GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiNatječaj za direktora Razvojne agencije MRAV d.o.o.
10.11.2022. - Natječaj


Na temelju članka 3. Odluke o načinu izbora i uvjetima za kandidate koji se predlažu za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Kutina ima dionice ili udjele u vlasništvu („Službene novine Grada Kutine“ broj: 5/22) i Zaključka gradonačelnika Grada Kutine od 7.11.2022. godine, Grad Kutina objavljuje dana 10.11.2022. godine

JAVNI NATJEČAJ

za odabir kandidata za člana uprave - direktora

 trgovačkog društva RAZVOJNA AGENCIJA MRAV d.o.o.

 

Kandidat za člana uprave društva - direktor mora ispunjavati slijedeće uvjete:

 1. završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij kojim se stječe 300 ECTS bodova ili četverogodišnji studij kojim se stjecala visoka stručna sprema po ranijim propisima (magistar struke ili stručni specijalist ili VSS odgovarajuće struke) ili završen stručni preddiplomski studij od najmanje tri godine i 180 ili više ECTS bodova (stručni prvostupnik, baccalaureus), najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci, od čega najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima upravljanja (kao član uprave trgovačkog društva, vlasnik obrta, rukovoditelj…)

   

 2. završenu srednju stručnu spremu, najmanje 10 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci, od čega najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima upravljanja (kao član uprave trgovačkog društva, vlasnik obrta…)
 3. nepostojanje okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19 i 34/22):
  1. da kandidat nije kažnjen za kazneno djelo zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, prijevare u gospodarskom poslovanju, prouzročenja stečaja, pogodovanja vjerovnika ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakona Republike Hrvatske i to za vrijeme od pet godina po pravomoćnosti presude kojom je osuđena, s time da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne
  2. da kandidat nije kažnjen za kazneno djelo neke druge države koje po svojim bitnim obilježjima odgovara kaznenim djelima iz st. a) ove točke
  3. da kandidatu nije izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za vrijeme dok traje ta zabrana
  4. da kandidatu u drugoj državi nije zabranjeno obavljanje zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za vrijeme trajanja zabrane

    

 1. da se ne bavi poslovima iz predmeta poslovanja trgovačkog društva, odnosno da se tim poslovima ne bavi pravna osoba čiji je on član, izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog odbora odnosno upravnog tijela;

   

 2. da izborom u upravu trgovačkog društva ne bi došao u sukob interesa prema Zakonu o sprječavanju sukoba interesa;

   

 3. da je upoznat s područjem nadležnosti društva, Planom i programom poslovanja trgovačkog društva, Zakonom o trgovačkim društvima, Zakonom o javnoj nabavi, te Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;

   

 1. da ispunjava i druge uvjete koji ovise o specifičnoj prirodi i djelatnosti pojedinog trgovačkog društva te da je upoznat s propisima koji se odnose na djelatnost kojom se društvo bavi

   

   

  Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj, u kojoj se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona i adresu elektroničke pošte) kandidati za člana uprave trgovačkog društva Razvojna agencija MRAV d.o.o. (direktora), dužni su priložiti:

  • životopis
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu s točkom 1. i 2. ovog poziva, (diploma, svjedodžba i sl. - preslika), a kandidat koji je odgovarajući stupanj obrazovanja stekao izvan Republike Hrvatske dužan je dostaviti izvornik diplome zajedno s prijevodom ovlaštenog sudskog tumača za predmetni jezik i potvrdu o priznatoj visokoškolskoj kvalifikaciji od nadležnog tijela ili agencije Republike Hrvatske
  • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidno da kandidat ima pet odnosno deset godina radnog iskustva na poslovima u odgovarajućem stupnju stručne spreme, a ovisno o stupnju stručne spreme (elektronički zapis o radnom pravnom statusu (ERPS) / e-radnu knjižicu)
  • potvrdu poslodavca iz koje je razvidno da je na rukovodećim položajima do sada imao najmanje tri odnosno pet godina iskustva na poslovima upravljanja (ovisno o stupnju stručne spreme) ili izvadak iz sudskog registra trgovačkog suda iz kojeg je razvidno da je bio najmanje tri (odnosno pet godina) osoba ovlaštena za zastupanje određenog trgovačkog društva ili pravne osobe
  • kandidat koji je radno iskustvo stekao izvan Republike Hrvatske dužan je dostaviti potvrdu, zajedno s prijevodom ovlaštenog sudskog tumača za predmetni strani jezik, iz koje je razvidno da ima odgovarajuće radno iskustvo, traženo u t. 1. ili 2. ovog natječaja
  • izjavu kandidata ovjerenu kod javnog bilježnika, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, o nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima
  • izjavu o nepostojanju okolnosti sukoba interesa u skladu s propisom koji uređuje sprečavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti, koja ne smije biti starija od 15 dana od dana podnošenja prijave
  • kandidat koji nije državljanin Republike Hrvatske dužan je dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika
  • prijedlog programa razvoja trgovačkog društva, a koji definira strateški okvir razvoja te glavne aktivnosti koje je potrebno poduzeti radi povećanja učinkovitosti i kvalitete usluga trgovačkog društva (najduža duljina teksta – tri stranice).

 

Više o poslovanju Razvojne agencije MRAV d.o.o. nalazi se na službenim internet stranicama:

https://www.ra-mrav.hr/.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na natječaj, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/.

 

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj, kao i dokumentacije dostavljene prijavom, u svrhu odabira kandidata i privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima, uključujući ime i prezime kandidata te struku.

Član uprave društva MRAV d.o.o - direktor imenuje se na mandatno razdoblje od 5 (pet) godina.

Obavijest o raspisivanju javnog natječaja objavljuje se u Večernjem listu dana 10.11.2022. godine, a cjeloviti tekst natječaja na internetskim stranicama Grada Kutine (https://www.kutina.hr/) i to istoga dana kada i obavijest o javnom natječaju u Večernjem listu.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja u Večernjem listu i na internetskim stranicama Grada Kutine, osobno ili poštom preporučeno na adresu: GRAD KUTINA, Trg kralja Tomislava 12, Kutina, s naznakom: »Prijava na natječaj – za odabir kandidata za direktora društva MRAV d.o.o. – ne otvarati.«.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom natječaju.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu na natječaj neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune bit će pozvani na razgovor (intervju) koji će s njima obaviti gradonačelnik, o čemu će biti pravovremeno obaviješteni.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom.

Na temelju rezultata provedenog postupka, gradonačelnik predlaže Skupštini društva MRAV d.o.o. kandidata za direktora društva MRAV d.o.o.

Skupština društva MRAV d.o.o. donosi odluku o izboru kandidata za člana uprave - direktora.

Grad Kutina zadržava pravo poništiti natječaj te ne prihvatiti niti jednu dostavljenu ponudu.

(Riječi i pojmovi, korišteni u javnom natječaju, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.)

 Grad Kutina

KLASA: 301-01/22-01/6

URBROJ: 2176-3-06-01/03-22-26

Kutina, 10.11.2022.godine


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti