GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Dokumenti

a

Ovdje pogledajte dokumente vezane za grad Kutinu. Da biste vidjeli dokumente pritisnite na naslov dokumenta, odnosno na broj Službenih novina ukoliko ima više izmjena istog.

AKTI GRADA

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Pravilnik o unutarnjem redu Gradske uprave (Službene novine Grada Kutine br. 7/131/147/148/14, i  1/15.)
 • Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti (Službene novine Grad Kutine br. 5/13.)
 • Odluka o osnivanju radnih tijela gradonačelnika Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 1/10.3/12.)
 • Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Kutine za 2015. godinu (Službene novine Grada Kutine br.  1/15.,  7/15.)
 • Plan izobrazbe zaposlenika Gradske uprave (Službene novine br.  1/15.)
 • Pravilnik o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti (Službene novine Grada Kutine br.  2/15.)
 • Pravilnik o davanju potpora za edukaciju poljoprivrednika na području Grada Kutine u 2015. godini (Službene novine Grada Kutine br.  2/15.)
 • Pravilnik o davanju potpora za legalizaciju poljoprivrednih objekata na području Grada Kutine u 2015. godini (Službene novine Grada Kutine br.  2/15.)
 • Pravilnik o davanju potpora za premije osiguranja poljoprivrednih kultura i stoke na području Grada Kutine u 2015. godini (Službene novine Grada Kutine br.  2/15.)
 • Pravilnik o davanju potpora za ostale mjere u poljoprivrednoj proizvodnji na području Grada Kutine u 2015. godini (Službene novine Grada Kutine br.  2/15.)
 • Pravilnik o davanju potpora za unaprjeđenje biljne proizvodnje na području Grada Kutine u 2015. godini (Službene novine Grada Kutine br.  2/15.)
 • Pravilnik o davanju potpora za unaprjeđenje plasmana vlastitih proizvoda na području Grada Kutine u 2015. godini (Službene novine Grada Kutine br.  2/15.)
 • Pravilnik o davanju potpora za unaprjeđenje povrtlarske proizvodnje na području Grada Kutine u 2015. godini ( Službene novine Grada Kutine br.  2/15.)
 • Pravilnik o davanju potpora za unaprjeđenje stočarske proizvodnje na području Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br.  2/15.)
 • Pravilnik o davanju potpora za trajne nasade na području Grada Kutine  u 2015. godini (Službene novine Grada Kutine br.  2/15.)
 • Popis ugovora i donacija 
 • Odluka gradonačelnika o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga
 • Izmjene i dopune pravilnika o bagatelnoj nabavi (Službene novine Grada Kutine br. 9/15.)
 • Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe - Odluka o imenovanju povjerljive osobe
Povratak

GRADSKO VIJEĆE

  • Zapisnici sjednica Gradskog vijeća
  • Poslovnik o radu Gradskog vijeća Grada Kutine (Službene novine Grad Kutine br. 9/09.3/13. i 4/13-pročišćeni tekst)
  • Odluka o plači i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Kutine iz radnog odnosa  (Službene novine Grad Kutine br. 3/10, 5/13)
  • Odluka o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja službenika i namješenika (Službene novine Grada Kutine br. 3/11)
  • Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 8/14)
  • Odluka o određivanju Dana hrvatskih branitelja Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 07/15)
  • Odluka o priznanjima Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 7/03., 6/08., 6/09.5/11.)
  • Odluka o trećim Izmjenama i dopunama proračuna Grada Kutine za 2015. godinu (Službene novine Grada Kutine br. 9/15.)
  • Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava prikupljenih od spomeničke rente (Službene novine Grada Kutine br.9/15.)
Povratak

OPĆA UPRAVA

 • Odluka o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Kutine iz radnog odnosa (Službene novine Grada Kutine br. 3/10., 5/13.)
 • Odluka o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika (Službene novine Grada Kutine br. 3/11.)
 • Odluka o određivanju Dana hrvatskih branitelja Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 7/15.)
 • Odluka o priznanjima Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 7/03., 6/08., 6/09., 5/11.)
 • Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito funkcioniranje političkih stranaka koje imaju vijećnike u Gradskom vijeću Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 1/15.)
 • Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 2/12.)
 • Odluka o učlanjenju u Lokalnu akcijsku grupu Moslavina (Službene novine Grada Kutine br. 2/12.)
 • Odluka o naknadi troškova za rad u tijelima Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 2/15.)
Povratak

KOMUNALNI SUSTAV

 • Odluka o komunalnom redu (2/02.4/06.6/09. 12/04.)
 • Odluka o komunalnom doprinosu (03/10.10/10.2/11. 3/11.5/13.1/15.)
 • Odluka o komunalnoj naknadi (8/11.9/12.11/14.)
 • Odluka o vrijednosti boda(B) za obračun visine komunalne naknade u Gradu Kutini (10/14.)
 • Odluka o držanju životinja
 • Odluka o držanju životinja na području Grada Kutine (2/99.)
 • Odluka o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka, načinu postupanja s neupisanim psima te s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službene novine br. 2/15.)
 • Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine na području Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 10/10.1/12.6/13.)
 • Odluka o visini spomeničke rente (Službene novine Grada Kutine br. 9/10.2/11.3/11.10/12.1/15.)
 • Odluka o uvođenju naplate parkiranja vozila na parkiralištima Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 6/07., 2/10.)
 • Odluka o područjima u kojima postoji mogućnost prekoračenja dopuštene razine buke (Službene novine Grada Kutine br. 9/14.)
 • Odluka o nerazvrstanim cestama na području Grada Kutine (9/14.)
 • Odluka o rješavanju pristupačnosti objektima osobama s invaliditetom (Službene novine Grada Kutine br. 5/12.)
 • Izvješće o stanju u prostoru Grada Kutine za razdoblje od 2011 do 2014. godine (Službene novine Grada Kutine br. 1/15.)
 • Izvješće o stanju u prostoru Grada Kutine za razdoblje od 2015 do 2018. godine
 • Odluka o drugoj Izmjeni i dopuni Odluke o izradi ciljanih VI. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 4/14.)
Povratak

GOSPODARSTVO I FINANCIJE

 • Odluka o načinu obavljanja komunalnih i drugih gospodarskih djelatnosti na području Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 05/03, 10/04, 4/07)
 • Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova (03/10.)
 • Odluka o obavljanju kom.djelat.koje se mogu obavljati na temelju Ugovora o povjer.kom.poslova (6/11.).
 • Odluka o prodaji robe izvan prodavaonice na području Grada Kutine (7/14).
 • Odluka o određivanju prostora za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na području Grada Kutine (4/07.)
 • Odluka o gradskim porezima (Sl. novine Grada Kutine br. 9/10., 4/11., 4/14.)
 • Odluka o upravljanju imovinom u vlasništvu Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 1/10., 5/11., 3/13., 3/15.)
 • Odluka o osnivanju poslovnih zona na području Grada Kutine(Službene novine Grada Kutine br. 10/10., 5/11.)
 • Odluka o prodaji robe izvan prodavaonica na području Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 7/14.)
 • Pravilnik o dozvoli za obavljanje auto taxi prijevoza ( Službene novine Grada Kutine br. 1/12.)
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje stanova u najam (Službene novine Grada Kutine br. 5/10., 6/15.)
 • Odluka o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Razvojna agencija MRAV (Službene novine Grada Kutine br. 8/13., 5/15.)
 • Odluka o prihvaćanju programa razvoja poslovnih zona Grada Kutine za razdoblje 2011.-2015. godine /Projekcija 2016.-2020./ (Službene novine grada Kutine br. 2/11., 1/13., 5/13.)
 • Program poticanja razvoja gospodarstva u Grada Kutina /pročišćeni tekst/ (Službene novine Grada Kutine br. 3/11., 5/14.)
 • Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Gradu Kutina (7/14.)
 • Odluka o autotaksi prijevozu (službene novine Grada Kutine br. 8/11.)
 • Odluka o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Razvojna agencija MRAV (Službene novine Grada Kutine br. 8/13., 5/15.)
 • Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Gradu Kutina („Službene novine Grada Kutine“ broj: 3/10.)
 • Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 2/11.)
 • Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata iz skupine „Restorani“, „Barovi“ i „Objekti jednostavnih usluga“ (Službene novine Grada Kutine broj: 2/07., 8/09., 3/11.)
 • Odluka o osnivanju Savjeta potrošača javnih usluga (Službene novine Grada Kutine br. 4/11.)
 • Zaključak o imenovanju članova Savjeta potrošača (Službene novine Grada Kutine br. 4/11.
 • Odluka o načinu sufinanciranja projekata utvrđenih Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture sa Trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Grada Kutine (pročišćeni tekst) (Službene novine Grada Kutine broj: 1/10., 2/11.)
 • Plan investicija i načina učešća Grada Kutine u sufinanciranju zajedničkih i samostalnih investicija s tvrtkom Moslavina d.o.o. Kutina (Službene novine Grada Kutine br. 4/12.)
 • Odluka o određivanje naknade za razvoj u cijeni vodne usluge za područje Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 10/10., 4/11.)
 • Program razvoja ruralnog prostora na području Grada Kutine u dijelu razvoja seoskog turizma (Službene novine br. 6/08.)
 • Odluka o prihvaćanju Programa poticanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije na području Grada Kutine (Službene novine br. 5/11.)
 • Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Kutine (Službene novine 1/10., 3/15.)
 • Odluka o visini iznosa naknade za zasnivanje služnosti na nekretninama Grada Kutine
 • Procedura naplate prihoda
 • Pravilnik o načinu preuzimanja obveza i uvjetima isplate iz proračuna Grada Kutine
 • Procedura zaprimanja računa i plaćanja
Povratak

DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Povratak

GROBLJA

 • Odluka o predaji na upravljanje gradskih groblja (1/04.)
Povratak

PROMET

Povratak

Dokumenti