GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada Kutine radi utvrđivanja druge Dodatne liste reda prvenstva
10.10.2022. - Aktualnosti


Na temelju čl. 17. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ br. 11/18, 2/19) te Odluke o raspisivanju Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada Kutine radi utvrđivanja druge Dodatne liste reda prvenstva od 06.10.2022. godine (KLASA: 371-01/18-01/4, URBROJ: 2176-3-06-01/04-22-118) Gradonačelnik Grada Kutine objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada Kutine

radi utvrđivanja druge Dodatne liste reda prvenstva

 

I.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje pisanih zahtjeva za kupnju stanova iz Programa POS-a na području Grada Kutine, sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18, 66/19 - u daljnjem tekstu: Zakon) radi utvrđivanja druge Dodatne liste reda prvenstva.

 

Pravo na kupnju stana iz Programa POS-a na području grada Kutine imaju građani – državljani Republike Hrvatske.

 

Predvidiva cijena 1 m2 neto korisne površine stana iznosi 1.350,00 EUR.

 

II.

Zahtjev za kupnju stana podnosi se na posebnom obrascu, koji se, kao i pripadajuće izjave, preuzima neposredno u pisarnici Grada Kutine, Trg kralja Tomislava 12, Kutina, radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati ili na web stranici Grada Kutine (www.kutina.hr).

 

Zahtjev za kupnju stana predaje se poštom ili neposredno na adresu Grad Kutina, Trg kralja Tomislava 12, Kutina  zaključno do 31. listopada 2022. godine (bez obzira na način dostave), sa naznakom „JAVNI POZIV - PROGRAM DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE, NE OTVARAJ“.

 

III.

Druga Dodatna lista reda prvenstva za kupnju stana iz Programa POS-a utvrđuje se na osnovi sljedećih mjerila:

 

1. uvjeti stanovanja,

2. stambeni status,

3. vrijeme prebivanja na području grada Kutine za podnositelja zahtjeva,

4. broj članova obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva,

5. životna dob podnositelja zahtjeva,

6. stručna sprema podnositelja zahtjeva,

7. djeca predškolske dobi i djeca na školovanju,

8. invaliditet ili tjelesno oštećenje podnositelja zahtjeva i/ili člana njegova obiteljskog           domaćinstva,

9. sudjelovanje u Domovinskom ratu,

10. status člana obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja za           podnositelja zahtjeva.

 

IV.

Podnositelj zahtjeva uz zahtjev za kupnju stana (Obrazac 1) mora priložiti:

 

  1. uvjerenje o prebivalištu – za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana, koje izdaje policijska uprava (ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),
  2. javnobilježnički ovjerenu izjavu danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću kojom podnositelj zahtjeva za sebe i članove obiteljskog domaćinstva izjavljuje da on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu za kupnju stana nemaju u vlasništvu stan ili kuću na području Republike Hrvatske, odnosno da u vlasništvu imaju neodgovarajući stan ili kuću (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva)- Obrazac 2

Napomena: U slučaju da su podnositelj zahtjeva i/ili članovi obiteljskog domaćinstva za koje se daje ovjerena izjava da nemaju u vlasništvu stan ili kuću na području Republike Hrvatske, nasljednici imovine, trebaju još priložiti i rješenje o nasljeđivanju.

3. dokaz stambenog statusa:

- ugovor o najmu stana - ovjeren ili prijavljen u poreznoj upravi (priznavat će se važeći ugovori o najmu stana koji su ovjereni kod javnog bilježnika ili prijavljeni u nadležnoj poreznoj upravi najkasnije dan prije objave Javnog poziva) ili

- izjava o stanovanju kod člana obitelji, potpisana od strane podnositelja zahtjeva dana pod kaznenom odgovornošću te supotpisana od strane dva svjedoka (Obrazac 3) ili

- e-izvadak ili izvadak iz zemljišne knjige izdan od strane Zemljišnoknjižnog odjela nadležnog suda kao dokaz vlasništva neodgovarajućeg stana uz obvezatno naznačenu adresu, strukturu i ukupnu površinu stana u vlasništvu - za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva.

  1. izjavu o postojanju izvanbračne zajednice ili neformalnog životnog partnerstva, potpisana od strane podnositelja zahtjeva i izvanbračnog supružnika ili neformalnog životnog partnera, dana pod kaznenom odgovornošću te supotpisana od strane dva svjedoka i ovjerena od strane javnog bilježnika (Obrazac 4),
  2. dokaz o školskoj spremi (svjedodžba o završenom školovanju, radna knjižica, diploma)
  3. dokaz o školovanju djece - potvrda/ uvjerenje škole ili visokog učilišta,
  4. rješenje nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o utvrđenom stupnju invaliditeta - za podnositelja zahtjeva i/ili člana obiteljskog domaćinstva, odnosno nalaz i mišljenje nadležnog tijela o utvrđenim teškoćama u razvoju djeteta,
  5. potvrdu nadležnog tijela državne uprave o vremenu sudjelovanja u Domovinskom ratu za podnositelja zahtjeva,
  6. potvrdu o statusu člana obitelji poginulog, zatočenog, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata - za podnositelja zahtjeva,
  7. izjava o privoli (Obrazac 5)

 

Isprave iz državnih matica (rodni list, vjenčani list, potvrda o životnom partnerstvu, domovnica) pribavlja Grad Kutina po službenoj dužnosti.

 

Isprave se mogu podnijeti i kao preslike, odnosno izjave bez ovjere potpisa davatelja izjave.

Podnositelj zahtjeva dužan je izvornike podnijeti na uvid najkasnije prilikom odabira stana, kao i izjave iz točaka 2.,3. i 4., dostaviti s ovjerom potpisa davatelja izjave.

 

V.

Podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva mogu podnijeti zahtjev za kupnju samo jednog stana. Veličina stana koji podnositelj zahtjeva može kupiti ovisi o broju članova obiteljskog domaćinstva i to kako slijedi:

 

a) za 1 osobu …………………………………………………………do 44 m2 NKP-a,

b) za 2 osobe …………………………………………………………do 49 m2 NKP-a,

c) za 3 osobe …………………………………………………………do 67 m2 NKP-a,

d) za 4 osobe …………………………………………………………do 76 m2 NKP-a,

e) za 5 osoba …………………………………………………………do 80 m2 NKP-a,

f) za 6 osoba i više osoba …………………………………………… do 92 m2 NKP-a.

 

(NKP = Neto korisna površina stana)

Kod kupnje stana dozvoljeno je odstupanje do 2 % površine.

U slučaju da stanovi ostanu neprodani, podnositelj zahtjeva može kupiti stan veće površine od one utvrđene stavkom 1. ovog članka.

 

VI.

Bodovanje i uvrštavanje na Dodatnu Listu reda prvenstva provest će se u skladu s Odlukom o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Kutine.

 

Podnositelju zahtjeva za zahtjev koji je nepotpun, odredit će se dopunski rok od 5 dana za dopunu dokumentacije. Ako po proteku roka od 5 dana ne budu dostavljeni dokazi, odnosno zatražene isprave na okolnost postojanja nekog od ostalih osnova bodovanja, ta osnova će se smatrati nedokazanom te će se podnositelju zahtjeva bodovati samo one osnove za koje je dostavio dokaze.

 

Ako dva ili više podnositelja zahtjeva ostvare isti broj bodova na Listi prvenstva, prednost pri odabiru stana ima podnositelj zahtjeva koji je ostvario veći broj bodova s osnova uvjeta stanovanja te ukoliko je i dalje isti broj bodova, prednost ima kupac s osnova stambenog statusa, nadalje kupac čije obiteljsko domaćinstvo broji više članova, a ako broj bodova i nadalje ostane izjednačen prednost ima podnositelj koji ima dulje prebivalište na području Grada Kutine.

 

VII.

Prijedlog druge Dodatne Liste reda prvenstva objavit će se na oglasnoj ploči i na web stranici Grada Kutine (www.kutina.hr).

Podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlog druge Dodatne liste prvenstva, odnosno na neuvrštavanje na drugu Dodatnu listu prvenstva. Prigovor se podnosi Povjerenstvu u roku 8 dana od dana objavljivanja prijedloga druge Dodatne liste na oglasnoj ploči i web stranici Grada Kutine, a o osnovanosti prigovora odlučuje Gradonačelnik. Na prijedlog Povjerenstva za prigovore i utvrđivanje Konačne dodatne liste prvenstva, Konačnu drugu dodatnu listu prvenstva utvrđuje Gradonačelnik te se ista objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Grada Kutine.

 

VIII..

Konačna druga dodatna lista reda prvenstva objavit će se na Oglasnoj ploči i na web stranici Grada Kutine (www.kutina.hr), po donošenju odluke o podnesenim prigovorima.

 

 

 

 

IX.

Kupac stan ne može otuđiti niti davati u najam u roku od deset godina od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji. Navedena zabrana bit će sastavni dio ugovora o kupoprodaji stana, a ista će se upisati u zemljišne knjige istodobno s upisom prava vlasništva.

 

X.

U svemu ostalom vrijede odredbe Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ br. 11/18, 2/19) i Zakona o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“ br. 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18, 66/19, 58/21).

 

XI.

Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Grada Kutine na telefon 044/692-025 i 692-015.

 

GRADONAČELNIK

KLASA: 370-01/18-01/4

URBROJ: 2176-3-06-01/04-22-119

Kutina, 10.10.2021. godine


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti