GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Programa „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III
12.1.2023. - Natječaj


 

JAVNI POZIV

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Programa „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III  , Projekta „Program zapošljavanja žena u gradu Kutini i Općini Velika Ludina “Kodni broj: UP.02.1.1.16.0367

 

1. Naziv radnog mjesta: Gerontodomaćica -  Radnica za pružanje potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama

2. Broj traženih radnica: 10 ( 6 Kutina i 4 Velika Ludina )

3. Mjesto rada: Područje Grada Kutine i okolni mjesni odbori i Općine Velika Ludina i okolni mjesni odbori

4. Trajanje radnog odnosa: 6 mjeseci

5. Vrsta zaposlenja: radni odnos na određeno vrijeme – 6 mjeseci

6. Kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete: Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem (podrazumijeva: osobe bez završene osnovne škole, sa završenih nekoliko razreda osnovne škole, završena osnovna škola, završena srednja škola), koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a.

7. Prednost pri zapošljavanju imaju žene koje uz dostavljenu prijavnu dokumentaciju imaju i odgovarajuću dokaznu dokumentaciju iz koje je vidljivo da je pripadnik ranjive skupine neovisno o pozivanju na pripadnost ranjivoj skupini u samoj zamolbi.

Prednost pri zapošljavanju imaju pripadnice ranjivoj skupini, a prihvatljiva dokazna dokumentacija o pripadnosti ranjivoj skupini  je :

-

 • Žene od 50 godina i više (osobna iskaznica)
 • Žene s invaliditetom (nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u hrvatski registar osoba s invaliditetom)
 • Žrtve trgovanja ljudima ( uvjerenje / potvrda centra za socijalnu skrb iz kojega je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima)
 • Žrtve obiteljskog nasilja ( uvjerenje / potvrda centra za socijalnu skrb iz kojega je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja)
 • Azilatnice ( odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP)
 • Žene koje su izašle iz sustava skrbi ( domova za djecu), udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. ( rješenje / uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji)
 • Liječene ovisnice (potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
 • Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci ( potvrda o otpuštanju)
 • Pripadnice romske nacionalne manjine ( izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini)
 • Beskućnice ( rješenje Centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica).
 • Ostale ranjive skupine ( potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine).

 

 8. Opis poslova:

 

 • Pomoć u obavljanju svakodnevnih kućanskih poslova
 • Pomoć održavanja čistoće stambenog prostora
 • Pomoć održavanju osobne higijene
 • Pomoćdostavi namirnica, lijekova, pomagala i drugih potrepština
 • Pomoć obavljanja administrativnih poslova za korisnike( plaćanje računa…)
 • Podrška u socijalizaciji korisnika (razgovor i druženje s korisnicima)
 • Drugi poslovi vezani uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju

 

9. Potrebna dokumentacija koju je potrebno priložiti uz Prijavu :

1. Molbu za posao

2. Životopis ( uz obvezan kontakt broj)

3. Potvrdu HZZ da se osoba vodi u evidenciji nezaposlenih osoba s datumom objave natječaja

4. Dokaz o završenoj stručnoj spremi

5. Presliku osobne iskaznice

6. Odgovarajuću dokaznu dokumentaciju iz koje je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine     

   ( ako je primjenjivo)

7. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak – ne starije  

    od 6 mjeseci

8. Potvrdu Hrvatskog mirovinskog osiguranja o radnom stažu u elektroničkom obliku – ne stariji

    od 30 dana

 

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Isprave koje se prilažu prijavi, potrebno je prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti u izvorniku.

 

Podaci o plaći: Plaća je minimalna plaća propisana Uredbom o visini minimalne plaće za 2023. godinu.

 

Prijavom na ovaj Oglas kandidatkinje su sukladne da Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Kutina u sklopu projekta Program zapošljavanja žena u gradu Kutini i općini Velika Ludina – faza III ( UP.02.1.1.16.0367) prikuplja i obrađuje gore navedene osobne podatke i prosljeđuje ih trećoj strani samo u svrhu za koju su prikupljeni, a sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka, te će u tu svrhu i potpisati izjavu – privolu prilikom razgovora za posao.  

 

O izboru kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete, podnositelji prijava bit će obaviješteni u zakonskom roku.

 

Ovaj oglas objaviti će se na oglasnoj ploči HZZ – Područnog ureda Kutina , na web stranici HCK GDCK Kutina https://crvenikriz-kutina.hr i web stranicama partnera: Grada Kutine www.kutina.hr  i Općine Velika Ludina www.opcina-vludina.hr

 

Zainteresirani kandidati svoje prijave mogu dostaviti osobno na adresu HCK Gradskog društva Crvenog križa Kutina, ulica Augusta Šenoe 2 , Kutina svakim radnim danom u vremenu od 9.00 do 12.00 sati za vrijeme trajanja oglasa , a zaključno s danom    20.01.2023.

 

 

Hrvatski Crveni križ

Gradsko društvo Crvenog križa Kutina


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti