GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Dokumenti

a

Ovdje pogledajte dokumente vezane za grad Kutinu. Da biste vidjeli dokumente pritisnite na naslov dokumenta, odnosno na broj Službenih novina ukoliko ima više izmjena istog.

AKTI GRADA

AKTI GRADONAČELNIKA

Povratak

GRADSKO VIJEĆE

  • Zapisnici sjednica Gradskog vijeća
  • Poslovnik o radu Gradskog vijeća Grada Kutine (Službene novine Grad Kutine br. 9/09.3/13. i 4/13-pročišćeni tekst)
  • Odluka o plači i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Kutine iz radnog odnosa  (Službene novine Grad Kutine br. 3/10, 5/13)
  • Odluka o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja službenika i namješenika (Službene novine Grada Kutine br. 3/11)
  • Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 8/14)
  • Odluka o određivanju Dana hrvatskih branitelja Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 07/15)
  • Odluka o priznanjima Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 7/03., 6/08., 6/09.5/11.)
  • Odluka o trećim Izmjenama i dopunama proračuna Grada Kutine za 2015. godinu (Službene novine Grada Kutine br. 9/15.)
  • Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava prikupljenih od spomeničke rente (Službene novine Grada Kutine br.9/15.)
Povratak

OPĆA UPRAVA

 • Odluka o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Kutine iz radnog odnosa (Službene novine Grada Kutine br. 3/10., 5/13.)
 • Odluka o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika (Službene novine Grada Kutine br. 3/11.)
 • Odluka o određivanju Dana hrvatskih branitelja Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 7/15.)
 • Odluka o priznanjima Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 7/03., 6/08., 6/09., 5/11.)
 • Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito funkcioniranje političkih stranaka koje imaju vijećnike u Gradskom vijeću Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 1/15.)
 • Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 2/12.)
 • Odluka o učlanjenju u Lokalnu akcijsku grupu Moslavina (Službene novine Grada Kutine br. 2/12.)
 • Odluka o naknadi troškova za rad u tijelima Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 2/15.)
Povratak

KOMUNALNI SUSTAV

 • Odluka o komunalnom redu (2/02.4/06.6/09. 12/04.)
 • Odluka o komunalnom doprinosu (03/10.10/10.2/11. 3/11.5/13.1/15.)
 • Odluka o komunalnoj naknadi (8/11.9/12.11/14.)
 • Odluka o vrijednosti boda(B) za obračun visine komunalne naknade u Gradu Kutini (10/14.)
 • Odluka o držanju životinja
 • Odluka o držanju životinja na području Grada Kutine (2/99.)
 • Odluka o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka, načinu postupanja s neupisanim psima te s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službene novine br. 2/15.)
 • Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine na području Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 10/10.1/12.6/13.)
 • Odluka o visini spomeničke rente (Službene novine Grada Kutine br. 9/10.2/11.3/11.10/12.1/15.)
 • Odluka o uvođenju naplate parkiranja vozila na parkiralištima Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 6/07., 2/10.)
 • Odluka o područjima u kojima postoji mogućnost prekoračenja dopuštene razine buke (Službene novine Grada Kutine br. 9/14.)
 • Odluka o nerazvrstanim cestama na području Grada Kutine (9/14.)
 • Odluka o rješavanju pristupačnosti objektima osobama s invaliditetom (Službene novine Grada Kutine br. 5/12.)
 • Izvješće o stanju u prostoru Grada Kutine za razdoblje od 2011 do 2014. godine (Službene novine Grada Kutine br. 1/15.)
 • Izvješće o stanju u prostoru Grada Kutine za razdoblje od 2015 do 2018. godine
 • Odluka o drugoj Izmjeni i dopuni Odluke o izradi ciljanih VI. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 4/14.)
Povratak

GOSPODARSTVO I FINANCIJE

 • Odluka o načinu obavljanja komunalnih i drugih gospodarskih djelatnosti na području Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 05/03, 10/04, 4/07)
 • Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova (03/10.)
 • Odluka o obavljanju kom.djelat.koje se mogu obavljati na temelju Ugovora o povjer.kom.poslova (6/11.).
 • Odluka o prodaji robe izvan prodavaonice na području Grada Kutine (7/14).
 • Odluka o određivanju prostora za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na području Grada Kutine (4/07.)
 • Odluka o gradskim porezima (Sl. novine Grada Kutine br. 9/10., 4/11., 4/14.)
 • Odluka o upravljanju imovinom u vlasništvu Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 1/10., 5/11., 3/13., 3/15.)
 • Odluka o osnivanju poslovnih zona na području Grada Kutine(Službene novine Grada Kutine br. 10/10., 5/11.)
 • Odluka o prodaji robe izvan prodavaonica na području Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 7/14.)
 • Pravilnik o dozvoli za obavljanje auto taxi prijevoza ( Službene novine Grada Kutine br. 1/12.)
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje stanova u najam (Službene novine Grada Kutine br. 5/10., 6/15.)
 • Odluka o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Razvojna agencija MRAV (Službene novine Grada Kutine br. 8/13., 5/15.)
 • Odluka o prihvaćanju programa razvoja poslovnih zona Grada Kutine za razdoblje 2011.-2015. godine /Projekcija 2016.-2020./ (Službene novine grada Kutine br. 2/11., 1/13., 5/13.)
 • Program poticanja razvoja gospodarstva u Grada Kutina /pročišćeni tekst/ (Službene novine Grada Kutine br. 3/11., 5/14.)
 • Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Gradu Kutina (7/14.)
 • Odluka o autotaksi prijevozu (službene novine Grada Kutine br. 8/11.)
 • Odluka o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Razvojna agencija MRAV (Službene novine Grada Kutine br. 8/13., 5/15.)
 • Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Gradu Kutina („Službene novine Grada Kutine“ broj: 3/10.)
 • Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 2/11.)
 • Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata iz skupine „Restorani“, „Barovi“ i „Objekti jednostavnih usluga“ (Službene novine Grada Kutine broj: 2/07., 8/09., 3/11.)
 • Odluka o osnivanju Savjeta potrošača javnih usluga (Službene novine Grada Kutine br. 4/11.)
 • Zaključak o imenovanju članova Savjeta potrošača (Službene novine Grada Kutine br. 4/11.
 • Odluka o načinu sufinanciranja projekata utvrđenih Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture sa Trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Grada Kutine (pročišćeni tekst) (Službene novine Grada Kutine broj: 1/10., 2/11.)
 • Plan investicija i načina učešća Grada Kutine u sufinanciranju zajedničkih i samostalnih investicija s tvrtkom Moslavina d.o.o. Kutina (Službene novine Grada Kutine br. 4/12.)
 • Odluka o određivanje naknade za razvoj u cijeni vodne usluge za područje Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 10/10., 4/11.)
 • Program razvoja ruralnog prostora na području Grada Kutine u dijelu razvoja seoskog turizma (Službene novine br. 6/08.)
 • Odluka o prihvaćanju Programa poticanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije na području Grada Kutine (Službene novine br. 5/11.)
 • Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Kutine (Službene novine 1/10., 3/15.)
 • Odluka o visini iznosa naknade za zasnivanje služnosti na nekretninama Grada Kutine
 • Procedura naplate prihoda
 • Pravilnik o načinu preuzimanja obveza i uvjetima isplate iz proračuna Grada Kutine
 • Procedura zaprimanja računa i plaćanja
Povratak

DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Povratak

GROBLJA

 • Odluka o predaji na upravljanje gradskih groblja (1/04.)
Povratak

PROMET

Povratak

Dokumenti