GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiPOZIV NA DOSTAVU PONUDA za provedbu postupka jednostavne nabave: Organizacija mobilnog klizališta s nabavom dodatne opreme (klizaljke, pomagala za učenje klizanja)
11.11.2022. - Jednostavna nabava


 

GRAD KUTINA

Trg kralja Tomislava 12, Kutina

 

 

 

KLASA: 620-01/22-01/1

URBROJ: 2176-3-10/02-22-2

 

 

 

 

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

za provedbu postupka jednostavne nabave:

 

Organizacija mobilnog klizališta s nabavom dodatne opreme

(klizaljke, pomagala za učenje klizanja)

 

 

/nabava usluge/

 

 

 

 

 

 

 

 

Kutina, studeni 2022.

 

 

 

 

SADRŽAJ:

 

1. Upute ponuditeljima

2. Prilog I (Ponudbeni list s dodacima)

3. Prilog II (Tehničke specifikacije)

4. Prilog III (Ponudbeni troškovnik)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE

 

 

Upute izrađene u skladu sa Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave (KLASA: 400-01/21-01/1, URBROJ: 2176/03-10/01-21-1 od 04.01.2021.), dalje: Pravilnik.

 

1. Podaci o naručitelju:

GRAD KUTINA, Trg Kralja Tomislava, Kutina, MB:02580535, OIB: 41888874500, telefon 044/692?010, IBAN: HR3323400091822000008, Privredna banka Zagreb d.d., www.kutina.hr

 

2. Osoba zadužena za komunikaciju:

 

Za sve dodatne informacije ponuditelji se mogu obratiti u Upravni odjel Ured gradonačelnika, Kutina, Trg kralja Tomislava 12, pročelniku Robertu Kolencu, 099/3999523, e?mail: kolenc@kutina.hr.

 

3. Vrsta postupka:

Postupak jednostavne nabave s namjerom sklapanja ugovora o nabavi usluge - Organizacije mobilnog klizališta s nabavom dodatne opremom (klizaljke, pomagala za učenje klizanja), s najpovoljnijim ponuditeljem sukladno članku 8. Pravilnika.

 

4. Opis predmeta nabave:

Usluga najma mobilnog klizališta s nabavom dodatne opreme (klizaljke, pomagala za učenje klizanja).

 

5. Procijenjena vrijednost nabave:

 

199.400,00 kn (bez PDV-a)

 

6. Redni broj iz plana nabave:

 

128/22

 

7. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa  u smislu Zakona o javnoj nabavi:

 

Navedeni gospodarski subjekti u ovom postupku nabave ne postoje.

 

8. Tehnička specifikacija predmeta nabave, vrsta, kvalitete, opseg ili količina predmeta nabave:

 

Navedeno u Prilogu II.

 

9. Mjesto izvršenja usluge:

 

Grad Kutina, Trg dr. Franje Tuđmana, Kutina.

 

10. Vrijeme trajanja ugovora:

 

09.12.2022. – 09.01.2023.g.

                                                           

 

11.   Dokazi sposobnosti gospodarskih subjekata, naziv dokaza sposobnosti, naziv izdavatelja dokaza i vrijednosni pokazatelj ako se mogu izdati:

 

Dokazi se prilažu u izvorniku, ovjerenoj ili neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

 

 

Sukladno t.3.6. Pravilnika, ponuditelj mora priložiti isprave-dokaze sposobnosti:

 

11.1. Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački) strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta ili ako se isti ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Ispravom se dokazuje da ponuditelj ima registriranu djelatnost u svezi sa predmetom nabave.

Izdavatelj: Trgovački sud, Obrtni ili drugi strukovni registar

Isprava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana objave poziva na internetskim stranicama naručitelja.

 

11.2. Potvrda Porezne uprave o urednom izvršavanju svih dospjelih poreznih obveza i obveza doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a kojom ponuditelj dokazuje da je podmirio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Izdavatelj: Porezna uprava ili istovrijedna isprava nadležnih tijela zemlje sjedišta gospodarskog subjekta

 

Naručitelj će odbiti ponudu ponuditelja koji nije dokazao svoju sposobnost.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

12. Tražena jamstva

 

Nije primjenjivo

 

 

13.Sudjelovanje podizvoditelja:

 

Ukoliko gospodarski subjekt namjerava dio ugovora o nabavi dati u podugovor jednom ili više podizvoditelja, tada u ponudi mora navesti podatke o dijelu ugovora o nabavi koji namjerava dati u podugovor te sljedeće podatke o svim predloženim podizvoditeljima:

  • predmet, količina, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora o nabavi koji sedaje u podugovor
  • podaci o podizvoditelju (ime, tvrtka, skraćena tvrtka, sjedište, adresa, OIB ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjektai broj računa)

 

Sukladno t.3.6. i čl.20 Pravilnika, podizvoditelj mora priložiti isprave-dokaze sposobnosti:

  • Potvrdu Porezne uprave o urednom izvršavanju svih dospjelih poreznih obveza i obveza doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a kojom ponuditelj dokazuje da je podmirio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Izdavatelj: Porezna uprava ili istovrijedna isprava nadležnih tijela zemlje sjedišta gospodarskog subjekta

 

 

Isprava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana objave poziva na internetskim stranicama naručitelja.

 

Dokaz se prilaže u izvorniku, ovjerenoj ili neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

 

Gore navedeni podaci su obvezni sastojci Ugovora o nabavi.

 

Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost ponuditelja za izvršenje ugovora o nabavi.

 

Ako se dio ugovora o nabavi daje u podugovor, tada za radove, robu ili usluge koje će izvesti, isporučiti ili pružiti podizvoditelj, naručitelj neposredno plaća podizvoditelju.

 

Odabrani ponuditelj mora svom računu, odnosno situaciji priložiti račune, odnosno situacije svojih podizvoditelja koje je prethodno potvrdio.

Odabrani ponuditelj može tijekom izvršenja ugovora o nabavi od naručitelja zahtijevati:

  1. promjenu podizvoditelja za onaj dio ugovora o nabavi koji je prethodno dao u podugovor,
  2. preuzimanje izvršenja dijela ugovora o nabavi koji je prethodno dao u podugovor,
  3. uvođenje jednog ili više novih podizvoditelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavi neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o nabavi u podugovor ili ne.

Uz zahtjev iz st. 1) i 3), odabrani ponuditelj mora naručitelju dostaviti sve podatke za novog podizvoditelja koji su navedeni u ovoj točki, a dostavljeni su i za prethodnog podizvoditelja.

 

14. Sadržaj ponude:

 

Ponuda sadrži popunjeni ponudbeni list (PRILOG I) i sve druge dokumente sukladno Pozivu na dostavu ponuda.

Ponudbeni list mora sadržavati: naziv i sjedište ponuditelja, adresu, broj računa, navod o tome je li ponuditelj u sustavu PDV-a , adresu za dostavu pošte, adresa e-pošte, kontakt osoba ponuditelja, broj telefona, broj faksa, predmet nabave, cijenu ponude, rok valjanosti ponude, datum, potpis i pečat ponuditelja i ostalo.

 

15. Oblik i način izrade ponude:

 

Ponuda se uvezuje tako da čini neraskidivu cjelinu.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni tako da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

 

 

16. Način dostave ponude:

 

Ponude je moguće dostaviti poštom ili osobno na adresu naručitelja Grad Kutina, Trg kralja Tomislava 12, Kutina, a mogu se dostaviti elektroničkom poštom na adresu kolenc@kutina.hr, (navesti predmet nabave).

Ponuda predana poštom ili osobno dostavlja se u zatvorenoj omotnici s naznakom: naziva naručitelja, naziva ponuditelja, naziva predmeta nabave i naznaka "ne otvaraj".

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude.

Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

 

17. Način izračuna cijene, nepromjenjivost cijene ili način promjene cijene:

Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave. U cijenu ponude su uračunati svi troškovi i popusti, bez PDV-a, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. Ukupna cijena ponude je cijena ponude s PDV-om. Cijena ponude i cijena ponude s PDV-om piše se brojkama.

Cijena je nepromjenjiva za vrijeme trajanja ugovora. Ponuditelj će ispuniti jedinične cijene za sve stavke iz troškovnika i ukupne cijene za sve stavke iz troškovnika prema planiranim jediničnim mjerama i količinama i cijenu ponude, bez PDV-a.

 

18. Rok, način i uvjeti plaćanja:

30 dana od dana ispostave računa.

 

Sukladno odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi Naručitelj će zaprimati isključivo elektroničke račune.

 

19. Rok valjanosti ponude:

 

Rok valjanosti ponude je 60 dana od dana otvaranja ponude.

 

20. Kriterij odabira ponude:

 

Najniža cijena ponude.

U slučaju da dvije ili više valjanih ponuda budu jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, odabrat će se ponuda koja je zaprimljena ranije.

 

 

21. Jezik na kojem se sastavlja ponuda:

Ponuda se podnosi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

 

 

22. Razlozi odbijanja ponude:

a) ako ponuditelj nije dokazao svoju sposobnost

b) ako ponuda ponuditelja nije u skladu s Pozivom na dostavu ponuda

c) ako je ponuditelj dostavio dvije ili više ponuda

 

23. Rok za dostavu ponuda:

 

Rok dostave ponuda: 22.11.2022. do 9.00 sati (bez obzira na način dostave).

 

 

24. Prijedlog ugovora o nabavi:

Svi ponuditelji će biti na dokaziv način obaviješteni o ponuditelju s kojim naručitelj namjerava sklopiti ugovor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Ostali bitni uvjeti:

Na bitne uvjete u svezi s predmetom nadmetanja i sklapanjem ugovora s odabranim ponuditeljem na odgovarajući način primjenjivat će se odredbe Zakona o obveznim odnosima, te drugi zakoni i propisi koji reguliraju ove pravne odnose.

 

Cijenu korištenja klizališta i opreme određuje naručitelj. Prihodi ostvareni radom klizališta pripadaju ponuditelju.

 

 

U Kutini, 11.11.2022. godine

 

 

                                                                                             Naručitelj Grad Kutina.

                                                                                             Odgovorna osoba:

 gradonačelnik Zlatko Babić, dipl. ing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prilog I: Ponudbeni list

 

Ponuda br. _________________________

Naručitelj: GRAD KUTINA

OIB: 41888874500

Sjedište: Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina

Predmet nabave: Usluga organizacije mobilnog klizališta s nabavom dodatne opreme (klizaljke, pomagala za učenje klizanja)

Naziv i sjedište ponuditelja:________________________________________________

OIB[1]:_________________________Broj računa:_______________________________

 

Adresa e-pošte ponuditelja ili službe ovlaštene za zaprimanje pošte:___________________

Broj tel: ___________________________

Broj faksa: ___________________________

Internet adresa: ___________________________

Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti):  DA     NE

 

Cijena ponude bez PDV-a

 

PDV

 

Cijena ponude s PDV-om

 

 

Ponuđena cijena formirana je u skladu sa svim odredbama ovog Poziva na dostavu ponuda.

Ako se naša ponuda prihvati, prihvaćamo sve uvjete Poziva na dostavu ponuda.

Suglasni smo da je ova ponuda za nas obvezujuća.

Kontakt osoba ponuditelja za pojašnjenje ponude:________________________________

 

 

 

 

 (ime, prezime i potpis ovlaštene osobe za zastupanje ponuditelja i pečat )

 

 

U ___________________________ 2022. godine.

 

 

 

 

 

OVAJ PONUDBENI LIST UJEDNO ĆE BITI I PRVA STRANICA PONUDE

 

 

 

 

Dodatak I ponudbenom listu[2]

 

 

PODACI O PODIZVODITELJIMA

(priložiti samo u slučaju ako se dio ugovora ustupa podizvoditeljima)

 

Naziv i sjedište podizvoditelja:

 

OIB[3]:

 

Broj računa:

 

Gospodarski subjekt je u sustavu PDV-a (zaokružiti)

DA

NE

Adresa za dostavu pošte

 

Adresa e-pošte

 

Kontakt osoba podizvoditelja:

 

Broj telefona:

 

Broj faksa:

 

Specifikacija           pozicija          iz         troškovnika          koje         se         odnose                                na podizvoditelja:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Postotni dio ugovora o nabavi koji se daje u podugovor ­:

______________________________________________________________________

Mjesto i rok izvođenja radova, isporuke robe ili izvršenja usluge:__________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Vrijednost izvedenih radova, isporučene robe ili izvršene usluge:

______________________________________________________________________

 

Ime i titula ovlaštenog potpisnika podizvoditelja:                                                                                                                                         __

 

Potpis ovlaštenog potpisnika podizvoditelja:____________________________________

 

ZA PONUDITELJA:

M.P.   _________________________________________

(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe)   

         

 

PRILOG II

Tehničke specifikacije klizališta

 

 

OSNOVNI PODACI:

 

Naziv projekta: Organizacija mobilnog klizališta sa stazom za klizanje, uz dodatnu opremu i usluge

Period:  09.12.2022.-09.01.2023.g.

Klizalište

Duljina: 30,00 m- iskoristivosti za klizanje

Širina:    12,50 m- iskoristivosti za klizanje

Staza za klizanje

Površina: 375,00  m²

Kapacitet: 120 osoba

 

KOMPONENTE OPREME MOBILNOG KLIZALIŠTA

 

1. PODLOGA KLIZALIŠTA SA STAZOM ZA KLIZANJE                                         375,00  m²

Podlogu sačinjava gumeni cijevni tepih spojenih u 5 pocinčanih ice boxova, povezani u cjelinu koja predstavlja podlogu klizališta i staze za klizanje.

 

2.PRIKLJUČNI ELEMENTI                                                                                      1 komplet

U priključne elemente ubrajaju se fleksibilna armirana crijeva između kolektora podloge klizališta i rashladnog vanjski prenosivi tank za glikol, potrebni materijal za spajanje i međusobno povezivanje.

 

3.ZRAČNO HLAĐENI RASHLADNIK VODE                                                           1 kom

Kompaktni lako prenosivi zračno hlađeni rashladnik vode rashladnog kapaciteta min 230 kw po Eurovent standardu. Predviđena rashladna snaga dovoljna za potrebe stvaranja leda u početku zaleđivanja površine pri vanjskoj temperaturi zraka do+8°C, dok se zaleđena površina formirane ledene plohe (debljine ca 8 cm) zadržava do +16°C, bez utjecaja vjetra. Elektro priključak V 400/3/50, 77 kw, 143 A, kabel Cu 4x70 mm2.

 

4.ZAŠTITNA OGRADA KLIZALIŠTA                                     

Zaštitna ograda se postavlja oko cijelog klizališta 30X12,5M, a izrađena je iz nosive čelične konstrukcije zaštićene toplim pocinčavanjem na koju je pričvršćena ograda, ukupne visine 1,00 m.

Ograda mora biti ispunjena phd materijalom.

Dužina ograde:                       85,00 m

Visina ograde:                        1,00 m

Vrata za klizače 2 kom:         1,00 m

 

 

DODATNA OPREMA, USLUGE, ALATI  TE RADOVI ZA ODRŽAVANJE LEDENE PLOHE-koje osigurava isporučitelj klizališta

 

1.OBJEKTI ZA BORAVAK RADNIKA                                                                      1 kom

Drvena kućica ukupne površine min 4 m²

2.OBJEKTI ZA SPREMIŠTE OPREME                                                                   1 kom

Drvena kućica ukupne površine min 4 m²

 

3.OBJEKTI ZA PRESVLAČENJE                                                                             1 kom

 Ukupne površine min 15 m²

 

4.KLIZALJKE                                                                                                            120 pari

Klizaljke moraju biti namijenjene za potrebe rekreativnog klizanja, izrađene od čvrstog plastičnog kalupa s uloškom od mekanih materijala, opremljene s brzostezajućim kopčama za zakopčavanje s micro regulacijom stezanja. Asortiman ponuđenih brojeva u rasponu od broja 26 do broja 50, a svi brojevi po specifikaciji naručitelja. Sve klizaljke moraju biti prethodno naoštrene. Ponuditelj osigurava za vrijeme organizacije klizališta, a po potrebi i nalogu naručitelja, dodatno oštrenje klizaljki.

 

5.SUŠILO ZA KLIZALJKE                                                                                        1 kom

Električno sušilo klizaljki s kapacitetom min 10 pari klizaljki.

 

6.POMAGALO ZA UČENJE KLIZANJA                                                                 5 kom

Pomagalo izrađeno od plastičnih materijala namijenjeno kao oslonac pri savladavanju tehnike klizanja za djecu koji na sebi ima dvije ručke za prihvat.

 

7.ALUMINIJSKA RALICA-ručna                                                                               1 kom

Aluminijska ralica-ručna je alat namijenjen za frekventno čišćenje ledene plohe. Njegovim korištenjem uklanja se snijeg sa ledene površine i klizališta, a redovitom uporabom ovog alata moguće je kvalitetno održavati ledenu plohu tijekom cijelog perioda korištenja klizališta.

 

8.VODENI ZAGLAĐIVAČ                                                                                         1 kom

Posebno konstruiran alat sa specijalnom namjenom zaglađivanja ledene plohe do razine visoke glatkoće i kliznosti. Prije korištenja vodenog zaglađivača obavezno je prethodno ukloniti snijeg s ledene plohe korištenjem aluminijske ralice. Vodeni zaglađivač priključuje se brzom spojnicom i gumenim crijevom na vodovodni priključak, a reguliranjem protoka voda se preko razdjelnika izlijeva na ledenu plohu. Finom disperzijom vode preko tkanine zaglađivača led se zaglađuje do visoke  kliznosti.

 

9. TRANSPORT 

Cijena transporta mora biti uključena u cijeni ponude

 

 

JAMSTVO KVALITETNOG RADA

Sva gore navedena oprema proizvedena je u europskim zemljama prema standardima određenim za takvu vrstu opreme sukladno pravilnicima i zakonima o zaštiti okoliša ,ekologije i zakona o zaštiti od buke. Najmodavac jamči kvalitetnu izvedbu i ispravan rad opreme poštujući važeće propise i standarde.

 

 

 

PONUDITELJ OSIGURAVA:

 

-transport opreme do i od lokacije, te istovar na lokaciji

-dobava, montaža opreme u cjelinu i dovođenje u funkciju rada

-dobavu potrebne količine glikola

-pripremu podloge za klizalište, puštanje opreme u rad, balansiranje instalacije, podešavanje parametara rada

-stručne osobe za montažu i demontažu

-zaleđivanje do debljine od 2cm leda te zapisnik o primopredaji

-demontaža opreme nakon uklonjenog leda ( odleđene površine )

-osiguranje kod osiguravajuće kuće tijekom 24 sata od 09.12.2022 do 09.01.2023. opreme, radnika i korisnika klizališta

-24 satno osiguranje klizališta

-organizacija rada klizališta: prodaja karata, izdavanje klizaljki, redarska služba, održavanje klizajuće površine min. 2 x dnevno

 

NARUČITELJ TREBA OSIGURATI:

 

-pripremu ravne površine bez pada terena max. 0,2% nagiba , izdržljivosti opterećenja min. 500 kg/m2

-slobodnu površinu za montažu i prilaz kamionom do odabrane lokacije

-priključak električne energije i elektro kabel za napajanje toplinske pumpe Cu 4x70 mm2

-prikapčanje rashladnog uređaja na elektro mrežu

-priključak za vodu i gumeno crijevo dovoljne dužine sa mlaznicom, min. presjeka ¾“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG III

Ponudbeni troškovnik

 

 

RB

Opis stavke

Jedinica mjere

Količina

Jedinična cijena

Ukupna cijena

 

1

 

Klizalište na ledu min. površine 375 m2 sa potrebnom opremom:

Podloga sa stazom za klizanje, rashladni uređaj sa potrebnom opremom (sredstva za hlađenje), zaštitna ograda, uređaji i alati za održavanje leda, zaleđivanje i odleđivanje, stručno osoblje za montažu i obučavanje radnika, oprema za čišćenje leda, priključni elementi, sušilo za klizaljke, aluminijska ralica, vodeni zaglađivač i dr.

U uslugu najma uključena je i usluga prijevoza klizališta do mjesta koje odredi naručitelj i demontaža klizališta.

 

Klizaljke min. 120 pari (brojevi 26-50)

U cijenu je uključen prijevoz do mjesta koje odredi naručitelj.

 

Pomagalo za klizanje min. 5 komada

U cijenu je uključen prijevoz do mjesta koje odredi naručitelj.

 

Objekti za boravak radnika, min površine 4 m2. 1 komad.

U cijenu je uključen prijevoz do mjesta koje odredi naručitelj.

 

Objekti za spremište opreme, min. Površine 4m2. 1 komad

U cijenu je uključen prijevoz do mjesta koje odredi naručitelj.

 

 

 

Objekti za presvlačenje, površine 15m2

U cijenu je uključen prijevoz do mjesta koje odredi naručitelj.

 

 

 

 

 

KOMPLET

1

 

 

 

Cijena ponude (bez PDV-a)

 

              

 

                                    

 Mjesto, datum:    ______________                                      Potpis i pečat ponuditelja:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo.

[2] Ponudi se može priložiti više obrazaca, ovisno o broju podizvoditelja

[3]Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti