GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti17. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
16.5.2023. - Gradsko vijeće


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 024-01/23-05/4
URBROJ: 2176-3-04/01-23-1
Kutina, 16. svibnja 2023.  

Na temelju članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutina („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/09, 3/13, 4/13 - pročišćeni tekst, 2/18, 4/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 2/21), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine 

S A Z I V A 

17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine

za dan 23. svibnja 2023. godine (utorak) s početkom u 13:00 sati

u Gradskoj vijećnici Grada Kutine Trg kralja Tomislava 12, Kutina 

 

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći

  

D N E V N I  R E D

 0.  Zapisnik 16. sjednice Gradskog vijeća 

 1. Aktualni sat

   

 2. Prijedlog:
  1.  Odluke o prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Kutine za 2023. godinu
  2. I. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
  3.   I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
  4. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu za 2023. godinu
  5. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2023. godinu
  6. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2023. godinu
  7. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba udruga Grada Kutine za 2023. godinu
  8. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2023. godinu
  9. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Kutine za 2023. godinu

    

 3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kutine za 2022. godinu

   

 4. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

   

 5.  Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

   

 6. Prijedlog plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Kutine- revizija 2023.

   

 7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Športskog centra Kutina o imenovanju ravnatelja

   

 8. Prijedlog odluke o naknadi za rad u Gradskom vijeću Grada Kutine i njegovim radnim tijelima

   

 9. Prijedlog odluke o određivanju naknade za rad predsjednika vijeća mjesnih odbora

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća

Nebojša Čović, mag.oec.


Javnost rada:

Javnost rada Gradskog vijeća propisana je člankom 104. i 105. Poslovnika rada Gradskog vijeća Grada Kutine i Odlukom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kutine  kojom se zbog tehničkih mogućnosti propisuje najveći broj građana koji mogu pratiti sjednicu.


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti