Učitavanje...

Javni poziv umirovljenicima i osobama s invaliditetom koji primaju osobnu invalidninu s područja Grada Kutine - Božićnice

24/10/2022

Na temelju članka 46.Statuta Grada Kutine ((„Službene novine“ Grada Kutine br. 6/09, 3/13 i 4/13- pročišćeni tekst, 2/18, 4/18 -  pročišćeni tekst, 2/20/, 2/21 ),  gradonačelnik Grada Kutine donosi sljedeću

O D L U K U

 O ISPLATI JEDNOKRATNE NOVČANE POTPORE UMIROVLJENICIMA I OSOBAMA S INVALIDITETOM KOJE PRIMAJU OSOBNU INVALIDNINU

S PODRUČJA GRADA KUTINE U 2022. GODINI

 

Članak  1.

Pravo na jednokratnu novčanu potporu  u 2022. godini ostvaruju umirovljenici i osobe s invaliditetom koje primaju osobnu invalidninu temeljem osobno dostavljenih podataka čija mirovina pripada kategoriji umirovljenika koji su korisnici starosnih, prijevremenih starosnih i obiteljskih mirovina, korisnici invalidskih mirovina zbog opće nesposobnosti za rad i profesionalne nesposobnosti za rad, a koji korisnici nisu u radnom odnosu.

Članak 2.

Pravo na jednokratnu novčanu potporu ostvaruju svi umirovljenici i osobe s invaliditetom koje primaju osobnu invalidninu koji imaju prebivalište na području Grada Kutine, a čije mirovine iznose 2.500,00 kuna i manje.

Iznos jednokratne novčane potpore po umirovljeniku određen  je prema visini mirovine i to:

         od       0,00  -  1.500,00 kuna -  400,00 kuna potpore

         od 1.500,01  -  2.500,00 kuna  - 300,00 kuna potpore

Članak 3.

Putem javnog poziva koji će se objaviti na službenim mrežnim stranicama Grada Kutine svi zainteresirani umirovljenici i osobe s invaliditetom koje koji ostvaruju pravo na isplatu jednokratne novčane potpore dostaviti će Upravnom odjelu za društvene djelatnost, socijalnu skrb i civilno društvo:

            Tiskanicu zahtjeva

Presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu – na uvid,

Presliku odreska o isplati mirovine ( ne stariji od tri mjeseca),

Presliku kartice tekućeg  računa.

Grad Kutina će zatražiti od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ispis mirovinskih primanja podnositelja i koristit će ih jedino i isključivo u svrhu provjere dostavljenih podataka umirovljenika  podnositelja za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć.

Članak 4.

Svi osobni podaci koji se u okviru ovog postupka obrađuju u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka smatraju se poslovnom tajnom  te se ne smiju ni na koji način obrađivati izvan svrhe za koju su prikupljeni, odnosno bez zakonske osnove. Grad Kutina se obvezuje čuvati povjerljivost svih osobnih podataka te da će iste osobne podatke koristiti isključivo u točno određenu (propisanu) svrhu, a nakon ostvarenja propisane svrhe svi osobni podaci će se brisati.

Članak 5.

Iznos gore navedenih sredstava isplatiti će se iz Proračuna Grada Kutine za 2022. godinu, Program: Zdravstvo i socijalna skrb, Aktivnost:  Socijalna skrb, pozicija R 1089 Pomoć umirovljenicima za blagdane.

Članak 6.

Za provedbu ove Odluke  zadužuju se Upravni odjel za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i civilno društvo i Upravni odjel za financije  Grada Kutine.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

G  R  A  D     K  U  T  I  N  A

 

 

Klasa:    551-01/22-01/18                                                                 

Ur.broj: 2176-3-07/2-22-1                                           

Kutina,  24. listopada 2022. godine                                            

gradonačelnik:

Zlatko Babić, dipl.ing.

Dokumenti