Učitavanje...
Investicijsko okruženje

Investicijsko okruženje

Investicijsko okruženje

Na portalu kutina.hr i na ovom posebnom dijelu tog portala posvećenom isključivo gospodarstvu nalazi se velik broj informacija koje Vam mogu poslužiti kako bi stvorili kvalitetniju predodžbu o Gradu Kutini, potencijalima Grada za poduzetničke pothvate, te institucijama i ljudskim resursima koji Vam stoje na raspolaganju. Ukoliko ipak imate dodatnih pitanja slobodno se obratite našim službenicima koji su Vam na raspolaganju. (vidi Kontaktirajte nas)


1.1 Kutina - sadašnjost

 • industrijsko, trgovačko i administrativno središte mikroregije Moslavine (Moslavina 100.000 stanovnika)
 • 19.681 stanovnika (Popis 2021.)
 • 25 Mjesnih odbora
 • 3 komunalna društva
 • 1 razvojna agencija
 • 6 gradskih ustanova
 • 5 osnovnih škola (1 glazbena škola)
 • 2 srednje škole (tehnička i gimnazija)
 • Sveučilište Libertas
 • konsolidirani Proračun Grada – 220 mil. kn u sustavu Gradske riznice

1.2 Kutina - budućnost

 • Novi brand Grada: Kutina -Grad tehnologije
 • Stvaranje poduzetničkog okruženja na svim razinama
 • Osmišljavanje suvremenog kulturnog identiteta
 • Socijalna osjetljivost uravnotežena sa uređenim tržištem rada
 • Korištenje komparativnih prednosti
 • znanje i vještine
 • educirana radna snaga
 • geoprometni položaj
 • postojeći kapaciteti kao lokomotive daljnjeg razvoja


1.3 Kutina –Gospodarstvo


Misija Grada u razvoju gospodarstva:

 

Grad Kutina mora biti mjesto pozitivnog gospodarskog ozračja i povoljnog ekonomskog i infrastrukturnog okruženja sposobno da u najkraćem vremenu prepozna i omogući razvoj ciljanih gospodarskih aktivnosti za sve poduzetnike zainteresirane za ostvarivanje poduzetničkog poduhvata.

1.3.1 Industrija

 • Petrokemija d.d. - 1280 zaposlenih, kemijska industrija, 70% izvoz na svjetska tržišta
 • SELK d.d. - 620 zaposlenih, elektronička industrija, 100% izvoz na svjetska tržišta


1.3.2 Obrt, malo i srednje poduzetništvo

 • Udruženje obrtnika Grada Kutine broji oko 390 aktivnih obrta
 • Oko 150 malih i srednjih poduzetnika od kojih oko 50% aktivno izvozi više od 75% svojih proizvoda (primjer: ALMOS d.o.o. – ljevaonica aluminija, 222 zaposlenih 100% izvoz; TURBO-MEHANIKA d.o.o., strojarski inženjering na tržištu EU...)


1.3.3 Poljoprivreda

 • Vinarstvo i vinogradarstvo glavni pravci razvoja
 • ŠKRLET autohtono vino Moslavine, razvoj robne marke ŠKRLET kao brand
 • Izložba vina Moslavine MoslaVINA – manifestacija od državnog značenja
 • Državno zemljište preko 90% privatizirano (Zakup, prodaja i koncesije)


1.4 Prednosti ulaganja u Kutinu

 • Razvijena postojeća industrija, obrt, malo i srednje poduzetništvo
 • Educirana radna snaga – znanje i vještine radne snage
 • Povoljan geoprometni položaj
 • Poduzetničko okruženje – iskustvo u realizaciji poduzetničkih projekata
 • Pogodnosti Grada Kutine za ulaganje u proizvodnju


1.5 Pogodnosti Grada Kutine za ulaganje u proizvodnju

Grad Kutina u svojim programima poticanja gospodarstva daje niz pogodnosti za poduzetnike koji ulažu na
području Grada Kutine, a navedene su u slijedećim dokumentima:

 • Program poticanja razvoja gospodarstva u Gradu Kutina (možete preuzeti ovdje)
 • Program razvoja poslovnih zona Grada Kutine za razdoblje 2017. – 2021. i projekcija 2022. – 2026. (možete preuzeti ovdje)
 • Informacije o ulaganju u Kutinu možete vidjeti u prezentaciji na hrvatskom i na engleskom

Neki od gradskih poticaja za ulagače:

 • kod plaćanja komunalnog doprinosa (djelomično oslobađanje i obročno plaćanje odnosno i oslobađanje u potpunosti zavisno o visini investicije)
 • komunalna naknada (oslobađanje od plaćanja za određeni period uključivo i višegodišnje odgode)
 • naknada za priključenje na infrastrukturu (djelomično umanjenje troškova i obročno plaćanje)
 • za zemljište u Poslovnim zona poticajna i posebno povoljna početna cijena
 • servis ulagačima pri ishođenju potrebne dokumentacije (lokacijske i građevne dozvole, pravne usluge i dr. – ulagaču se dodjeljuje tim gradskih službenika koji s ulagačem vode brigu o brzini procesa ishođenja dozvola...)
 • zavisno o dinamici, visini i kvaliteti investicije Grad Kutina je spreman direktno pregovarati i u veoma kratkom roku i realizirati i druge potrebne poticajne uvjete za realizaciju investicije

Visoka urbaniziranost prostora, središte bankarskih, kulturnih, političkih i drugih ustanova, prometna povezanost, uređena komunalna infrastruktura, stručni i obrazovani radnici svih profila komparative su prednosti Kutine, a svi detalji oko gospodarskih potencijala Grada mogu se dobiti u Odjelu za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Grada Kutine.

Nastavno se nalazi kratki prikaz podataka i osnovnih informacija vezanih uz: stanovništvo i komunalni sustav
Grada u funkciji razvoja gospodarstva.

A. Stanovništvo
Stanje i kretanje stanovništva na području Grada Kutine prikazano je u tablici nastavno.

 

 1. Komunalna opremljenost

  Distribucija i proizvodnja vode

Javni isporučitelj vodnih usluga na distributivnom području Kutine je Moslavina d.o.o. Organizirana vodoopskrba na području grada Kutine započela je prije 60-tih godina prošlog stoljeća. Voda se tada crpila iz akumulacije Bajer kod željezničke stanice u Kutini i distribuirala do potrošača bez prethodnog pročišćavanja. Nakon izgradnje Tvornice za umjetna gnojiva u Kutini, od 1967. godine, grad Kutina je dobivao vodu iz akumulacijskog jezera Ilova, koja se pročišćavala na pogonu pripreme i prerade vode u Tvornici. 1983. godine izgrađeno je Vodocrpilište Ravnik kapaciteta 80 l gdje su stvoreni preduvjeti za izgradnju distributivne mreže na području Grada Popovača i Općine Velika Ludina te za proširenje distributivne mreže Grada Kutine. Crpilište Ravnik na početku imalo 4 zdenca izbušenih na 95 do 105 m dubine, postrojenje za pripremu pitke vode, dva rezervara u velikom brdu kapaciteta 2000 m3 te 38 km magistralnog cjevovoda za opskrbu stanovništva vodom.

Danas se crpilište Ravnik sastoji od 10 zdenaca te je izgrađeno novo crpilište na području naselja Osekovo na kojem se trenutno nalazi 3 (od planiranih 5) zdenca.

Danas se vodoopskrbni sustav sastoji osim navedenog i od vodospreme u Kutini 2x1250 m3, vodospreme u Torovima 2x500 m3, 60 km magistralnih cjevovoda sa 2 crpne stanice te 328 km distributivnih cjevovoda sa 13 crpnih stanica.

Godišnje se distribuira preko 1.300.000 m3 pitke vode.

Trenutno se provodi EU projekt Aglomeracija Kutina kojim će se izgraditi novi Pogon za preradu vode Ravnik II, izgraditi će se 2 nova zdenca na crpilištu Osekovo, rekonstruirati će se 29 km stare vodoopskrbe mreže,  izraditi će se 4 crpne stanice te 49,5 km nove vodovodne mreže.

Provedbom projekta osigurati će se da Društvo ima stabilno poslovanje, ulaže znatna sredstva u razvoj i ovog trenutka izvodi radove na spajanju novih 220 l vode u sek čime bi Grad Kutina i ova regija imali nastavak sigurne opskrbe vodom u slijedećih 25 i više godina.

Stalnim ulaganjima u vodno komunalnu infrastrukturu MOSLAVINA d.o.o. želi omogućiti  sigurnu i urednu vodoopskrbu.

Odvodnja i pročišćavanje otpadne vode

Izgradnju i razvoj sustava odvodnje otpadnih voda u gradu Kutini uvjetovala je izgradnja i proširenje Tvornice mineralnih gnojiva 1968. i 1982. godine. U užem području grada Kutine izgrađen je tada mješoviti sustav odvodnje sa rasterećenjem viška oborinskih voda u vodotoke, dok je u prigradskim naseljima grada Kutine sustav javne odvodnje izgrađen samo djelomično.

Sustav javne odvodnje na području Grada Kutine pokriva veći dio naselja Kutina, Repušnica, Husain i Batina te manji dio naselja Ilova i Banova Jaruga sa izgrađenom mješovitom kanalizacijom.

Otpadne i oborinske vode od gradske mreže grada Kutine prema uređaju za pročišćavanje otpadnih voda odvode se kolektorom promjera 1800mm gdje se prerada radi od 1990 godine. Na uređaju se odvaja kruti otpad na grubim i finim rešetkama, a pijesak, ulja i masti na pjeskolovu-mastolovu. Izbistrena voda se ispušta u recipijent, lateralni kanal Kutina – Ilova.

Moslavina d.o.o. raspolaže sa 90 km kanalizacijske mreže te 3 crpnih stanica na sustavu odvodnje na području grada Kutine.

Društvo godišnje zbrine preko 800.000 m3 otpadne vode te preko 1.500.000 m3 oborinskih voda.

Kroz EU projekt Aglomeracija Kutina izvesti će se novi Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda III. stupanja (biologija sa dodatnim uklanjanjem dušika i fosfora te anaerobna digestija i solarno sušenje mulja), rekonstruirati će se 14,5 km stare mreže sustava odvodnje,  izraditi će se 13 crpnih stanica te 37,5 km nove mreže sustava odvodnje..

Opskrba plinom

Opskrba plinom ima dugu tradiciju na ovim područjima i cijela jedinica lokalne samouprave je kvalitetno opskrbljena prirodnim plinom. Plinska mreža je novo rekonstruirana, ima gubitke manje od 6% što jamči sigurnu distribuciju plina kojom upravlja distributer tvrtka Moslavina Plin d.o.o.

Komunalni otpad

Na području Grada Kutine i Općine Velika Ludina javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada pruža trgovačko društvo EKO MOSLAVINA d.o.o.. Grad Kutina je većinski vlasnik. Javna usluga uključuje uslugu odvojenog prikupljanja na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge (miješani komunalni otpad, biootpad, reciklabilni komunalni otpad i glomazni otpad), uslugu preuzimanja otpada u reciklažnom dvorištu te uslugu prijevoza i predaje ovlaštenoj osobi.

TD EKO MOSLAVINA d.o.o. upravlja i uređenim odlagalištem neopasnog otpada na koji se odlaže miješani komunalni otpad. Trenutno se provode radovi na povećanju kapaciteta samog odlagališta, koji bi trebali završiti početkom 2023. godine.

Uz osnovnu djelatnost sakupljanja neopasnog otpada, Društvo želi poboljšati energetsku učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije (OIE) – fotonaponske elektrane za vlastite potrebe.

EKO MOSLAVINA d.o.o. svoje poslovanje temelji na zalaganju svih zaposlenih u postizanju zadovoljstva korisnika naših usluga prikupljanja, prijevoza i zbrinjavanja otpada, a u skladu s visokim etičkim načelima i standardima poslovnog ponašanja, društvenoj odgovornosti i usmjerenosti na održivi razvoj. Politika kvalitete i okoliša je naš stalni podsjetnik na postignuća i ciljeve koje želimo ostvariti sustavom upravljanja kvalitetom i okolišem temeljeno na normama ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

Električna energija

Cijelo područje kvalitetno je pokrivenom električnom mrežom sa dovoljnim brojem trafo stanica i ostalih energetskih postrojenja, čime Grad Kutina dobiva sigurnu i besprekidnu opskrbu električnom energijom.

Dokumenti prostornog uređenja

Grad Kutina ima izrađene i usvojene sve planove prostornog uređenja što omogućava brzo i efikasno izdavanje svih dozvola u procesu gradnje poduzetničkih objekata