GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Kutine
1.3.2023. - Natječaj


Na temelju Odluke o upravljanju imovinom u vlasništvu Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 7/19, 8/19, 2/21 i 1/22) te Odluke gradonačelnika o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Kutine od 27.02.2023. godine (KLASA: 320-02/23-01/2, URBROJ: 2176-3-06-01/04-23-2), Grad Kutina dana 01.03.2023. godine objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Kutine

 

Predmet prodaje:

 

 1. 3/5 dijela k.č.br. 741 pašnjak u kosovcu, zk.ul.122 k.o. Zbjegovača, površine 244 čhv (878 m2), poljoprivredno zemljište

POČETNA CIJENA: 151,30 EUR (1.140,00 kn*)

JAMČEVINA: 15,13 EUR

 

 1. 3/5 dijela k.č.br. 743, oranica u kosovcu, zk.ul. 122 k.o. Zbjegovača, površine 672 čhv (2417 m2), poljoprivredno zemljište

POČETNA CIJENA: 406,13 EUR (3.060,00 kn*)

JAMČEVINA: 40,61 EUR

 

 1. 3/5 dijela k.č.br. 747/1, vrt u kosovcu, zk.ul. 122 k.o. Zbjegovača, površine 361 čhv (1298 m2), građevinsko zemljište

POČETNA CIJENA: 493,73 EUR (3.720,00 kn*)

JAMČEVINA: 49,37 EUR

 

 1. 3/5 dijela k.č.br. 747/2, vinograd u kosovcu, zk.ul. 122 k.o. Zbjegovača, površine 234 čhv (842 m2), poljoprivredno zemljište

POČETNA CIJENA: 143,34 EUR (1.080,00 kn*)

JAMČEVINA: 14,33 EUR

 

 1. 3/5 dijela k.č.br. 761, šuma u kosovcu, zk.ul. 122 k.o. Zbjegovača, površine 1 j 743 čhv (8426 m2), šumsko zemljište

POČETNA CIJENA: 6.944,06 EUR (52.320,00 kn*)

JAMČEVINA: 694,40 EUR

 

 1. 3/5 dijela k.č.br. 762, pašnjak u kosovcu, zk.ul. 122 k.o. Zbjegovača, površine 739 čhv (2658 m2), šumsko zemljište

POČETNA CIJENA: 1.011,35 EUR (7.620,00 kn*)

JAMČEVINA: 101,13 EUR

 

 1. 3/5 dijela k.č.br. 763, pašnjak u kosovcu, zk.ul. 122 k.o. Zbjegovača, površine 98 čhv (352 m2), poljoprivredno zemljište

POČETNA CIJENA: 55,74 EUR (420,00 kn*)

JAMČEVINA: 5,57 EUR

 

 1. 3/5 dijela k.č.br. 894, šuma u tankoj kosi, zk.ul. 122 k.o. Zbjegovača, površine 2 j 1077 čhv (15383 m2), šumsko zemljište

POČETNA CIJENA: 14.732,23 EUR (111.000,00 kn*)

JAMČEVINA: 1.473,22 EUR

 

 1. 3/5 dijela k.č.br. 740/2, oranica u kosovcu, zk.ul. 123 k.o. Zbjegovača, površine 186 čhv (668 m2), poljoprivredno zemljište

POČETNA CIJENA: 111,49 EUR (840,00 kn*)

JAMČEVINA: 11,14 EUR

 

 1. 3/5 dijela k.č.br. 748/1, pašnjak u kosovcu, zk.ul. 123 k.o. Zbjegovača, površine 230 čhv (827 m2), poljoprivredno zemljište

POČETNA CIJENA: 143,34 EUR (1.080,00 kn*)

JAMČEVINA: 14,33 EUR

 

 1. 3/5 dijela k.č.br. 748/2, vinograd u kosovcu,           zk.ul. 123 k.o. Zbjegovača, površine 399 čhv (1435 m2), poljoprivredno zemljište

POČETNA CIJENA: 238,90 EUR (1.800,00 kn*)

JAMČEVINA: 23,89 EUR

 

 1. 3/5 dijela k.č.br. 906/63, šuma u tankoj kosi, zk.ul. 125 k.o. Zbjegovača , površine         3j 406 čhv (18725 m2), šumsko zemljište

POČETNA CIJENA: 17.997,21 EUR (135.600,00 kn*)

JAMČEVINA: 1.799,72 EUR

 

 1. 3/5 dijela k.č.br. 744, oranica u kosovcu, zk.ul. 126 k.o. Zbjegovača, površine 973 čhv (3500 m2), šumsko zemljište

POČETNA CIJENA:             3.049,97 EUR (22.980,00 kn*)

JAMČEVINA: 304,99 EUR

 

 1. 3/5 dijela k.č.br. 733, oranica i pašinec u kosovcu, zk.ul. 104 k.o. Zbjegovača, površine 820 čhv (2949 m2), poljoprivredno zemljište

POČETNA CIJENA: 501,69 EUR (3.780,00 kn*)

JAMČEVINA: 50,16 EUR

 

 1. 3/5 dijela k.č.br. 734, oranica u kosovcu, zk.ul. 103 k.o. Zbjegovača, površine 336 čhv (1208 m2), poljoprivredno zemljište

POČETNA CIJENA:             207,05 EUR (1.560,00 kn*)

JAMČEVINA: 20,70 EUR

 

 1. 3/5 dijela k.č.br. 735, oranica u kosovcu, zk.ul. 102 k.o. Zbjegovača, površine 347 čhv (1248 m2), poljoprivredno zemljište

POČETNA CIJENA: 207,05 EUR (1.560,00 kn*)

JAMČEVINA: 20,70 EUR

 

 1. 3/5 dijela k.č.br. 729, oranica u ksovcu, zk.ul. 101 k.o. Zbjegovača, površine 889 čhv (3197 m2), šumsko zemljište

POČETNA CIJENA:             1.417,48 EUR (10.680,00 kn*)

JAMČEVINA: 141,74 EUR

 

 1. k.č.br. 2128, voćnjak u selu, zk.ul. 906 k.o. Husain, površine 305 m2, poljoprivredno zemljište

POČETNA CIJENA: 172,54 EUR (1.300,00 kn*)

JAMČEVINA: 17,25 EUR

 

 1. 6/8 dijela k.č.br. 1560/48, šuma bukvik, zk.ul. 528 k.o. Janja Lipa, površine 2895 m2, poljoprivredno zemljište

POČETNA CIJENA:             2.846,90 EUR (21.450,00 kn*)

JAMČEVINA: 284,69 EUR

 

 

* prema fiksnom tečaju konverzije od 7,53450 HRK za 1 EUR

 

Nekretnine se prodaju prema načeku viđeno-kupljeno, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

 

Ponuda se podnosi za jedan ili više predmeta prodaje (nekretnina), od r.br. 1.-19.

Ponuditelji koji podnose ponudu za više predmeta prodaje mogu dostaviti ponudu za svaki od predmeta prodaje u jednoj omotnici.

Kupoprodajna cijena (ista ili veća od početne cijene) nudi se zasebno za svaki predmet prodaje.

Jamčevina se uplaćuje zasebno za svaki predmet prodaje.

 

Pravo na podnošenje pisanih ponuda imaju fizičke i pravne osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva nekretnina.

 

Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je, osim ispunjavanja svih uvjeta natječaja, ponudio najviši iznos ukupne kupoprodajne cijene za nekretninu.

 

Prvenstveno pravo kupnje imaju fizičke i pravne osobe koje su sudjelovale u natječaju i to slijedećim redoslijedom:

 1. suvlasnik
 2. dosadašnji zakupnik ili osoba koja se nalazi u neprekinutom mirnom posjedu nekretnine duže od pet godina, uz uvjet da redovito podmiruje dospjele obveze za tu nekretninu
 3. vlasnik susjednog zemljišta
 4. osobe određene Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

 

Navedene osobe dužne su u svojoj ponudi priložiti odgovarajuće isprave kojima dokazuju svoj status.

 

Osobe imaju pravo prvenstva prema utvrđenom redoslijedu pod uvjetom da prihvate najvišu cijenu postignutu natječajem od strane ponuditelja koji ispunjava natječajne uvjete. Ako osoba ostvaruje dvije ili više prednosti, uzima se u obzir samo redoslijed prvenstva.

 

Ponuda za sudjelovanje mora sadržavati:

 • podatke o fizičkoj ili pravnoj osobi ponuditelju (ime, prezime, adresa, sjedište, OIB, kontakt)
 • -oznaku nekretnine za koju se dostavlja ponuda
 • ponuđeni iznos kupoprodajne cijene
 • dokaz o uplaćenoj jamčevini.

 

Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% početne kupoprodajne cijene nekretnine na račun Grada Kutine IBAN HR3323400091822000008, model: HR68, poziv na broj: 7757-OIB uplatitelja (u opisu plaćanja potrebno je navesti da je riječ o jamčevini te naznačiti nekretinu za koju se uplaćuje jamčevina) i preslik naloga o plaćanju jamčevine dostaviti uz ponudu.

 

Ponude se predaju poštom ili neposredno u zatvorenoj omotnici sa naznakom "PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINA  – ne otvarati" na adresu: Grad Kutina, Trg kralja Tomislava 12, Kutina.

 

Rok za dostavu ponuda je 13.03.2023. godine (bez obzira na način dostave), a teče od dana objave obavijesti o natječaju u Večernjem listu, odnosno od dana 01.03.2023. godine. Cjeloviti tekst natječaja objavljuje se istoga dana na web stranici Grada Kutine te Oglasnoj ploči Grada Kutine.

 

Otvaranje ponuda nije javno.

Nepotpune ponude ili ponude zaprimljene izvan roka neće se razmatrati.

Sa najpovoljnijim ponuditeljem Grad Kutina će sklopiti ugovor o kupoprodaji.

 

Prvi najpovoljniji ponuditelj koji odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine. U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

 

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu platiti najkasnije u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora. O opravdanosti produljenja roka plaćanja kao i mogućnosti odobravanja obročne otplate odlučuje Gradsko vijeće.

 

Rok za sklapanje ugovora je 30 dana do dana primitka odluke o odabiru. Ako kupac ne sklopi kupoprodajni ugovor u tom roku, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora i gubi pravo na povrat jamčevine.

 

Prodavatelj pridržava pravo da odustane od prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude dostavit će se svim sudionicima natječaja. Ponuditelju koji ne uspije u natječaju, jamčevina će biti vraćena bez kamata.

 

Kupac snosi sve troškove vezane za sklapanje ugovora o kupoprodaji, zemljišnoknjižnu provedbu, porez te trošak izrade elaborata tržišne vrijednosti nekretnina.

 

Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Grada Kutine na telefon 044/692-025, 692-015.

 

GRAD KUTINA

Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj

 

KLASA: 320-02/23-01/2

URBROJ: 2176-3-06-01/04-23-2

Kutina, 01.03.2023.

 

 

 

 

 

 


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti