Učitavanje...

Natječaj za dodjelu 35 stipendija studentima s područja Grada Kutine

28/10/2022

Temeljem članka 46. Statuta Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ br. 6/09, 3/13 i 4/13- pročišćeni tekst i  2/18 i 4/18 – pročišćeni tekst). 2/20, 2/21) i članka 15. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ br. 11/18), gradonačelnik Grada Kutine raspisuje

N a t j e č a j

 za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Kutine

                Za akademsku godinu 2022. / 2023.Grad Kutina će dodijeliti ukupno 35 stipendija studentima koji se obrazuju na Sveučilišnim  i Stručnim studijima, za sveučilišne prvostupnike i magistre struke s područja Grada Kutine.

               Stipendija iznosi 750,00 kuna i isplaćivat će se za razdoblje trajanja akademske godine.

Stipendije se dodjeljuju za dvije kategorije  za koje kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. Stipendije temeljem socijalnog kriterija:
  • da su državljani Republike Hrvatske
  • da imaju prebivalište na području grada Kutine najmanje 2 godine prije raspisivanja natječaja
  • da su redoviti studenti preddiplomskog ili diplomskog sveučilišnog studija
  • da su redoviti studenti stručnog ili specijalističkog diplomskog studija
  • da nisu stariji od 29 godina
  • da nemaju zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorom
  • da mjesečni prihod po članu zajedničkog domaćinstva ne prelazi 2.500,00 kn
 2. Stipendije prema kriteriju uspješnosti i nadarenosti:
 • da su državljani Republike Hrvatske
 • da imaju prebivalište na području grada Kutine najmanje 2 godine prije raspisivanja natječaja
 • da su redoviti studenti preddiplomskog ili diplomskog sveučilišnog ili

   stručnog studija

 • da su redoviti studenti stručnog ili specijalističkog diplomskog studija
 • da nisu stariji od 29 godina
 • da nemaju zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorom
 • za studente 1. godine studija prosjek ocjena ne smije bitimanji od 4,0 u srednjoškolskom obrazovanju i na državnoj maturi
 • za studente viših godina prosjek ocjena ne smije biti manji od manji od 3,5 u prethodnoj akademskoj godini, te ostvarenih 50 ECTS bodova.

 

Uz prijavu na natječaj treba priložiti sljedeću dokumentaciju:

Obavezni dokumenti  uz zahtjev iz prethodnog stavka za obje kategorije su:

 

 1. Preslika osobne iskaznice za podnositelja, a uvjerenje o prebivalištu ili preslika osobne

 iskaznice za ostale članove zajedničkog domaćinstva

2.    Uvjerenje o upisu na fakultet za tekuću akademsku godinu

3.   Prijepis ocjena s fakulteta za redovne studente s potvrdom o stečenim  

       ECTS bodovima u prethodnoj akademskoj godini

4.   Za studente koji su upisali prvu godinu studija preslika svjedodžbe o maturi, preslika  

      svjedodžbi završnog razreda srednje škole.

5.  Potpisana izjava podnositelja da nije korisnik stipendije i iz drugog izvora

 

Dokumenti koji se prilažu uz obavezne dokumente za socijalnu kategoriju su:

 

1.  Izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva (na prijavnom obrascu)

2.  Dokaz o mjesečnim primanjima članova zajedničkog domaćinstva za razdoblje od  

     prethodna 3 mjeseca od dana raspisivanja natječaja (plaća, mirovina, obiteljska

     mirovina, alimentacija, stalna socijalna pomoć)

3. Uvjerenje o prihodima ostvarenim samostalnim radom za članove zajedničkog  

domaćinstva (obrt, poljoprivreda i slično) – dokaz iz Porezne uprave

4.  Uvjerenje sa Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva

5.  Dokaz o posebnim obiteljskim prilikama (potvrde obrazovnih ustanova, preslike rješenja,  

    dokazi nadležnih službi...)

Dokumenti koji se prilažu uz obavezne dokumente za kategoriju  uspješnosti i nadarenosti su:

1. Dokazi o postignućima na natjecanjima i ostvarenim priznanjima

Tražena dokumentacija ne smije biti starija od 3 mjeseca

Dokaz kojim se ostvaruju dodatni bodovi:

 • sudjelovanje na državnim i međunarodnim natjecanjima, student invalid, student bez oba roditelja, student bez jednog roditelja, dijete hrvatskog branitelja, student čiji su roditelji rastavljeni, a nije primalac naknade, studenti kojima su brat ili sestra na fakultetu (do 29 godina), u srednjoj, osnovnoj školi ili je predškolskog uzrasta

 

Prijavnica za natječaj može se preuzeti na stranici Grada Kutine  www.kutina.hr, koju s traženom dokumentacijom treba dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:

  

Grad Kutina

Upravni odjel za društvene djelatnosti,

 socijalnu skrb i civilno društvo

Kutina, Trg Kralja Tomislava 12

s naznakom “Za studentske stipendije”

 

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave natječaja  na web stranici Grada Kutine.

Nepotpune, kao i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 

Rezultati javnog natječaja i bodovna lista biti će objavljeni na oglasnoj ploči Grada Kutine i na službenim Internet stranicama Grada Kutine najkasnije do 31.12.2022. godine.

Preslike dokumentacije nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika.

Nakon završenog odabira dokumenti se ne vraćaju kandidatima koji nisu ispunili sve potrebne uvjete natječaja.

Dokumenti