GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiGrad Kutina: Natječaj za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu poljoprivredne obrade
20.3.2023. - Natječaj


 


REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD KUTINA

UO ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ                              

KLASA: 944-01/23-01/13

URBROJ: 2176-3-06-01/03-23-3

Kutina, 20.03.2023.

 

Temeljem Odluke o upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 7/18, 8/19, 2/21,1/22) i Odluke gradonačelnika o početku postupka nadmetanja za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta od 17.3.2023., Gradonačelnik Grada Kutina, dana 20.03.2023. objavljuje

 

N A D M E T A NJ E

za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje

prikupljanjem pismenih ponuda

 

 

Predmet nadmetanja je davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Industrijsko-logističke zone Grada Kutine i to sljedećih katastarskih čestica prema cjelinama (tablama) niže navedenima:

 

K.č.br. u k.o. Husain

Naziv nekretnine

Površina u m2

Početni iznos godišnje zakupnine po tablama u eurima

TABLA 1

2456/6

Oranica Sečevje

12 090

2.085,08

2455/4

Oranica Sečevje

31

2482/4

Oranica Sečevje

23

2483/4

Oranica Sečevje

1 392

2488/4

Oranica Sečevje

49

Dio 2483/1

Oranica Sečevje

127 000

Dio 2489/1

Oranica, put i šuma Sečevje

14 500

Dio 2485/1

Oranica, put, oranica i šuma Sečevje

2 015

Ukupno u m2 = 157 100

TABLA 2

2459/1

Oranica Lenišće

495

2.541,24

Dio 2461/2

Oranica Lenišće

4 880

2477/7

Lenišće

27 532

2480/5

Lenišće

107 160

2511/4

Oranica Lenišće

1 516

2456/2

Oranica Sečevje

1 211

2476/5

Oranica Lenišće

381

2477/5

Oranica Lenišće

2047

2478/5

Oranica Lenišće

134

2479/5

Oranica Lenišće

103

2480/4

Oranica Lenišće

5 371

2481/4

Oranica Lenišće

154

2490/6

Oranica Lenišće

109

Dio 2491/1

Oranica Lenišće

25 790

Dio 2480/1

Oranica Lenišće

11 875

Dio 2461/1

Lenišće

2 715

Ukupno u m2 = 191 473

TABLA 3

Dio 2461/1

Lenišće

139 470

2.799,79

Dio 2461/2

Oranica Lenišće

3 120

Dio 2477/4

Oranica Lenišće

935

Dio 2480/1

Oranica Lenišće

54 565

Dio 2491/1

Oranica Lenišće

12 855

Ukupno u m2 = 210 945

TABLA 4

Dio 2461/1

Lenišće

97 595

2.700,91

Dio 2461/2

Oranica Lenišće

13 793

2460/2

Oranica Lenišće

580

2476/4

Oranica Lenišće

457

Dio 2477/4

Oranica Lenišće

44 109

Dio 2480/1

Oranica Lenišće

45 673

Dio 2491/1

Oranica Lenišće

1 300

Ukupno u m2 = 203 507

 

Izračun zakupnine u kunama uz primjenu fiksnog tečaja konverzije, koji iznosi 7,53450 HRK za 1,00 EUR :

 • Tabla 1: 15.710,00 kn
 • Tabla 2: 19.147,00 kn
 • Tabla 3: 21.095,00 kn
 • Tabla 4: 20.350,00 kn

 

Građevinsko zemljište smješteno je u Industrijsko-logističkoj zoni, a u zakup se daje u svrhu poljoprivredne proizvodnje. 

            Kriterij izbora najpovoljnije ponude je najveći ponuđeni iznos godišnje zakupnine za svaku od tabli. Zakupnik uzima u zakup zemljište obuhvaćeno tablom (cjelinom) koja se sastoji od naprijed navedenih čestica. Zakupnina se nudi za svaku tablu pojedinačno.

Zemljište se ustupa u zakup na vrijeme od 5 (pet) godina s mogućnošću raskida ugovora pisanim putem prije isteka ugovorenog roka trajanja ugovora u slučaju neizvršenja ugovornih obveza (ili neurednog izvršenja) odnosno sa mogućnošću raskida ugovora u svako doba od strane zakupodavca zbog nastanka razloga od interesa za Grad Kutinu (npr. zbog stavljanja u funkciju Industrijsko-logističke poslovne zone na bilo koji način).

Zakupnik se obvezuje na plaćanje naknade za uređenje voda, kao i eventualnog poreza.

U slučaju da ponuditelj koji je ponudio najveći iznos zakupnine odustane od svoje ponude nakon provedenog postupka otvaranja ponuda, odnosno odbije sklopiti ugovor o zakupu, naplatit će mu se jamstvo za ozbiljnost ponude, a može se odabrati drugi najpovoljniji ponuditelj koji udovoljava svim uvjetima natječaja.

Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je, osim ispunjavanja svih uvjeta natječaja, ponudio najviši iznos zakupnine ili ostvario pravo prvenstva.

      Nadmetati se mogu sve fizičke i pravne osobe koje na račun Grada Kutine IBAN HR3323400091822000008, uz poziv na broj: 68 7706 – OIB, uplate jamčevinu od 30% vrijednosti svoje ponude i preslik naloga o plaćanju jamčevine, dostave uz ponudu.

 

Prvenstveno pravo zakupa imaju fizičke i pravne osobe koje su sudjelovale u natječaju i to slijedećim redoslijedom:

 • suvlasnik zemljišta
 • dosadašnji zakupac
 • poljoprivrednik čije zemljište u vlasništvu ili zakupu graniči sa zemljištem koje se daje u zakup
 • poljoprivrednik čije je zemljište u vlasništvu ili zakupu bliže zemljištu koje se daje u zakup
 • razvojačeni hrvatski branitelji i članovi obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestalog hrvatskog branitelja, koji se bave poljoprivrednom djelatnošću
 • -obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
 • pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti

Sve navedene osobe dužne su u svojoj ponudi priložiti odgovarajuće isprave kojima dokazuju svoj status ili se pozvati na svoj status i uputiti na odgovarajuće isprave kojima se status dokazuje.

Osobe koje imaju pravo prvenstva prema utvrđenom redoslijedu, ostvaruju to pravo prvenstva pod uvjetom da prihvate najvišu cijenu postignutu natječajem od strane ponuditelja koji ispunjava natječajne uvjete, kao i da sami ispunjavaju natječajne uvjete. Ako navedena osoba ostvaruje dvije ili više prednosti, uzima se u obzir samo redoslijed prvenstva.

 

Nadmetati se mogu sve pravne i fizičke osobe. Ponuda za sudjelovanje mora sadržavati:

 • podatke o fizičkoj ili pravnoj osobi ponuditelju
 • presliku dokumenata kojima ponuditelji dokazuju svoj identitet (preslik osobne iskaznice za fizičke osobe, odnosno preslik rješenja o registraciji za pravne osobe ili preslik obrtnice)
 • ponuđeni iznos zakupnine
 • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine (može preslika)
 • potvrda Porezne uprave o urednom izvršavanju svih dospjelih poreznih obveza i obveza doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a kojom ponuditelj dokazuje da je podmirio obvezu plaćanja svih navedenih dospjelih poreznih obveza, ne starija od 30 dana do dana objave natječaja (osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja obveza, pod uvjetom da se osoba pridržava rokova plaćanja i o tome dostavi dokaz)

 

Službe Grada će izvršiti uvid u stanje duga ponuditelja prema Gradu Kutini.

            Na natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje na dan otvaranja ponuda imaju nepodmirena dospjela dugovanja prema Gradu Kutini i Republici Hrvatskoj. Takve ponude će biti isključene.

Grad Kutina nije dužan prihvatiti ni jednu pristiglu ponudu već po proteku roka za podnošenje ponuda može donijeti Odluku kojom se postupak poništava u cijelosti ili djelomično.

Ponude se šalju u zatvorenoj omotnici sa naznakom "PONUDA ZA ZAKUP NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA – ne otvarati -" na adresu: Grad Kutina, Trg kralja Tomislava 12.

Rok za dostavu ponuda je 30.3.2023. (bez obzira na način dostave) i teče od dana objave oglasa na Oglasnoj ploči Grada Kutine i internetskim stranicama Grada Kutine.

Odluke koje nisu podnesene u roku ili potpune u smislu uvjeta ovog natječaja, bit će isključene.

Otvaranje ponuda nije javno.

 

 

 

 Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti