Učitavanje...

6. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine -7.12.2021.

30/11/2021

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/21-01/8
URBROJ: 2176/03-04/01-21-1
Kutina, 30. studenoga 2021.

Na temelju članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutina („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/09, 3/13, 4/13 - pročišćeni tekst, 2/18, 4/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 2/21), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine

S A Z I V A 

6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine

za dan 7. prosinca 2021. godine (utorak) s početkom u 13:00 sati

u Kino dvorani Pučkog otvorenog učilišta, Ulica Stjepana Radića 3, Kutina 

 

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći 

D N E V N I  R E D 

 0. Zapisnik 5. sjednice Graskog vijeća grada Kutine

 1. Aktualni sat

   

 2. Prijedlog:
  1. Odluke o Proračunu Grada Kutine za 2022. godinu i projekcije Proračuna za 2023. i 2024. godinu
  2. Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Kutine za 2022. godinu
  3. Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Kutine za 2022. godinu
  4. Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih  zgrada u prostoru na području Grada Kutine za 2022. godinu
  5. Programa javnih potreba u školstvu za 2022. godinu
  6. Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u 2022. godini
  7. Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2022. godini
  8. Programa javnih potreba u kulturi Grada Kutine za 2022. godinu
  9. Programa javnih potreba u športu za 2022. godinu
  10. Programa javnih potreba udruga Grada Kutine za 2022. godinu.
  11. Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Kutine za 2022. godinu

    

 3. Prijedlog odluke o izvršenju Proračuna Grada Kutine za 2022. godinu

   

 4. Prijedlog :
    1. Odluke o trećim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Kutine za 2021. godinu
    2. II. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
    3. II. izmjena i dopuna Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021.godinu
    4. I. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih  zgrada u prostoru na području Grada Kutine za 2021. godinu
    5. II. izmjena i dopuna Program javnih potreba u školstvu za 2021. godinu
    6. II. izmjena i dopuna Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u 2021.godinu
    7. II. izmjena i dopuna Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2021.godini
    8. II. izmjena i dopuna Program javnih potreba u kulturi Grada Kutine za 2021. godinu
    9. II. izmjena i dopuna Program javnih potreba u športu za 2021. godinu
    10. II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba udruga Grada Kutine za 2021. godinu

   

 5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Grada Kutine za 2021. godinu

   

 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

   

 7. Prijedlog odluke o kupnji nekretnina kčbr. 3526/1, 3530/1, 3540/2, 8179, 8180/1, 8180/2, 8181/1 i 8181/2 k.o. Kutina

   

 8. Prijedlog odluke o sufinanciranju obavljanja registrirane djelatnosti dadilje na području Grada Kutine

   

 9. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na II. izmjene i dopune Statuta Vatrogasne postrojbe Kutina

   

 10. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Knjižnice i čitaonice Kutina

   

 11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Kutina o imenovanju ravnatelja

   

 12. Prijedlog odluke o donošenju V. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja središta Grada Kutine

   

 13. Prijedlog:
  1. Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija
  2. Odluke o usvajanju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Kutine 

 

Predsjednik Gradskog vijeća

 Robert Krpes

Javnost rada:

Javnost rada Gradskog vijeća propisana je člankom 104. i 105. Poslovnika rada Gradskog vijeća Grada Kutine i Odlukom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kutine  kojom se zbog tehničkih mogućnosti propisuje najveći broj građana koji mogu pratiti sjednicu.

 


Komplet