Učitavanje...

Zaštita okoliša

Program zaštite okoliša Grada Kutine

 
 
 
Program zaštite okoliša Grada Kutine predstavlja temeljni dokument zaštite okoliša za četverogodišnje razdoblje na razini lokalne zajednice – Grada. Njime se utvrđuje trenutno stanje zaštite okoliša, sagledavaju problemi, predlažu mjere za poboljšanje stanja te određuju prioriteti za usmjereno djelovanje na goruće probleme.
Program izrađuje tijelo lokalne uprave, a usvaja ga redovitom procedurom vijeće lokalne uprave. Izradu Programa tijelo lokalne uprave može povjeriti ovlaštenoj pravnoj osobi.

Program možete naći u dokumentima.

 

Uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranje lokacija odbačenog otpada

 
 
 

Dana 19.svibnja 2016.  Gradsko vijeće Grada Kutine, donijelo je Odluku o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada. Odluku pogledajte ovdje (Odluka.pdf).

PRIJAVA NEPROPISNO ODBAČENOG OTPADA

Sukladno odredbi čl. 36. st. 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom obveza Grada Kutine je uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu, te uspostava sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada.

Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu Grad Kutina, Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina ili na e-mail komunalnih redara : mgrdic@kutina.hr , rendulic@kutina.hr .

Obrazac za prijavu preuzmite ovdje (Obrazac.doc).

Putem zaprimljenih prijava i već evidentiranih lokacija Grad Kutina će uspostaviti sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada. 

 

Akcijski plan smanjenja emisije onečišćujućih tvari u zraku za Grad Kutinu

 
 
 

Prekomjerno onečišćenje lebdećim česticama karakteristično je za gradove smještene na području nizinske kontinentalne Hrvatske (Zagreb, Sisak, Osijek, Slavonski Brod, Kutina). Prekomjerno onečišćenje lebdećim česticama posljedica je utjecaja emisija iz malih kućnih ložišta i cestovnog prometa, koja se nadodaje na relativno značajnu pozadinsku koncentraciju lebdećih čestica. Na koncentracije čestica zimi značajno utječu klimatski uvjeti kontinentalne Hrvatske, gdje česta pojava slabog vjetra i tišina u uvjetima stabilnog plitkog sloja atmosfere zadržavaju emisiju čestica prizemnih i niskih izvora kao što su prometnice i kućna ložišta.

Odredbama članka 46. stavak 1. i 2. Zakona o zaštiti zraka (NN 130/11 i 47/14) je propisano je da ako u određenoj zoni ili aglomeraciji razine onečišćujućih tvari u zraku prekoračuju bilo koju graničnu vrijednost ili ciljnu vrijednost, u svakom od tih slučajeva donosi se akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka za tu zonu ili aglomeraciju kako bi se, u što je moguće kraćem vremenu, osiguralo postizanje graničnih ili ciljnih vrijednosti.

2008. godine donesen je Program zaštite i poboljšanja kakvoće zraka u Gradu Kutini, IRI SISAK d.d., siječanj 2008., obzirom da je tijekom 2006. godine utvrđeno je da je kakvoća zraka na području Grada Kutine, gdje se nalazi AMP III. kategorije sa stajališta sumporovodika (H2S) (prekomjerno onečišćen zrak → prekoračene su tolerantne vrijednosti). Iste godine je također donesen i Plan mjera za smanjivanje onečišćenja zraka u Gradu Kutini, IRI SISAK d.d., siječanj 2008.

Mjerenjem i praćenjem kvalitete zraka u 2013. godini na području Grada Kutine je utvrđena uvjetno II. (druga) kategorija kvalitete zraka za: lebdeće čestice PM10.  Akcijski plan osobito sadrži: utvrđivanje mjesta prekomjernog onečišćenja, opće informacije, nadležno odgovorno tijelo, vrstu i ocjenu onečišćenja, porijeklo onečišćenja, analizu stanja, pojedinosti o provedenim mjerama, mjere za smanjivanje onečišćenja zraka, redoslijed i rokove ostvarivanja mjera te procjenu sredstava.

Akcijski plan donosi se u roku od 12 mjeseci od kraja one godine u kojoj je utvrđeno prekoračenje. 

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave dostavlja Ministarstvu akcijski plan po njegovu donošenju.