GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti



Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi
15.9.2022. - Savjetovanje s javnošću - zatvoreno


PRIJEDLOG

Na temelju članka 35. stavka 2.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 62.st.1., st.4. i st.5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18-Odluka USRH i 32/20) i članka 30. Statuta Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine“ br. 6/09, 3/13, 4/13- pročišćeni tekst, 2/18, 4/18- pročišćeni tekst, 2/20), Gradsko vijeće Grada Kutine na svojoj_____ sjednici održanoj dana _2022. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU

o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

Članak 1.

Ovom Odlukom proglašava se javnim dobrom u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Grada Kutine komunalna infrastruktura navedena u sljedećoj tablici:

 

 

R.br

Naziv komunalne infrastrukture

Vrsta komunalne infrastrukture

 

Naselje

Katastarska čestica

Katastarska općina

Zemljišno-knjižna čestica

 

Vlasništvo

Upravljanje komunalnom infrastrukturom

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

Groblje u Kutini

 

 

 

 

Groblje

 

 

 

 

 

Kutina

2414/2, 2414/3,

2401, Dio 2411/1,

Dio 2427/2, 2428/2, 2429/2, 2430/3, 2431/1, 2434/1, 2408/1, 2435/1, 2436/1

 

2426/3

 

 

 

Kutina

 

2414/2, 2414/3,

2401, Dio 2411/1,

Dio 2427/2, 2428/2,

2429/2, 2430/3,

2431/1, 2434/1,

2408/1, 2435/1,

2436/1

 

2426/3

GRAD KUTINA

 

 

 

 

 

 

 

DRUŠTVENO

VLASNIŠTVO

 

 

 

 

Komunalni servisi

Kutina d.o.o.

 

 

 

2.

 

 

 

Groblje u Ilovi

 

 

 

Groblje

 

 

 

Ilova

11/1, 11/2,

2100, 2098,

 

 

2099

 

Ilova

11/1, 11/2,

2100, 2098,

 

 

2099

GRAD KUTINA

CRKVA SRCA MARIJINOG U ILOVI,

REPUBLIKA HRVATSKA

 

Komunalni servisi Kutina d.o.o.

 

 

 

3.

 

 

Groblje u Međuriću (Banovovoj Jarugi)

 

 

 

Groblje

 

 

 

Međurić

Dio 544/2, 498/3,

Dio 528,

 

 

498/2, 499

 

 

Međurić

Dio 544/2, 498/3,

Dio 528,

 

 

498/2, 499

GRAD KUTINA

GRAD KUTINA\ REPUBLIKA HRVATSKA

RIMO KATOLIČKA ŽUPNA CRKVA SV. NIKOLE U MEDJURIĆU

 

 

Komunalni servisi Kutina d.o.o.

 

 

4.

 

 

Groblje u Janja Lipi

 

 

Groblje

 

 

Janja Lipa

654,

 

 

 

 

 

663/3

 

 

Janja Lipa

654,

 

 

 

 

 

663/3

RIMOKATOLIČKA FILIJALNA CRKVA SV. MARTINA BISKUPA U JANJA LIPI,

GRAD KUTINA

 

 

Komunalni servisi Kutina d.o.o.

 

 

5.

 

 

Groblje u Jamaricama

 

 

Groblje

 

 

Jamarice

72/1, 63, 65/4,

Dio 65/5,

64

 

 

 

Jamarica

72/1, 63, 65/4,

Dio 65/5,

64

 

GRAD KUTINA

 

EVANGELIČKA REFORMIRANA FILIALNA CRKVENA OBĆINA JAMARICA

 

 

Komunalni servisi Kutina d.o.o.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

Groblje u Zbjegovači (Gojlu)

 

 

 

 

 

Groblje

 

 

 

 

 

Zbjegovača

Dio 666/3,

 

 

 

 

 

 

Dio 659,

562

 

 

 

 

 

Zbjegovača

Dio 666/3,

 

 

 

 

 

 

Dio 659,

562

MIKOLČIĆ MIJO IVANOV, MIKOLČIĆ VINKO IVANOV, MIKOLČIĆ MIJO, MIKOLČIĆ DAVOR

GRAD KUTINA

KAPELA RIMOKATOLIČKA SV. DUHA U ZBEGOVAČI

 

 

 

 

Komunalni servisi Kutina d.o.o.

 

7.

 

Groblje u Kletištu

 

Groblje

 

Kletište

 

28

 

Kutina

 

28

RIMOKATOLIČKA ŽUPNA CRKVA KUTINA

Komunalni servisi Kutina d.o.o.

 

 

 

8.

 

 

 

Groblje u Mikleuškoj

 

 

 

Groblje

 

 

 

Mikleuška

999,

Dio 998

Mikleuška

999,

Dio 998

GRAD KUTINA

SAVIĆ GOJKO TOMIN, KIČIN MARA R. SAVIĆ, OBRADOVIĆ MARIJANA, VUJNOVIĆ ILIJA, OBRADOVIĆ DRAGOLJUB

 

 

Komunalni servisi Kutina d.o.o.

 

 

9.

 

 

Groblje u Selištu

 

Groblje

 

Selište

 

4675

 

Selište

 

 

4675

PRAVOSLAVNA SRPSKO CRKVENA OPĆINA U MIKLEUŠKOJ

 

Komunalni servisi Kutina d.o.o.

 

10.

Groblje u Kutinici

 

Groblje

 

Kutinica

 

2753

 

Selište

 

2753

 

GRAD KUTINA

Komunalni servisi Kutina d.o.o.

 

11.

Groblje u Krajiškoj Kutinici

 

Groblje

Krajiška Kutinica

174/1,

Dio 174/2, 177/1

 

Kutinica

174/1,

Dio 174/2, 177/1

GRAD KUTINA,

REPUBLIKA

HRVATSKA

Komunalni servisi Kutina d.o.o.

 

12.

Groblje u Kutinskoj Slatini

 

Groblje

Kutinska Slatina

4628/7,

 

4628/10

 

Selište

4628/7,

 

4628/10

BALAŠKO JOSIP, BALAŠKO ANA

GRAD KUTINA

Komunalni servisi Kutina d.o.o.

 

13.

Groblje u Čairama

 

Groblje

 

Čaire

 

200

 

Čaire

 

200

 

GRAD KUTINA

Komunalni servisi Kutina d.o.o.

 

14.

Groblje u Katoličkim Čairama

 

Groblje

 

Selište

 

3501

 

Selište

 

3501

 

GRAD KUTINA

Komunalni servisi Kutina d.o.o.

 

 

 

15.

 

 

 

Groblje u Brinjanima

 

 

 

Groblje

 

 

 

Brinjani

1256,

 

 

 

 

 

2150, 1255,1254/1

 

 

Stupovača

1256,

 

 

 

 

 

2150, 1255,1254/1

RKT ŽUPA SRCA MARIJINA I SV. JURJA NADBISKUPIJE ZAGREBAČKE, KANIŠKA IVA,

GRAD KUTINA

 

 

Komunalni servisi Kutina d.o.o.

 

16.

 

Groblje u Šartovcu

 

Groblje

 

Šartovac

 

351

 

Šartovac

 

351

 

GRAD KUTINA

Komunalni servisi Kutina d.o.o.

 

17.

 

Groblje u Stupovači

 

Groblje

 

Stupovača

Dio 845, Dio 849

846

 

Stupovača

Dio 845, Dio 849

 

846

REPUBLIKA

HRVATSKA

GRAD KUTINA

Komunalni servisi Kutina d.o.o.

 

18.

 

Groblje u Repušnici

 

Groblje

 

Repušnica

 

770/1, 770/2

 

Repušnica

 

770/1, 770/2

 

GRAD KUTINA

Komunalni servisi Kutina d.o.o.

 

 

          Članak 2.

Komunalna infrastruktura navedena u članku 1. ove Odluke upisati će se kao javno dobro u općoj uporabi vlasništvu Grada Kutine u zemljišne knjige pri nadležnom sudu u Kutini.

 

Članak 3.

       Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama  Grada Kutine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

   GRAD KUTINA

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA:    

URBROJ: 

Kutina, listopad, 2022.                                                               Predsjednik Gradskog vijeća:

                                                                 Robert Krpes


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti