GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiODLUKU O REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA ROMSKE NACIONALNE MANJINE
8.5.2023. - IzboriREPUBLIKA HRVATSKA

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA KUTINE

KLASA: 012-01/23-01/1
URBROJ: 2176-3-10/02-23-17
KUTINA, 7. svibnja 2023.

        Na osnovi članka 74. stavka 3. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 25/19, dalje: Zakon), a u svezi članka 76. stavka 1. i članka 77. stavka 1. Zakona, nakon provedenih izbora članova Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu KUTINI 7. svibnja 2023., Gradsko izborno povjerenstvo Grada KUTINE na sjednici održanoj 7. svibnja 2023. utvrdilo je i objavljuje

ODLUKU
O REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA ROMSKE
NACIONALNE MANJINE U GRADU KUTINI


I. Od ukupno 266 birača upisanih u popis birača, glasovanju je pristupilo 57 birača, odnosno 21,43%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 57 birača, odnosno 21,43%. Važećih listića bilo je 55, odnosno 96,49%. Nevažećih je bilo 2 glasačkih listića, odnosno 3,51%.

II. Kandidati za izbor članova Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu KUTINI dobili su sljedeći broj glasova:

1. IVICA BOGDAN, 15.11.1969. 54 glasa
2. DRAGAN BOGDAN, 19.03.1998. 53 glasa
3. DRAGAN BOGDAN, 27.08.1973. 52 glasa
4. DRAŽEN BOGDAN, 13.08.1989. 52 glasa
5. KRISTIJAN BOGDAN 50 glasova
6. MARIJAN BOGDAN 50 glasova
7. STEVO BOGDAN 50 glasova
8. IVAN BOGDAN 45 glasova
9. DRAŽEN BOGDAN, 24.11.1997. 2 glasa
10. ANKICA BOGDAN 1 glas
11. IVICA BOGDAN, 18.01.1987. 1 glas
12. IVICA BOGDAN, 28.04.1982. 0 glasova
13. LJILJANA BOGDAN 0 glasova
14. MARIJANA BOGDAN 0 glasova
15. MIJO BOGDAN 0 glasova
16. NINO BOGDAN 0 glasova
17. ŽELJKA BOGDAN 0 glasova

III. Na osnovi članka 53. stavka 3. i 4. Zakona, utvrđuje se da su za članove Vijeća izabrani:

1. IVICA BOGDAN, 15.11.1969.
2. DRAGAN BOGDAN, 19.03.1998.
3. DRAGAN BOGDAN, 27.08.1973. 
4. DRAŽEN BOGDAN, 13.08.1989.
5. KRISTIJAN BOGDAN
6. MARIJAN BOGDAN
7. STEVO BOGDAN
8. IVAN BOGDAN
9. DRAŽEN BOGDAN, 24.11.1997.
10. ANKICA BOGDAN
11. IVICA BOGDAN, 18.01.1987.

IV. Ova Odluka objavit će se na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Grada KUTINE te na mrežnoj stranici Sisačko-moslavačke županije.

PREDSJEDNICA

ANDREA VASILJEVIĆ


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti