GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiGrad Kutina: Izmjena natječaja za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje reklamnih jumbo plakata objavljenog dana 20.3.2023. godine
22.3.2023. - Natječaj


 


REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD KUTINA

UO ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ

KLASA: 944-01/23-01/11

URBROJ: 2176-3-06-01/03-23-10

Kutina, 22.03.2023.

 

 

Na temelju čl. 46. Statuta Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 6/09, 3/13, 4/13, pročišćeni tekst, 2/18, 2/20, 2/21) i na temelju Odluke o upravljanju imovinom u vlasništvu Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 7/18, 8/19, 2/21 i 1/22), Gradonačelnik Grada Kutine dana 22.3.2023. godine objavljuje

 

IZMJENU TEKSTA N A D M E T A NJ A 

za zakup građevinskog zemljišta za postavljanje jumbo plakata

 

 

U tekstu nadmetanja se mijenja sljedeće:

 

Predmet nadmetanja je davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada, na dijelu č. k. br. 4203 k.o. Kutina, u svrhu postavljanja dva jednostrana jumbo reklamna panoa (na zelenoj površini uz raskršće ulica K. P. Krešimira IV. i LJ. Posavskog  - na mjestu gdje su trenutno postavljeni reklamni panoi).

 

Reklamni panoi moraju biti dimenzija do 12 m2 (maksimalna dužina svakog panoa do 5 m). Panoi moraju biti postavljeni na način da donji rub panoa ne smije biti postavljen niže od konstrukcije postojećeg panoa koji je sada na lokaciji.

 

Rok za dostavu ponuda se produžuje do 6.4.2023. godine.

 

 

 

 Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti