podmirio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
  4. ponuđeni iznos mjesečne zakupnine u eurima
  5. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine (može preslika)
  6. dokaz kojim osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji dokazuju svoj status - a u svezi ostvarivanja prava prvenstva na natječaju
  7. Izjava o razvrstavanju poduzetnika (OBRAZAC 1)

Povjerenstvo će u tijeku pregleda i ocjene ponuda izvršiti uvid u stanje duga ponuditelja prema Gradu Kutini kod nadležnih stručnih službi.

Ukoliko dvije ili više ponuda glase na isti iznos za isti prostor, odabrati će se ona koja je zaprimljena ranije (ako se prije toga ne koristi pravo prvenstva).

Ako najpovoljniji ponuditelj u roku od 30 dana od dana dostave odluke o odabiru, bez opravdanog razloga ne potpiše ugovor o zakupu poslovnog prostora, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora te se odabire drugi najpovoljniji ponuditelj koji udovoljava svim uvjetima natječaja ili se natječaj poništava.

Zakupnik se uvodi u posjed po potpisivanju ugovora o zakupu, te je dužan početi obavljati djelatnost u roku od 30 dana od dana uvođenja u posjed.

Najpovoljniji ponuditelj nema pravo na povrat jamčevine ako odustane od zaključenja ugovora i (ili) ne preuzme poslovni prostor odmah po potpisivanju ugovora, odnosno u roku od 30 dana po primopredaji prostora ne počne s obavljanjem djelatnosti. Ostalim ponuditeljima koji nisu uspjeli u natječaju jamčevina se vraća najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave odluke o izboru, bez prava na kamatu.

Grad Kutina pridržava pravo u bilo kojem trenutku odustati od provođenja natječajnog postupka i istoga poništiti.

Uređenje i opremanje poslovnog prostora koji je predmet ovog nadmetanja sufinanciralo se iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ponude se šalju u zatvorenoj omotnici sa adresom ponuditelja i sa naznakom "PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – PODUZETNIČKI INKUBATOR- ne otvarati -" na adresu: Grad Kutina, Trg kralja Tomislava 12, Kutina.

Rok za dostavu ponuda je 9.2.2024.  (bez obzira na način dostave), a teče od dana objave natječaja u Večernjem listu, odnosno od 25.1.2024. godine. Natječaj se istoga dana objavljuje i na web stranicama Grada Kutine i Oglasnoj ploči Grada Kutine.

Nepotpune, nepravovremene i nejasne ponude neće se razmatrati.

U slučaju neispunjenja obveza od strane najpovoljnijeg ponuditelja, smatrat će se da je isti odustao od potpisa ugovora o zakupu te nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Otvaranje ponuda nije javno.

 

 

 

 

Obrazac1

 

IZJAVA

 

 

Ja, __________________________________________________________ (ime, prezime, funkcija), kao odgovorna osoba u ime zakupnika __________________________________________________________(puni naziv zakupnika) pod kaznenom i materijalnom odgovornošću dajem

 

I Z J A V U

 

da je zakupnik poduzetnik koji se razvrstava u male i srednje poduzetnike (MSP) sukladno Zakonu o računovodstvu.

 

 

Mjesto i datum                                                                                                         Potpis

 

 

 

 

Dokumenti