GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJAVNI POZIV za prijavu kandidata (m/ž) za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi za školsku godinu 2022./2023. - OŠ V. Vidrića Kutina
7.9.2022. - Natječaj


REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA VIDRIĆA

KUTINA, Školska 2

KLASA: 112-04/22-01/06

URBROJ: 2176-36/01-22-1        

Kutina, 7. rujna 2022. godine

 

U sklopu projekta „Kutina – grad inkluzivnog obrazovanja II.“ (redni broj projekta UP.03.2.1.07.0008) koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V“ temeljem poziva UP.03.2.1.07. Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020., financirano sredstvima Europske Unije i Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju od 8. kolovoza 2022. godine (KLASA: 910-06/22-01/00288, URBROJ: 533-06-22-0012) objavljuje se

 

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata (m/ž) za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi

za školsku godinu 2022./2023.

 

I.

U sklopu projekta „Kutina – grad inkluzivnog obrazovanja II.“ (u daljnjem tekstu: projekt) raspisuje se Javni poziv za izbor pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, a koji su na temelju rješenja o primjerenom programu školovanja integrirani u redovni sustav osnovnoškolskog obrazovanja u 5 škola čiji je osnivač Grad Kutina (Osnovna škola Vladimira Vidrića, Osnovna škola Mate Lovraka, Osnovna škola Stjepana Kefelje, Osnovna škola Zvonimira Franka i Osnovna škola Banova Jaruga).

II.

Na Javni poziv mogu se javiti osobe koje zadovoljavaju uvjete za pomoćnika u nastavi i to sljedeće:

Pomoćnik u nastavi mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 • Završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje,
 • Dokaz da protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak,
 • Dokaz o posjedovanju: javne isprave za stjecanje djelomične kvalifikacije* ili potvrda/certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati kojom se dokazuje osposobljenost za poslove pomoćnika u nastavi prije početka rada.

Pomoćnik u nastavi ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika kojem/kojima se pruža potpora.

Pomoćnik u nastavi ne smije biti osoba protiv koje se vodi kazneni postupak ili je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela.

Pomoćnik u nastavi treba biti osoba koja će svojim kompetencijama, iskustvom i visokom motivacijom za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi omogućiti jednake uvjete obrazovanja kroz pružanje

neposredne podrške učenicima s teškoćama u razredu, pomoć u uključivanju u razredni kolektiv te savladavanje socijalno-psiholoških prepreka.

III.

Pomoćnici u nastavi će se u okviru projekta angažirati u Osnovnoj školi Vladimira Vidrića:

 

 • Broj traženih osoba:2 pomoćnika u nastavi za jednog učenika
 • Mjesto rada: Osnovna škola Vladimira Vidrića, Grad Kutina
 • Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme od 25 sati tjedno (tjedno zaduženje od 25 sati)
 • Prijevoz na rad: u potpunosti

  IV.

  Sa odabranim pomoćnicima u nastavi sklopit će se ugovori o radu na određeno vrijeme za vrijeme trajanja školske godine (od rujna 2022. godine do lipnja 2023. godine), unutar razdoblja trajanja projekta kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

   

  V.

  Osobe koje se prijavljuju na Javni poziv moraju posjedovati znanje, vještine, samostalnost i odgovornost koje proizlaze iz dokaza o posjedovanju: javne isprave za stjecanje djelomične kvalifikacije ili potvrda/certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati kojom se dokazuje osposobljenost za poslove pomoćnika u nastavi prije početka rada.

  Javna isprava za stjecanje djelomične kvalifikacije* odnosi se na osposobljavanje pomoćnika u nastavi te predstavlja djelomičnu kvalifikaciju na razini 4. prema Hrvatskome kvalifikacijskom okviru, što se dokazuje potvrdom o dodijeljenoj djelomičnoj kvalifikaciji.

  Elementi sadržaja programa osposobljavanja pomoćnika u nastavi radi stjecanja djelomične kvalifikacije:

 • Inkluzivno obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju,
 • Razvojne osobitosti učenika s teškoćama u razvoju (za sve vrste teškoća),
 • Potpora učenicima s teškoćama u razvoju,
 • Komunikacijske vještine i suradnja sa sudionicima u odgoju i obrazovanju,
 • Pomoćne tehnologije i potpomognuta komunikacija,
 • Prava i odgovornosti učenika s teškoćama u razvoju,
 • Etički aspekti odgoja i obrazovanja,
 • Sadržaji iz osnova zdravstvene zaštite i zaštite na radu.

  Obujam djelomične kvalifikacije za pomoćnika u nastavi je 10 ECVET-a**.

  Vrednovanje stečenih ishoda učenika obuhvaća vrednovanje znanja i provjeru vještina na način definiran standardom djelomične kvalifikacije. Pristup vrednovanju može se ostvariti na temelju formalnog, neformalnog i informalnog učenja.

   

   

  Potvrda/certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati kojom se dokazuje osposobljenost za poslove pomoćnika u nastavi prije početka rada treba sadržavati sljedeće minimalne elemente plana i programa edukacije:

 • Osnovna načela obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju s naglaskom na inkluzivno obrazovanje,
 • Karakteristike učenika s teškoćama u razvoju (za sve vrste teškoća),
 • Podrška učenicima s teškoćama u razvoju u odgojno – obrazovnom procesu i razvoju socijalnih vještina (način pružanja pomoći),
 • Suradnja s učiteljem/nastavnikom/stručnim timom škole/roditeljima i drugim učenicima
 • Prava učenika s teškoćama u razvoju.

   

  VI.

  Osnovna zadaća pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama je pružanje neposredne potpore u razredu učenicima s teškoćama tijekom odgojno-obrazovnog procesa.

  Poslovi pomoćnika u nastavi realiziraju se tijekom boravka učenika ili skupine učenika u školi i izvanučioničkim aktivnostima, koje su sastavni dio kurikuluma i godišnjeg plana i programa škole.

  Poslovi pomoćnika u nastavi su:

 • Potpora u komunikaciji i socijalnoj uključenosti,
 • Potpora u kretanju,
 • Potpora pri uzimanju hrane i pića,
 • Potpora u obavljanju higijenskih potreba (samo u slučaju nepostojanja adekvatne medicinske/njegovateljske pomoći za obavljanje tih potreba),
 • Potpora u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka,
 • Suradnja s radnicima škole te vršnjacima učenika u razredu, što podrazumijeva razmjenu informacija potrebnu za praćenje i unapređivanje rada s učenikom.

  Ovisno o potrebama učenika ili skupine učenika kojima pomoćnik u nastavi pruža potporu, poslovi pomoćnika u nastavi definiraju se programom rada prema utvrđenim funkcionalnim sposobnostima i potrebama svakog pojedinog učenika koji sadrži neke aktivnosti ili sve gore navedene aktivnosti. Pomoćnici u nastavi imaju potporu koordinatora tijekom izvršavanja svojih zadaća.

   

  VII.

  Uz prijavu na javni poziv, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika),
 • dokaz o prebivalištu (preslika osobne iskaznice),
 • potvrda o nekažnjavanju (original, ne stariji od 6 mjeseci),
 • dokaz o završenoj edukaciji za pomoćnika u nastavi (preslika).

Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidati su prije sklapanja ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

VIII.

Prijave s popratnom dokumentacijom podnose se elektronskom poštom na e-mail: skola@os-vvidrica-kt.skole.hr ili osobno na sljedeću adresu:

Osnovna škola Vladimira Vidrića

Školska ulica 2, 44320 Kutina

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave ovog javnog poziva.

Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona: 044/682-326 ili na e-mail : skola@os-vvidrica-kt.skole.hr.

IX.

Ovaj Javni poziv objavljen je na službenim web stranicama nositelja projekta Grada Kutine i partnera na projektu Osnovna škola Vladimira Vidrića.

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                     Ravnateljica:

____________________

                                                                                                                                  Snježana Coha,dipl.učitelj

 


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti