Učitavanje...

Izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih

03/05/2022

Na temelju članka 4. stavak 2. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Kutine ( „Službene novine Grada Kutine br. 8/14), Gradsko vijeće Grada Kutine, objavljuje

  JAVNI POZIV

 za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Kutine

Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Grada Kutine i njihovih zamjenika kao savjetodavnog tijela Grada Kutine koje se osniva s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Kutine, koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u Gradu Kutina, te zbog sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade.

Izrazi koji se koriste u ovom javnom pozivu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

U Savjet mladih Grada Kutine Gradsko vijeće bira 7 članova i njihove zamjenike, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika, na mandat od tri godine.

Članovi Savjeta mladih mogu biti osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Kutine koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo imaju od navršenih petnaest do navršenih trideset godina života.

Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih Grada Kutine i njihove zamjenike imaju:

  • udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade;
  • učenička vijeća srednjih škola, te drugi registrirani oblici organiziranja mladih i
  • neformalne skupine mladih s područja Grada Kutine.

Ovlašteni predlagatelji dužni su prilikom isticanja kandidatura predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih.

Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, ona mora biti skupina od najmanje 30 mladih.

Svojstvo predlagatelja za prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih dokazuje se izvatkom iz registra udruga ili drugog registra u koji se upisuju organizirani oblici mladih

Kandidatura obavezno sadrži slijedeće podatke:

  • -naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja, odnosno popis mladih koji čine neformalnu skupinu mladih;
  • podatke o kandidatu i njegovom zamjeniku (ime i prezime, dan, mjesec, godina, mjesto  rođenja i  prebivalište),
  • -obrazloženje prijedloga iz kojeg je vidljivo zbog čega se kandidat predlaže;
  • potpis ovlaštene osobe predlagatelja, a ukoliko se radi o neformalnoj skupini mladih, prijedlog potpisuje najmanje 30 mladih.

Uz kandidaturu se prilaže preslika osobne iskaznice kojom se dokazuje dob i prebivalište odnosno boravište kandidata

Nepravodobni i nepotpuni prijedlozi kandidatura ne razmatraju se.

Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Kutine, obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i utvrđuje popis važećih kandidatura.

Izvješće i popis kandidatura  dostavlja se Gradskom vijeću i objavljuje na web stranici Grada Kutine www.kutina.hr i u Moslavačkom listu.  

Gradsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura, raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih na način utvrđen Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Kutine.

Prijedlozi kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Kutine i njihove zamjenike, dostavljaju se Odboru za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Kutine s naznakom „Prijedlog kandidature za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Kutine - ne otvarati“ u roku 15 dana od dana objave javnog poziva na web stranici Grada Kutine i u Moslavačkom listu  na adresu Kutina, Trg kralja Tomislava 12 ., ili putem pisarnice  Gradske uprave soba br. 3/I kat, na navedenoj adresi.    

Kandidature za članove Savjeta mladih Grada Kutine, podnose se na propisanom obrascu koji se može preuzeti na web stranici Grada Kutine www.kutina.hr.