Učitavanje...

Služba za opće poslove

Pročelnica

Martina Vazdar, dipl. iur.
Tel. 044/692-014
Fax. 044/692-029
Email: vazdar@kutina.hr

Djelokrug

Služba za opće poslove obavlja poslove koji se odnose na:

 • pravne, savjetodavne i stručne poslove za potrebe gradonačelnika, njegovih zamjenika i njihovih radnih tijela;
 • pravne, stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela;
 • pripreme sjednica Gradskog vijeća
 • sudjelovanje u izradi nacrta prijedloga općih i pojedinačnih akata koje donosi Gradsko vijeće; 
 • stručne i administrativne poslove uređivanja, izdavanja i objavljivanja službenog glasila Grada
 • kontrola usklađenosti Statuta i svih drugih općih akata sa zakonom;
 • koordinaciju poslova vezanih za sudske sporove u kojima  je Grad stranka;
 • ostvarivanje prava nacionalnih manjina;
 • suradnju s tijelima mjesne samouprave i druge poslovi u svezi s neposrednim sudjelovanjem građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana;
 • političke stranke;
 • upravljanje ljudskim potencijalima (kadrovska politika, stručno osposobljavanje i usavršavanje, radni odnosi gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika te službenika i namještenika);
 • razvijanje socijalnog partnerstva Grada i sindikata koji djeluju u gradskoj upravi
 • predstavke i pritužbe građana na rad upravnih tijela Grada te otklanjanje utvrđenih nepravilnost
 • poslove pisarnice (prijem, otpremu i dostavu pošte, uredsko poslovanje i briga o čuvanju arhivske građe te ostali poslovi pisarnici);
 • i druge poslove određene posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

 

ZAKONI, PODZAKONSKI PROPISI  I DRUGI AKTI KOJI SE ODNOSE NA RAD SLUŽBE:

Gradonačelnik:

Gradsko vijeće:

 

Upravna tijela Grada:

 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19)
 • Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10, 10/23)
 • Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10 i 125/14)
 • Uredba o uredskom poslovanju ( Narodne novine br 75/21)
 • Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja (Narodne novine br. 132/21)
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima ( Narodne novine br 61/18 i 98/19)
 • Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Kutine 
 •  Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ broj 1/18, 2/18, 8/18, 10/18, 1/20, 8/20 i 6/21)
 • Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Kutine 
 • Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ br. 2/23, 11/23, 12/23 i 2/24)
 • Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Kutine za 2024. godinu („Službene novine Grada Kutine“ br. 1/24)
 • Odluka o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika („Službene novine Grada Kutine“ br. 3/11)
 • Odluka o radnom vremenu u upravnim tijelima Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ br. 1/19 i 3/22)

 

SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI

Stručna suradnica za kadrovske i opće poslove

 • Tel. 044/692-049

Viša stručna suradnica za mjesnu samoupravu i opće poslove

 • Tel. 044/692-049

Referentica za uredsko poslovanje

 • pisarnica@kutina.hr
 • Tel. 044/692-042

Spremačica – Dostavljač