GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni poziv za sklapanje ugovora o sufinanciranju troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka na području Grada Kutine u 2023. godini
12.1.2023. - Aktualnosti


   Grad Kutina na temelju Odluke o sufinanciranju troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka na području Grada Kutine u 2023. godini (KLASA: 322-01/23-01/1, URBROJ: 2176-3-06-01/05-23-1, od 11. siječnja 2023. godine) i Odluke o raspisivanju javnog poziva za sklapanje ugovora o sufinanciranju troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka na području Grada Kutine u 2023. godini (KLASA: 322-01/23-01/1, URBROJ: 2176-3-06-01/05-23-2, od 12. siječnja 2023. godine) objavljuje 

 

JAVNI POZIV

za sklapanje ugovora o sufinanciranju troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka na području Grada Kutine u 2023. godini

 

I.

     Za sufinanciranje troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka na području Grada Kutine u 2023. godini, Grad Kutina je u Proračunu osigurao sredstva za navedenu namjenu po slijedećim kriterijima učešća:

  • iznos od 40,00 eura za sterilizaciju ženke psa
  • iznos od 20,00 eura za sterilizaciju ženke mačke
  • iznos od 30,00 eura za kastraciju mužjaka psa
  • iznos od 15,00 eura za kastraciju mužjaka mačke.

 

II.

    Iznose navedene u točki I. ovog Javnog poziva, Grad Kutina će uplatiti na žiro račune odabranim ponuditeljima nakon podnošenja dokaza o broju izvršenih usluga, te će se svi ostali uvjeti regulirati ugovorima.

 

III.

   Razliku cijene pojedine usluge plaća vlasnik životinje izvršitelju usluge sterilizacije i kastracije s kojim je Grad Kutina sklopio ugovor o sufinanciranju troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka prema točki I.

 

IV.

    Ponude se šalju u zatvorenoj omotnici na adresu: Grad Kutina, Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina, sa naznakom PONUDA NA JAVNI POZIV - za sklapanje ugovora o sufinanciranju troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka na području Grada Kutine u 2023. godini – NE OTVARATI.

   Ponudu treba dostaviti u roku 10 dana od dana objave javnog poziva na internetskoj stranici Grada Kutine www. kutina.hr, odnosno do dana 23. siječnja 2023. godine.

 

V.

    Ponuda treba sadržavati:

  • ime i adresa izvršitelja usluge, broj telefona i telefaksa;
  • cjenik usluga navedenih u točki I. ovog javnog poziva;
  • -način i uvjeti plaćanja usluge;
  • dokumentaciju kojom ponuditelj dokazuje da je registriran i ovlašten za pružanje traženih usluga;
  • potvrda Porezne uprave o podmirenim dospjelim obvezama prema Republici Hrvatskoj (ne stariju od 30 dana računajući od dana objave natječaja).

 

  

   Službe Grada Kutine će izvršiti uvid u stanje duga ponuditelja prema Gradu Kutini. Na Javnom pozivu ne mogu sudjelovati osobe koje na dan otvaranja ponuda imaju nepodmirena dospjela dugovanja prema Gradu Kutini i Republici Hrvatskoj. Takve ponude će biti isključene.

 

VI.

    Za 2023. godinu Grad Kutina će sklopiti ugovore sa ponuditeljima nakon provedenog postupka koji ispunjavaju uvjete po ovom Javnom pozivu.

 

 

    Ponude koje nisu podnesene u roku ili potpune u smislu uvjeta ovog Javnog poziva, bit će isključene. Otvaranje ponuda nije javno.

 

Napomena: Sve obavijesti u vezi sa Javnim pozivom možete dobiti na telefon 044/692-015 i 692-028 ili osobno u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, Trg kralja Tomislava 12, Kutina.

 

 

GRAD KUTINA

Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj

 

 

KLASA: 322-01/23-01/1

URBROJ: 2176-3-06-01/05-23-3

Kutina, 12. siječnja 2023. godine


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti