GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Pravo na pristup informacijama

Ostvarivanje prava na pristup informacijamaZakon o pravu na pristup informacijama daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima pravo na pristup informacijama. Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva tijelu javne vlasti. Tijelo javne vlasti će odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

PRIKAZ POSTUPKA 

 

Obveze tijela javne vlastiSva tijela javne vlasti prema Zakonu imaju određene obveze. One se odnose na slijedeće:
 • Proaktivna objava informacija
 • Savjetovanja s javnošću
 • Imenovanje službenika za informiranje
 • Vođenje službenog upisnika o zahtjevima za pristup informacijama
 • Dostavljanje godišnjeg izvješća
 • Tijela javne vlasti dužna su objavljivati određene informacije i dostavljati određene dokumente u Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske.

Proaktivna objava informacijaZakon obvezuje tijela javne vlasti na objavljivanje na internetskim stranicama potpunih i točnih informacija. Tijela javne vlasti moraju učiniti dostupnim sve informacije koje posjeduju i obvezna su omogućiti pristup informacijama.

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama tijela javne vlasti obvezna su na internetskim stranicama objaviti na lako pretraživ način:

 1. zakone i ostale propise koji se odnose na njihovo područje rada;
 2. opće akte i odluke koje donose, kojima se utječe na interese korisnika, s razlozima za njihovo donošenje;
 3. nacrte zakona i drugih propisa te općih akata za koje se provodi postupak savjetovanja s javnošću, u skladu s člankom 11. ovoga Zakona;
 4. godišnje planove, programe, strategije, upute, izvješća o radu, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti;
 5. registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz njihove nadležnosti i načinu pristupa i ponovne uporabe;
 6. informacije o javnim uslugama koje tijelo javne vlasti pruža, na vidljivu mjestu, uz poveznicu na one koje pruža elektroničkim putem;
 7. podatke o izvoru financiranja, proračun, financijski plan ili drugi odgovarajući dokument kojim se utvrđuju prihodi i rashodi tijela javne vlasti te podatke i izvješća o izvršenju proračuna, financijskog plana ili drugog odgovarajućeg dokumenta;
 8. informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili drugim pomoćima, uključujući popis korisnika i visinu iznosa;
 9. informacije o postupcima javne nabave, dokumentaciju potrebnu za nadmetanje, informacije o izvršavanju ugovora i druge informacije za koje postoji obveza objavljivanja sukladno zakonu kojim se uređuje javna nabava;
 10. obavijesti o raspisanim natječajima, dokumentaciju potrebnu za sudjelovanje u natječajnom postupku te obavijest o ishodu natječajnog postupka;
 11. informacije o unutarnjem ustrojstvu tijela javne vlasti, s imenima čelnika tijela i voditelja ustrojstvenih jedinica i njihovim podacima za kontakt;
 12. zaključke sa službenih sjednica tijela javne vlasti i službene dokumente usvojene na tim sjednicama te informacije o radu formalnih radnih tijela iz njihove nadležnosti na kojima se odlučuje o pravima i interesima korisnika;
 13. obavijest o načinu i uvjetima ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija na vidljivu mjestu, s podacima za kontakt službenika za informiranje, potrebnim obrascima ili poveznicama na obrasce te visinom naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. ovoga Zakona;
 14. odgovore na najčešće postavljena pitanja, o načinu podnošenja upita građana i medija, kao i ostale informacije (vijesti, priopćenja za javnost, podaci o aktivnostima), u svrhu informiranja javnosti o svom radu i ostvarivanju njihovih prava i izvršavanju obveza.

Dokumente iz točaka 2., 3. i 4. tijela javne vlasti dužna su dostaviti u Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske radi njihove trajne dostupnosti i ponovne uporabe informacija, a tijelo javne vlasti u čijoj je nadležnosti donošenje zakonskih i podzakonskih propisa i dokumente iz točke 1. Poslove vođenja i održavanja Središnjeg kataloga službenih dokumenata Republike Hrvatske obavlja Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured Vlade Republike Hrvatske (www.digured.hr)
Odredbe članka 10. ne primjenjuju se na informacije za koje postoje ograničenja prava na pristup prema odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Savjetovanje s javnošću


Tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje s javnošću tijela državne uprave provode preko središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanja s javnošću, a druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima preko internetske stranice ili preko središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanje s javnošću, objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, s obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem propisa, akta ili drugog dokumenta te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja.
Tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužna su provesti savjetovanje s javnošću u pravilu u trajanju od 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa.
Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga tijelo javne vlasti dužno je izraditi i objaviti na središnjem državnom internetskom portalu za savjetovanje s javnošću odnosno internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju s javnošću nositelj izrade nacrta obvezno dostavlja tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument.
Tijela javne vlasti dužna su donijeti i na svojoj internetskoj stranici objaviti plan savjetovanja s javnošću za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine. O izmjenama plana savjetovanja tijelo javne vlasti dužno je istim putem izvijestiti javnost.
Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa javnosti elektroničkom poštom, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.
Nakon provedenog savjetovanja dokumentaciju koja nastaje u postupku savjetovanja s javnošću, bilo u elektroničkom obliku bilo na papiru, tijelo javne vlasti dužno je čuvati u skladu s propisima o arhivskom gradivu.

Plan savjetovanja s javnošću (.pdf) 

Javnost rada


Tijela javne vlasti su dužna osigurati javnost rada na način da javnost informirati o dnevnom redu zasjedanja ili sjednica službenih tijela i vremenu njihova održavanja, načinu rada i mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad i broju osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad tijela javne vlasti pri čemu se mora voditi računa o redoslijedu prijavljivanja.
Tijela javne vlasti nisu dužna osigurati neposredan uvid u svoj rad kada se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup prema odredbama Zakona.

Temeljem odluke Predsjednika Gradskog vijeća najveći broj građana od strane javnosti koji mogu pratiti rad Gradskog vijeća je 3.

 

Sve o pravu na pristup informacijama možete saznati na web stranici:

POVJERENIK ZA INFORMIRANJE RH

OVDJE MOŽETE SAZNATI SVE O 

OSTVARIVANJU PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Kriteriji za određivanje visine naknade naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije objavljeni su u Narodnim novinama 12/14, 15/14, a stupili su na snagu 8. Veljače 2014. Godine.

PRAVILNIK O USTROJU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA SLUŽBENOG UPISNIKA O OSTVARIVANJU PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA 

OBRASCI

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Žalba protiv rješenja ponovna uporaba informacija

Žalba šutnja uprave pristup informacijama

Žalba protiv rješenja ponovna uporaba informacija

Žalba šutnja uprave ponovna uporaba informacija
 

OVDJE MOŽETE SAZNATI ŠTO JE PONOVNA UPORABA INFORMACIJA:

http://www.pristupinfo.hr/sto-je-ponovna-uporaba-informacija/

Građani svoje pravo na pristup informacijama ostvaruju podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu.

Pisani zahtjev se podnosi na adresu: Grad Kutina, Trg kralja Tomislava 12, Kutina, 44320 ,a može se:

 • predati i u pisarnicu Grada Kutine, soba br. 3  ili
 • putem elektroničke pošte:
gradonacelnik@kutina.hr ili kolenc@kutina.hr

 Usmeni zahtjev primit će  na zapisnik službenik za informiranje utorkom i srijedom od 9,00 do 12,00 sati u sobi br. 3  u Gradskoj upravi Grada Kutine, Trg kralja Tomislava 12.

 

Službenik za informiranje


Tel.: 044 692 048
Fax: 044 683 463
e-mail:

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

e-mail: uroic@kutina.hr

 


Pravo na pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br.25/13.)

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br.85/15.)

Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, br.106/12.- pročišćeni tekst.)

Zakon o zaštiti tajnosti podataka(»Narodne novine«, br.1089/96.)

Izvješće o provedbi Zakonu o pravu na pristup informacijama za 2014. godinu u Gradu Kutini

Popis ugovora: