Učitavanje...

20. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine - 21.9.2023.

14/09/2023

   

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-01/23-05/7
URBROJ: 2176-3-04/01-23-1
Kutina, 14. rujna 2023.

Na temelju članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutina („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/09, 3/13, 4/13 - pročišćeni tekst, 2/18, 4/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 2/21), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine

S A Z I V A

20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine

za dan 21. rujna 2023. godine (četvrtak) s početkom u 13:00 sati

u Gradskoj vijećnici Grada Kutine Trg kralja Tomislava 12, Kutina

 

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći 

 

D N E V N I  R E D 

Zapisnik 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Kutine

 1. Aktualni sat 
 1. Izvješće Mandatnog odbora o početku mirovanja mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika
 1. Prijedlog:
  1. Odluke o trećim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Kutine za 2023. godinu   (Opći dio.xls, Posebni dio.xls)   
  2. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
  3. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
  4. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu za 2023. godinu
  5. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2023. godinu
  6. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2023. godinu
  7. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba udruga Grada Kutine za 2023. godinu
  8. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2023. godinu
  9. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Kutine za 2023. godinu
 1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kutine za 2023. godinu     (.xls)
 1. Prijedlog odluke o donošenju Strategije zelene urbane obnove Grada Kutine
 1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za naplaćivanje usluga Dječjeg vrtića Kutina
 1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na sklapanje Sporazuma o razumijevanju između Grada Kutine i trgovačkog društva Accolade VII te o uzajamnim pravima i obvezama stranaka

 

Predsjednik Gradskog vijeća

Nebojša Čović, mag.oec.

Javnost rada:

Javnost rada Gradskog vijeća propisana je člankom 104. i 105. Poslovnika rada Gradskog vijeća Grada Kutine i Odlukom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kutine  kojom se zbog tehničkih mogućnosti propisuje najveći broj građana koji mogu pratiti sjednicu.

Dokumenti