Učitavanje...

Upravni odjel za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša

Upravni odjel za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša

Pročelnik Eduard Gelešić, dipl. ing. građ.
Tel. 044/692-047
Email: komunalno@kutina.hr

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, GRAĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

 Upravni odjel za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša obavlja poslove koji se odnose na:

 • razvoj komunalnog gospodarstva u cilju osiguranja uvjeta za održivi razvitak komunalnih djelatnosti, za odvijanje urbanog prometa i razvitak prometne infrastrukture;
 • koordinaciju operativnih aktivnosti trgovačkih društava Komunalni servisi Kutina d.o.o., Moslavina d.o.o. i Eko Moslavina d.o.o.
 • koordinaciju i nadzor kapitalnih ulaganja u kojima Grad sudjeluje kao suinvestitor;
 • pravne, savjetodavne i stručno-administrativne poslove vezane za pripremu i izradu projektne dokumentacije iz područja komunalnog gospodarstva i zaštite okoliša;
 • gradnju i održavanje objekata, uređaja i ostale komunalne infrastrukture u nadležnosti i vlasništvu Grada;
 • područje prometa i veza;
 • komunalno i prometno redarstvo;
 • prometno tehničke poslove, održavanje i gradnju nerazvrstanih cesta te praćenje izgradnje javnih cesta u projektima u kojima participira Grad;
 • utvrđuje obveznike, vodi bazu te razrez, naplatu i evidenciju prihoda iz područja komunalnog gospodarstva;
 • zaštitu okoliša, energetsku učinkovitost, obnovljive izvore energije i održivi razvoj
 • gospodarenje otpadom;
 • -vodno gospodarstvo;
 • upravljanje javnim površinama;
 • i druge poslove određene posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

 

ZAKONSKI OKVIR

Popis Odluka iz nadležnosti Upravnog odjela za komunalni sustav,građenje i zaštitu okoliša

 • Odluka o komunalnoj naknadi Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ broj 12/18, 9/19, 3/20, 8/20, 2/21, 7/21)
 • Odluka o vrijednosti boda(B) za obračun visine komunalne naknade u Gradu Kutini ("Službene novine Grada Kutina" broj 11/18)
 • Odluka o komunalnom doprinosu ("Službene novine Grada Kutina" broj 12/18, 9/19)
 • Odluka o komunalnom redu ("Službene novine Grada Kutina" broj 4/19)
 • Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 2/21)
 • Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 2/11)
 • Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine (Službene novine Grada Kutine br. 6/13)
 • Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama ("Službene novine Grada Kutina" broj 8/18)
 • Odluka o visini spomeničke rente (Službene novine Grada Kutine br. 9/10., 2/11., 3/11., 10/12., 1/15.)
 • Odluka o područjima u kojima postoji mogućnost prekoračenja dopuštene razine buke (Službene novine Grada Kutine br. 9/14.)
 • Odluka o nerazvrstanim cestama na području Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 9/14.)
 • Odluke o uređenju prometa na području Grada Kutine  (Službene novine Grada Kutine br. 8/19)
 • Odluka o uvođenju naplate parkiranja vozila na parkiralištima Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 6/07., 2/10.)
 • Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na području Gradu Kutina (Službene novine Grada Kutine br. 5/19 i 7/19)
 • Odluka o obavljanju  dimnjačarskih poslova na području Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 1/21)
 • Odluka o sprječavanju odbacivanja otpada (Službene novine Grada Kutine br. 3/22)
 • Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 1/22)
 • Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog  otpada na području Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 1/22)
 • Odluka o gradskim porezima Grada Kutine  (Službene novine Grada Kutine br. 9/20)
 • Odluke o prodaji robe izvan prodavaonicama na području Grada Kutina (Službene novine Grada Kutine br. 7/14)
 • Odluka o potrebi uvođenja videonadzora na javnim površinama na području Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 7/19)
 • Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br 1/22)
 • Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br 1/22)

SLUŽBENICI

Pomoćnik pročelnika za komunalni sustav, zaštitu okoliša i investicijsko održavanje
Tel: 044/692-047
 
Viša savjetnica za pravne poslove
Tel: 044/692-038


Viši savjetnik za građenje
Tel. 044/692-038
 
Viši savjetnik za prometni sustav
Tel. 044/692-082
 
Savjetnik za zaštitu okoliša
Tel. 044/681-081
 
Referent - komunalni redar
Tel: 044/681-168

 
Stručni suradnik za komunalnu naknadu
Tel. 044/681-039

 
Referent za komunalne i opće poslove
Tel. 044/681-081
 
Referent za građenje i komunalni doprinos
Tel. 044/681-081
 
Referent za održavanje  komunalne infrastrukture
Tel. 044/681-082