Učitavanje...

Ured gradonačelnika

Pročelnik

Robert Kolenc,
Tel.
044/692-013 

Ured gradonačelnika obavlja poslove koji se odnose na:

  • administrativne i tehničke poslove za potrebe gradonačelnika, njegovih zamjenika i njihovih radnih tijela;
  • poslove odnosa s javnošću, prezentaciju i promidžbu Grada, protokolarna i prigodna primanja; organizaciju svečanih sjednica Gradskog vijeća i ostalih ceremonijalnih i posebnih svečanih prigoda;
  • postupke javne nabave iz djelokruga Grada Kutine i proračunskih korisnika (priprema plana nabave, izrada dokumentacije za nadmetanje i druge potrebne dokumentacije, koordinacija i provedba postupaka javne nabave, objave javne nabave, sklapanje i praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, vođenje registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, izrada godišnjih izvješća o javnoj nabavi) te koordinacija i provođenje postupaka jednostavne nabave za Grad;
  • vođenje jedinstvenog registra svih ugovora Grada;
  • suradnju Grada s drugim jedinicama lokalne samouprave, organizacijama, ustanovama i udrugama u inozemstvu (sporazumi o suradnji i prijateljstvu, sudjelovanje u međunarodnim programima);
  • zaštitu na radu, protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu;
  • razvoj, nadzor i održavanje informacijskog sustava;
  • ostvarivanje prava na pristup informacijama;
  • zaštitu osobnih podataka;
  • vođenje evidencije o korištenju službenih vozila Grada te evidencije o službenim putovanjima službenika

i druge poslove određene posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća