GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiGrad Kutina: Natječaj za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje reklamnih jumbo plakata
20.3.2023. - Natječaj


 


REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD KUTINA

UO ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ

KLASA: 944-01/23-01/11

URBROJ: 2176-3-06-01/03-23-9

Kutina, 20.03.2023.

 

Na temelju čl. 46. Statuta Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 6/09, 3/13, 4/13, pročišćeni tekst, 2/18, 2/20, 2/21) i na temelju Odluke o upravljanju imovinom u vlasništvu Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 7/18, 8/19, 2/21 i 1/22), Gradonačelnik Grada Kutine objavljuje

 

N A D M E T A NJ E  za zakup

građevinskog zemljišta za postavljanje jumbo plakata

 

Predmet nadmetanja je davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada, na dijelu č. k. br. 4209 k.o. Kutina (raskršće ulica K. P. Krešimira IV. i LJ. Posavskog), u svrhu postavljanja dva jednostrana jumbo reklamna panoa.

Početna cijena mjesečne zakupnine utvrđuje se u iznosu od 50,00 eura +PDV za svaki jednostrani jumbo pano.

Reklamni panoi moraju biti dimenzija 3 x 4 m.

Kriterij izbora najpovoljnije ponude je najveći ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.

Lokacija se ustupa u zakup na vrijeme od 2 (dvije) godine.

Reklamni panoi se mogu koristiti isključivo u svrhu komercijalnog oglašavanja te kao informativni panoi.

Pravo sudjelovanja u javnom nadmetanju imaju sve fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti reklamiranja koje na račun Grada Kutine br. 2340009-1822000008, uz poziv na broj: 68 7706–OIB, uplate jamčevinu od 150,00 eura i preslik naloga o plaćanju jamčevine, dostave uz ponudu.

Uz ponudu treba još dostaviti sljedeće:

  • kopiju obrtnice ili registracije tvrtke
  • potvrdu Porezne uprave o urednom izvršavanju svih dospjelih poreznih obveza i obveza doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a kojom ponuditelj dokazuje da je podmirio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Grad Kutina će izvršiti uvid u stanje duga ponuditelja prema Gradu Kutini.

Ponude ponuditelja koji imaju duga prema Gradu Kutini ili Republici Hrvatskoj bit će odbijene.

Ponude se šalju u zatvorenoj omotnici sa naznakom "PONUDA ZA ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA-JUMBO PANOI– ne otvarati -" na adresu: Grad Kutina, Trg kralja Tomislava 12, Kutina.

Rok za dostavu ponuda je 3.4.2023. g., počevši od dana objave obavijesti o natječaju u Večernjem listu odnosno objave natječaja na  internetskim stranicama Grada Kutine i Oglasnoj ploči Grada Kutine, dakle od 20.3.2023. godine. Nepotpune ili nepravovremene ponude neće se razmatrati. Otvaranje ponuda neće biti javno.

Grad Kutina pridržava pravo u svakom trenutku odustati od provedbe natječaja.

 

 

 Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti