Učitavanje...

Upravni odjel za financije

Pročelnik

Ivan Crnac, dipl. oec.
Tel
. 044/692-020
Fax. 044/692-029
Email: financije@kutina.hr

 

UPRAVNI ODJEL ZA  FINANCIJE

Upravni odjel za financije obavlja poslove koji se odnose na:

  • pripremu i izvršenje proračuna Grada, odluke o izvršavanju proračuna, godišnjeg i polugodišnjeg obračuna proračuna, financijskih izvještaja, zaduživanja i davanja jamstava;
  • izrada odluka i rješenja iz područja gradskih poreza;
  • utvrđuje obveznike, vodi bazu te razrez, naplatu i evidenciju dijela gradskih prihoda;
  • uspostavu i razvoj sustava financijskog upravljanja i kontrole;
  • -ostale računovodstveno-knjigovodstvene poslove i blagajničke poslove;
  • poslove platnog prometa;
  • poslove gradske riznice;
  • i druge poslove određene posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

 

ZAKONSKI OKVIR:

 

Zakon o proračunu

https://mfin.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/proracun/Zakon%20o%20proracunu%20-%20prociseni%20tekst.pdf


Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

https://www.zakon.hr/z/411/Zakon-o-financiranju-jedinica-lokalne-i-podru%C4%8Dne-%28regionalne%29-samouprave

Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=pravilnik+o+utvr%C4%91ivanju+prora%C4%8Dunskih+i+izvanprora%C4%8Dunskih+korisnika+dr%C5%BEavnog+prora%C4%8Duna&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=200&qtype=3&pretraga=da

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_142_2674.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_03_23_468.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_83_1544.html

 

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

https://mfin.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/drzavna-riznica/racunovodstvo/Institucionalni%20okvir/PT2020%20Pravilnik%20o%20pror%20rac%20i%20RP%20konacno.docx

 

Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_03_37_443.html

 

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama

https://mfin.gov.hr/print.aspx?id=691&url=print#:~:text=Pravilnik%20o%20prora%C4%8Dunskim%20klasifikacijama%20(Narodne%20novine%2C%20br.%C2%A026/10%2C120/13%C2%A0i%C2%A01/20)

 

Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna

https://mfin.gov.hr/print.aspx?id=691&url=print#:~:text=Pravilnik%20o%20polugodi%C5%A1njem%20i%20godi%C5%A1njem%20izvje%C5%A1taju%20o%20izvr%C5%A1enju%20prora%C4%8Duna%20(Narodne%20novine%2C%20br.%C2%A024/13%2C%C2%A0102/17%2C%C2%A01/20%C2%A0i%C2%A0147/20)

 

Naputak o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2022. godini

https://mfin.gov.hr/print.aspx?id=176&url=print#:~:text=Naputak%20o%20na%C4%8Dinu%20upla%C4%87ivanja%20prihoda%20prora%C4%8Duna%2C%20obveznih%20doprinosa%20te%20prihoda%20za%20financiranje%20drugih%20javnih%20potreba%20u%202022.%20godini%20(Narodne%20novine%2C%20broj%C2%A015/22%2C%C2%A018/22%C2%A0i%2050/22)

 

Okružnica o predaji i konsolidaciji financijskih izvještaja proračuna i proračunskih korisnika

https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/drzavna-riznica/racunovodstvo/financijsko-izvjestavanje-177/okruznica-o-predaji-i-konsolidaciji-financijskih-izvjestaja-proracuna-i-proracunskih-korisnika/644

 

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

https://www.zakon.hr/z/425/Zakon-o-fiskalnoj-odgovornosti

 

Opći porezni zakon

https://www.zakon.hr/z/100/Op%C4%87i-porezni-zakon

 

Zakon o lokalnim porezima

https://www.zakon.hr/z/875/Zakon-o-lokalnim-porezima

 

Zakon o kamatama

https://www.zakon.hr/z/391/Zakon-o-kamatama

 

Zakon o općem upravnom postupku

https://www.zakon.hr/z/65/Zakon-o-op%C4%87em-upravnom-postupku

 

Ovršni zakon

https://www.zakon.hr/z/74/Ovr%C5%A1ni-zakon

 

Stečajni zakon

https://www.zakon.hr/z/160/Ste%C4%8Dajni-zakon

 

Zakon o stečaju potrošača

https://www.zakon.hr/z/825/Zakon-o-ste%C4%8Daju-potro%C5%A1a%C4%8Da

 

Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

https://www.zakon.hr/z/346/Zakon-o-provedbi-ovrhe-na-nov%C4%8Danim-sredstvima

 

Pravilnik o načinu i postupku provedbe ovrhe na  novčanim sredstvima

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=52207

 

Zakon o nasljeđivanju

https://www.zakon.hr/z/87/Zakon-o-naslje%C4%91ivanju

 

Zakon o upravnim pristojbama

https://www.zakon.hr/z/333/Zakon-o-upravnim-pristojbama

 

Uredba o Tarifi upravnih pristojbi

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=49702

 

Uredba o uredskom poslovanju

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_75_1415.html

 

Zakon o obveznim odnosima

https://www.zakon.hr/z/75/Zakon-o-obveznim-odnosima

 

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju. otpis ili djelomičan otpis potraživanja

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_05_52_1056.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_94_1887.html

 

Naputak o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2023. godini

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_02_13_252.html

 

SLUŽBENICI:

 

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE                                                         

 

1.

Pročelnik                   

6920-20

2.

Pomoćnik pročelnika za proračun i gradsku riznicu 

660-401

3.

Pomoćnica  pročelnika za razrez i naplatu javnih prihoda

6920-17

 

Odsjek za proračun i gradsku riznicu

 

4.

Viša savjetnica  za računovodstvo  

660-400

5.

Viša računovodstvena referentica   

660-404

6.

Viša računovodstvena referentica 

660-403

7.

Referentica za računovodstvo  

660-405

8.

Referentica za računovodstvo  

625-173

9.

Referentica za računovodstvo   

660-406

 

Odsjek za naplatu javnih prihoda

 

10.

Viša savjetnica za naplatu javnih prihoda

692-016

11.

Viši stručni suradnik za razrez i naplatu javnih prihoda

6920-18

12.

Referentica za praćenje javnih prihoda   

6920-19

 

Dokumenti