Učitavanje...

17. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine - 23.5.2023.

13/06/2023

           

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 024-01/23-05/4
URBROJ: 2176-3-04/01-23-1
Kutina, 16. svibnja 2023.  

Na temelju članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutina („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/09, 3/13, 4/13 - pročišćeni tekst, 2/18, 4/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 2/21), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine 

S A Z I V A 

17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine za dan 23. svibnja 2023. godine (utorak) s početkom u 13:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Kutine Trg kralja Tomislava 12, Kutina 

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći  

D N E V N I  R E D:

 

 0.  Zapisnik 16. sjednice Gradskog vijeća 

 1. Aktualni sat 
 2. Prijedlog:
  1.  Odluke o prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Kutine za 2023. godinu
  2. I. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
  3.   I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
  4. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu za 2023. godinu
  5. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2023. godinu
  6. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2023. godinu
  7. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba udruga Grada Kutine za 2023. godinu
  8. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2023. godinu
  9. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Kutine za 2023. godinu 
 3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kutine za 2022. godinu
 4. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
 5.  Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
 6. Prijedlog plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Kutine- revizija 2023.
 7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Športskog centra Kutina o imenovanju ravnatelja 
 8. Prijedlog odluke o naknadi za rad u Gradskom vijeću Grada Kutine i njegovim radnim tijelima 
 9. Prijedlog odluke o određivanju naknade za rad predsjednika vijeća mjesnih odbora

 

Predsjednik Gradskog vijeća

Nebojša Čović, mag.oec.

Dokumenti