GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Kutine
6.10.2022. - Natječaj


 

Na temelju Odluke o upravljanju imovinom u vlasništvu Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 7/19, 8/19 i 2/21, 1/22) i Odluke gradonačelnika o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Kutine od 04.10.2022. godine (KLASA: 944-01/22-01/29, URBROJ: 2176-3-06-01/04-22-2), Grad Kutina dana 06.10.2022. godine objavljuje

 

 

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Kutine

 

Predmet prodaje:

 

 1. 1.k.č.br. 9791/8 UREĐENO ZEMLJIŠTE (Ulica Vladimira Preloga), površine 202 m2, upisana u zk.ul.br. 7031 k.o. Kutina, neizgrađeno građevinsko zemljište, mješovite namjene - pretežito stambene „M1“ sa početnom cijenom prodaje u iznosu od 19.000,00 kuna

   

 2. 2.k.č.br. 267/3 PAŠNJAK U SELU, površine 22 čhv, upisana u zk.ul.br. 5 k.o. Međurić, neizgrađeno građevinsko zemljište sa početnom cijenom prodaje u iznosu od 1.200,00 kuna

   

 3. 6/8 dijela k.č.br. 526/1 VOĆNJAK U SELU površine 194 čhv, upisana u zk.ul.br. 528 k.o. Janja Lipa, građevinsko zemljište u zoni mješovite namjene sa početnom cijenom prodaje u iznosu od 11.850,00 kuna

   

   

 4. 6/8 dijela k.č.br. 528 LIVADA U SELU površine 1406 čhv, upisana u zk.ul.br. 528 k.o. Janja Lipa, poljoprivredno zemljište, sa početnom cijenom prodaje u iznosu od 6.375,00 kuna
 5.  

   

 6. 6/8 dijela k.č.br. 530/3 ORANICA PODKUĆNICA U SELU površine 436 čhv, upisana u zk.ul.br. 528 k.o. Janja Lipa, poljoprivredno zemljište, sa početnom cijenom prodaje u iznosu od 1.950,00 kuna
 7.  

   

 8. 6/8 dijela k.č.br. 530/4 LIVADA PODKUĆNICA U SELU površine 270 čhv, upisana u zk.ul.br. 528 k.o. Janja Lipa, poljoprivredno zemljište, sa početnom cijenom prodaje u iznosu od 1.200,00 kuna

   

 9. 6/8 dijela k.č.br. 532/2 DVORIŠTE BAŠĆA U SELU površine 117 čhv, upisana u zk.ul.br. 528 k.o. Janja Lipa, građevinsko zemljište, sa početnom cijenom prodaje u iznosu od 8.025,00 kuna
 10.  

   

 11. 6/8 dijela k.č.br. 811/2 ORANICA U PAKRAMA površine 673 čhv, upisana u zk.ul.br. 528 k.o. Janja Lipa, poljoprivredno zemljište, sa početnom cijenom prodaje u iznosu od 3.075,00 kuna
 12.  

   

 13. 6/8 dijela k.č.br. 1560/48 ŠUMA BUKVIK površine 2895 m2, upisana u zk.ul.br. 528 k.o. Janja Lipa, poljoprivredno/šumsko zemljište, sa početnom cijenom prodaje u iznosu od 21.450,00 kuna
 14.  

   

   

 15. 14/16 dijela k.č.br. 1580 ORANICA NOVO BRDO U PLANAH površine 1 jutro 188 čhv, upisana u zk.ul.br. 84 k.o. Janja Lipa, poljoprivredno zemljište, sa početnom cijenom prodaje u iznosu od 9.538,00 kuna
 16.  

   

 17. k.č.br. 294 VRT BRIJEG U SELU, površine 265 čhv, upisana u zk.ul.br.706 k.o. Janja Lipa, dijelom građevinsko, dijelom poljoprivredno zemljište, sa početnom cijenom prodaje u iznosu od 10.700,00 kuna
 18.  

   

   

 19. k.č.br. 295 LIVADA BRIJEG U SELU, površine 988 čhv, upisana u zk.ul.br. 706 k.o. Janja Lipa, poljoprivredno zemljište, sa početnom cijenom prodaje u iznosu od 6.000,00 kuna
 20.  

   

   

 21. k.č.br. 296 ORANICA BRIJEG U SELU, površine 160 čhv, upisana u zk.ul.br. 19 k.o. Janja Lipa, poljoprivredno zemljište, sa početnom cijenom prodaje u iznosu od 1.000,00 kuna
 22.  

   

 23. k.č.br. 1257 ŠIKARA GRADINSKI JARAK, površine 478 čhv, upisana u zk.ul.br. 19 k.o. Janja Lipa, poljoprivredno zemljište, sa početnom cijenom prodaje u iznosu od 11.200,00 kuna
 24.  

   

   

 25. k.č.br. 1264/2 ORANICA GRADINA U VINOGRADINAMA, površine 1 j 1454 čhv, upisana u zk.ul.br. 19 k.o. Janja Lipa, poljoprivredno zemljište, sa početnom cijenom prodaje u iznosu od 23.100,00 kuna
 26.  

   

 27. 16.k.č.br. 1299 ORANICA VINOGRAD U VINOGRADINI, površine 2 j 1116 čhv, upisana u zk.ul.br. 535 k.o. Janja Lipa, poljoprivredno zemljište, sa početnom cijenom prodaje u iznosu od 49.400,00 kuna

   

 28. 17.k.č.br. 1049 LIVADA IVA U IVAMA, površine 1174 čhv, upisana u zk.ul.br. 638 k.o. Janja Lipa, poljoprivredno zemljište, sa početnom cijenom prodaje u iznosu od 7.100,00 kuna

   

 29. k.č.br. 1298 ORANICA VINOGRAD U VINOGRADINAMA, površine 206 čhv, upisana u zk.ul.br. 536 k.o. Janja Lipa, poljoprivredno zemljište, sa početnom cijenom prodaje u iznosu od 4.500,00 kuna
 30.  

   

 31. 19.k.č.br. 1315 ORANICA BARICA U BARICAMA, površine 890 čhv, upisana u zk.ul.br. 536 k.o. Janja Lipa, poljoprivredno zemljište, sa početnom cijenom prodaje u iznosu od 5.400,00 kuna

   

 32. k.č.br. 1340 ORANICA I PUT PAŠNIK U BARICAMA, površine 526 čhv, upisana u zk.ul.br. 536 k.o. Janja Lipa, poljoprivredno zemljište, sa početnom cijenom prodaje u iznosu od 3.200,00 kuna
 33.  

   

 34. 21.k.č.br. 1346 ORANICA I PUT BARICA U BARICAMA, površine 370 čhv, upisana u zk.ul.br. 536 k.o. Janja Lipa, poljoprivredno zemljište, sa početnom cijenom prodaje u iznosu od 2.200,00 kuna

   

 35. 22.k.č.br. 969 ORANICA PAKRA U PAKRAMA, površine 578 čhv, upisana u zk.ul.br. 16 k.o. Janja Lipa sa početnom cijenom prodaje u iznosu od 3.500,00 kuna.

 

Ponuda se podnosi za jedan ili više predmeta prodaje (nekretnina), od r.br. 1.-22.

Ponuditelji koji podnose ponudu za više predmeta prodaje mogu dostaviti ponudu za svaki od predmeta prodaje u jednoj omotnici.

Kupoprodajna cijena (ista ili veća od početne cijene) nudi se zasebno za svaki predmet prodaje.

Jamčevina se uplaćuje zasebno za svaki predmet prodaje.

 

Pravo na podnošenje pisanih ponuda imaju fizičke i pravne osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva nekretnina.

 

Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je, osim ispunjavanja svih uvjeta natječaja, ponudio najviši iznos ukupne kupoprodajne cijene za nekretninu.

 

Prvenstveno pravo kupnje imaju fizičke i pravne osobe koje su sudjelovale u natječaju i to slijedećim redoslijedom:

 1. suvlasnik
 2. dosadašnji zakupnik ili osoba koja se nalazi u neprekinutom mirnom posjedu nekretnine duže od pet godina, uz uvjet da redovito podmiruje dospjele obveze za tu nekretninu
 3. vlasnik susjednog zemljišta
 4. osobe određene Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

 

Navedene osobe dužne su u svojoj ponudi priložiti odgovarajuće isprave kojima dokazuju svoj status.

 

Osobe imaju pravo prvenstva prema utvrđenom redoslijedu pod uvjetom da prihvate najvišu cijenu postignutu natječajem od strane ponuditelja koji ispunjava natječajne uvjete. Ako osoba ostvaruje dvije ili više prednosti, uzima se u obzir samo redoslijed prvenstva.

 

Ponuda za sudjelovanje mora sadržavati:

 • podatke o fizičkoj ili pravnoj osobi ponuditelju (ime, prezime, adresa, sjedište, OIB, kontakt)
 • presliku dokumenata kojima ponuditelji dokazuju svoj identitet (preslik osobne iskaznice za fizičke osobe, odnosno za pravne osobe izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugog registra)
 • -oznaku nekretnine za koju se dostavlja ponuda
 • ponuđeni iznos kupoprodajne cijene
 • dokaz o uplaćenoj jamčevini.

 

Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% početne kupoprodajne cijene nekretnine na račun Grada Kutine IBAN HR3323400091822000008, model: HR68, poziv na broj: 7757-OIB uplatitelja (u opisu plaćanja potrebno je navesti oznaku nekretine za koju se uplaćuje jamčevina) i preslik naloga o plaćanju jamčevine, dostaviti uz ponudu.

 

Ponude se predaju poštom ili neposredno u zatvorenoj omotnici sa naznakom "PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINA  – ne otvarati" na adresu: Grad Kutina, Trg kralja Tomislava 12, Kutina.

 

Rok za dostavu ponuda je 17.10.2022. godine (bez obzira na način dostave), a teče od dana objave obavijesti o natječaju u Večernjem listu, odnosno od dana 06.10.2022. godine. Cjeloviti tekst natječaja objavljuje se istoga dana na web stranici Grada Kutine te Oglasnoj ploči Grada Kutine.

 

Otvaranje ponuda nije javno.

Nepotpune ponude ili ponude zaprimljene izvan roka neće se razmatrati.

Sa najpovoljnijim ponuditeljem Grad Kutina će sklopiti ugovor o kupoprodaji.

 

Prvi najpovoljniji ponuditelj koji odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine. U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

 

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu platiti najkasnije u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora. O opravdanosti produljenja roka plaćanja kao i mogućnosti odobravanja obročne otplate odlučuje Gradsko vijeće.

 

Rok za sklapanje ugovora je 30 dana do dana primitka odluke o odabiru. Ako kupac ne sklopi kupoprodajni ugovor u tom roku, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora i gubi pravo na povrat jamčevine.

 

Prodavatelj pridržava pravo da odustane od prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude dostavit će se svim sudionicima natječaja. Ponuditelju koji ne uspije u natječaju, jamčevina će biti vraćena bez kamata.

 

Kupac snosi sve troškove vezane za sklapanje ugovora o kupoprodaji, zemljišnoknjižnu provedbu, porez te trošak izrade elaborata tržišne vrijednosti nekretnina.

 

Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Grada Kutine na telefon 044/692-025, 692-015.

 

GRAD KUTINA

Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj

 

KLASA: 944-01/22-01/29

URBROJ: 2176-3-06-01/04-22-3

Kutina, 06.10.2022.

 

 

 


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti