GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiGrad Kutina: Natječaj za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu poljoprivredne obrade
17.8.2022. - Natječaj


Temeljem Odluke o upravljanju imovinom u vlasništvu Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 7/19, 8/19, 2/21 i 1/22) i Odluke gradonačelnika o početku postupka nadmetanja za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje od 16.8.2022., Grad Kutina dana 17.8.2022. objavljuje

 

N A D M E T A NJ E

za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje

prikupljanjem pisanih ponuda

 

 

Predmet nadmetanja je davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta na području grada Kutine i dijelova katastarske čestice:

 

K.Č.BR.

 

K.O.

Z.K.UL.

OZNAKA ZEMLJIŠTA

KULTURA

DIJELOVI 2352/1

Kutina

5841


ORANICA KRALJA ZVONIMIRA

 

oranica

 

            kako slijedi:

 

 1. Dio k.č.br. 2352/1 k.o. Kutina koji se nalazi iza k.č.br. 2343/7 k.o. Kutina u Ulici Ivana Gundulića, Kutina (iza kućnog broja 12), površine 200 m2, početna godišnja cijena zakupa je 180,00 kn,
 2. Dio k.č.br. 2352/1 k.o. Kutina koji se nalazi iza k.č.br. 2343/8 k.o. Kutina u Ulici Ivana Gundulića, Kutina (iza kućnog broja 14), površine 200 m2, početna godišnja cijena zakupa je 180,00 kn,
 3. Dio k.č.br. 2352/1 k.o. Kutina koji se nalazi iza k.č.br. 2343/9 k.o. Kutina u Ulici Ivana Gundulića, Kutina (iza kućnog broja 16), površine 250 m2, početna godišnja cijena zakupa je 180,00 kn,
 4. Dio k.č.br. 2352/1 k.o. Kutina koji se nalazi iza k.č.br. 2343/11 k.o. Kutina u Ulici Ivana Gundulića, Kutina (iza kućnog broja 20), površine 200 m2, početna godišnja cijena zakupa je 180,00 kn.

 

Kriterij izbora najpovoljnije ponude je najveći ponuđeni iznos godišnje zakupnine za svaki dio nekretnine.

Zemljište se ustupa u zakup na vrijeme od 5 (pet) godina s mogućnošću otkaza ugovora prije isteka ugovorenog roka trajanja ugovora u slučaju neizvršenja ugovornih obveza (ili neurednog izvršenja) odnosno nastanka razloga od interesa za Grad Kutinu.

Zakupnik se obvezuje na plaćanje naknade za uređenje voda, kao i eventualnog poreza.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o odabiru, s Gradom Kutina sklopiti Ugovor o zakupu neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje, u protivnom će se natječaj poništiti u tom dijelu predmeta zakupa ili će se odabrati po cijeni sljedeća prihvatljiva ponuda.         

Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je, osim ispunjavanja svih uvjeta natječaja, ponudio najviši iznos zakupnine ili ostvario pravo prvenstva.

Prvenstveno pravo zakupa imaju fizičke i pravne osobe koje su sudjelovale u natječaju i to slijedećim redoslijedom:

 • suvlasnik zemljišta
 • dosadašnji zakupnik
 • poljoprivrednik čije zemljište u vlasništvu ili zakupu graniči sa zemljištem koje se daje u zakup
 • poljoprivrednik čije je zemljište u vlasništvu ili zakupu bliže zemljištu koje se daje u zakup
 • razvojačeni hrvatski branitelji i članovi obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestalog hrvatskog branitelja, koji se bave poljoprivrednom djelatnošću
 • -obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
 • pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti

Sve navedene osobe dužne su u svojoj ponudi priložiti odgovarajuće isprave kojima dokazuju svoj status.

Osobe imaju pravo prvenstva prema utvrđenom redoslijedu pod uvjetom da prihvate najvišu cijenu postignutu natječajem od strane ponuditelja koji ispunjava natječajne uvjete, kao i da nemaju nikakvih nepodmirenih dospjelih obveza prema Gradu Kutini ili Republici Hrvatskoj. Ako osoba ostvaruje dvije ili više prednosti, uzima se u obzir samo redoslijed prvenstva. Ako više osoba ostvaruju jednako pravo prvenstva, kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja je najviši ponuđeni iznos zakupnine. Ako ponude više osoba sadrže isti iznos zakupnine, prednost ima ona ponuda koja je zaprimljena ranije.

Nadmetati se mogu sve pravne i fizičke osobe. Ponuda za sudjelovanje mora sadržavati:

 • podatke o fizičkoj ili pravnoj osobi ponuditelju
 • presliku dokumenata kojima ponuditelji dokazuju svoj identitet (preslik osobne iskaznice za fizičke osobe, odnosno preslik rješenja o registraciji za pravne osobe ili preslik obrtnice)
 • presliku dokumenata kojima se dokazuje svojstvo osobe s pravom prvenstva
 • -navod dijela čestice pod 1), 2), 3) ili 4) za koji se podnosi ponuda i ponuđeni iznos zakupnine za taj dio čestice (koji iznos ne može biti manji od početne cijene ponude)
 • potvrdu Porezne uprave o podmirenim dospjelim obvezama prema Republici Hrvatskoj (ne stariju od 30 dana računajući od dana objave natječaja)

 

Službe Grada će izvršiti uvid u stanje duga ponuditelja prema Gradu Kutini. Na natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje na dan otvaranja ponuda imaju nepodmirena dospjela dugovanja prema Gradu Kutini i Republici Hrvatskoj. Takve ponude će biti isključene.

Ponude se šalju u zatvorenoj omotnici sa naznakom "PONUDA ZA ZAKUP NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA – ne otvarati -" na adresu: Grad Kutina, Trg kralja Tomislava 12.

Rok za dostavu ponuda je 31.8.2022. (bez obzira na način dostave) i teče od dana objave oglasa na Oglasnoj ploči Grada Kutine i internetskim stranicama Grada Kutine, odnosno od dana 17.8.2022. godine.

Odluke koje nisu podnesene u roku ili potpune u smislu uvjeta ovog natječaja, bit će isključene. Otvaranje ponuda nije javno.

 

GRAD KUTINA

Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj

 

KLASA: 944-01/22-01/25

UR.BROJ: 2176-3-06-01/03-22-4

Kutina, 17.8.2022.


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti