Učitavanje...

7. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine - 27.1.2023.

20/01/2022

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-01/22-05/1
URBROJ: 2176-3-04/01-22-1
Kutina, 18. siječnja 2022.

Na temelju članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutina („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/09, 3/13, 4/13 - pročišćeni tekst, 2/18, 4/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 2/21), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine 

S A Z I V A 

7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine

za dan 27. siječnja 2022. godine (četvrtak) s početkom u 13:00 sati

u Kino dvorani Pučkog otvorenog učilišta, Ulica Stjepana Radića 3, Kutina 

 

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći 

D N E V N I  R E D 

 

 1. Zapisnik 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Kutine

   

 2. Aktualni sat

   

 3. Prijedlog plana rada Gradskog vijeća Grada Kutine za 2022. godinu

   

 4. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Kutine za 2022. godinu

   

 5. Prijedlog odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Grada Kutine za 2022. godinu

   

 6. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o upravljanju imovinom u vlasništvu Grada Kutine

   

 7. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa poticanja razvoja gospodarstva u Gradu Kutini

   

 8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na dopunu djelatnosti Razvojne agencije Mrav d.o.o.

   

 9. Prijedlog odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija društvenog doma u Husainu'' u sklopu natječaja LAG-a ,,Moslavina'' za tip operacije 2.1.1. ,,Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a''

   

 10. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Kutine

   

 11. Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Kutine

   

 12. Prijedlog programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom prodajom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Kutine za 2022. godinu

   

 13. Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Kutine

   

 14. Prijedlog odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Kutine

 

Predsjednik Gradskog vijeća

 Robert Krpes

 

Javnost rada:

Javnost rada Gradskog vijeća propisana je člankom 104. i 105. Poslovnika rada Gradskog vijeća Grada Kutine i Odlukom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kutine  kojom se zbog tehničkih mogućnosti propisuje najveći broj građana koji mogu pratiti sjednicu.

 

Komplet materijala: