GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti14. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
2.2.2023. - Gradsko vijeće


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-01/23-05/1
URBROJ: 2176-3-04/01-23-1
Kutina, 2. veljače 2023.

 

Na temelju članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutina („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/09, 3/13, 4/13 - pročišćeni tekst, 2/18, 4/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 2/21), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine

S A Z I V A

14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine

za dan 9. veljače 2023. godine (četvrtak) s početkom u 13:00 sati

u Gradskoj vijećnici Grada Kutine Trg kralja Tomislava 12, Kutina

 Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći

 D N E V N I  R E D 

  0. Zapisnik 13. sjednica Gradskog vijeća

 1. Aktualni sat

   

 2. Izvješće Mandatnog odbora o utvrđivanju početka mirovanja mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenice vijećnika

   

 3. Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika Gradskog vijeća Grada Kutine

   

 4. Prijedlog odluke o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Kutine

   

 5. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Kutina za 2021./2022. godinu

   

 6. Izvješća o realizaciji godišnjeg plana i programa osnovnih škola Grada Kutine za školsku godinu 2021./2022.
  1. OŠ Stjepana Kefelje
  2. OŠ Zvonimira Franka
  3. OŠ Mate Lovraka
  4. OŠ Vladimira Vidrića
  5. OŠ Banova Jaruga
  6. OGŠ Borisa Papandopula
 7. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2022. godine

   

 8. Prijedlog zaključka o prihvaćanju prijedloga za promjenu Statuta Grada Kutine

   

 9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti EKO MOSLAVINI d.o.o. za kreditno   zaduženje

   

 10. Prijedlog odluke o prihvaćanju Programa razvoja poslovnih zona Grada Kutine za razdoblje 2023. – 2027. godine /Projekcija 2028. – 2032./

   

 11. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi - nerazvrstane ceste na k.č.br. 9832/38 k.o. Kutina

   

 12. Prijedlog odluke o sklapanju aneksa ugovora o kupoprodaji nekretnina od 02.06.2021. godine (KLASA: 944-13/21-01/1, URBROJ: 2176/03-06-01/04-21-8) sa LONJA-STRUG d.d.

   

 13. Prijedlog odluke o ostvarivanju prava na povlastice iz Programa razvoja poslovnih zona Grada Kutine za razdoblje 2017.-2021. godine /Projekcija 2022.-2026./ za investitora u Poslovnoj zoni Kutina III – GOMM PRODUKT d.o.o.

   

 14. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na dopunu djelatnosti Razvojnoj agenciji Mrav d.o.o.

   

 15. Prijedlog Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Kutine za 2022. godinu.

   

 16. Prijedloga Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Kutine za 2023. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

   

 17. Prijedlog odluke o donošenju Plana djelovanja Grada Kutine u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu

   

 18. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Kutine za 2023. godinu

  

Predsjednik Gradskog vijeća

 Robert Krpes

Javnost rada:

Javnost rada Gradskog vijeća propisana je člankom 104. i 105. Poslovnika rada Gradskog vijeća Grada Kutine i Odlukom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kutine  kojom se zbog tehničkih mogućnosti propisuje najveći broj građana koji mogu pratiti sjednicu.


Komplet materijala.pdf

 


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti