GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiDJELATNICA ZA PRUŽANJE POMOĆI U KUĆI KROZ PROJEKT „RUKE KOJE MOGU SVE II“
10.8.2022. - Natječaj


DJELATNICA ZA PRUŽANJE POMOĆI U KUĆI KROZ PROJEKT „RUKE KOJE MOGU SVE II“


Radno mjesto


 LIPIK, POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
 30
 • Na određeno; novootvoreni poslovi
 • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

 Puno radno vrijeme
 Nema smještaja
 Bez naknade
 8.8.2022.
 16.8.2022.

Posloprimac


 • Osnovna škola niži razredi
 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

 Nije važno

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava UP.02.1.1.16.0407 „Ruke koje mogu sve II“  LAG-a „Zeleni trokut“ raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

za zapošljavanje na određeno vrijeme

- Djelatnica za pružanje pomoći u kući kroz projekt „Ruke koje mogu sve II“

Radno mjesto: Djelatnica za pružanje pomoći u kući kroz projekt „Ruke koje mogu sve II“ UP.02.1.1.16.0407, na određeno vrijeme, 6 mjeseci.

Mjesto rada: područje LAG-a „Zeleni trokut“ (obuhvaća Grad Lipik, Grad Novsku, Grad Pakrac, Općinu Jasenovac i naselje Janja Lipa sa područja Grada Kutina)

Broj radnih mjesta: 30

Opis poslova:

 • pomoć u obavljanju svakodnevnih kućanskih poslova,
 • održavanje čistoće stambenog prostora /domova krajnjih korisnika,
 • dostava namirnica,
 • pomoć pri oblačenju i svlačenju,
 • pomoć u održavanju osobne higijene,
 • podrška korisnicima kroz razgovor i druženje te uključivanje u društvo,
 • pomoć i posredovanje u ostvarivanju različitih prava (dostava i plaćanje računa, dostava lijekova i pomagala i slično),
 • pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima,
 • ostali poslovi po nalogu poslodavca, a prema potrebi korisnika.

 
Kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • punoljetnost,
 • osobe bez završene osnove škole, završenom osnovnom školom, odnosno najviše završenom srednjom školom,
 • prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a, u okviru kojih će se dati prednost teže zapošljivim/ranjivim skupinama u lokalnoj zajednici (žene od 50 godina i više, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine i beskućnice. Obvezni probni rad je 2 (dva) mjeseca.

Za prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • zamolba,
 • životopis,
 • preslika osobne iskaznice,
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja,
 • Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (izdana nakon datuma objave natječaja),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Za pripadnice ciljane skupine koje su ujedno i pripadnice neke od teže zapošljivih/ranjivih skupina potrebno je dostaviti sljedeće:

Žene od 50 godina i više:

 • osobna iskaznica

Osobe s invaliditetom:

 • nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom

Žrtve trgovanja ljudima:

 • uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima

Žrtve obiteljskog nasilja:

 • uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja

Azilantice:

 • odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP

Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.:

 • rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji

Liječene ovisnice:

 • potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama

Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci:

 • potvrda o otpuštanju

Pripadnice romske nacionalne manjine:

 • izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini

Beskućnice:

 • rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica.

 

Kriteriji odabira za zapošljavanje pripadnica ciljane skupine:

 

- prednost za zapošljavanje pripadnica ciljane skupine utvrđivati će se slijedećim pravom prednosti:

1. pripadnice neke od teže zapošljivih/ranjivih skupina (žene od 50 godina i više, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine i beskućnice),

2. ostale kandidatkinje koje ispunjavaju sve propisane uvjete.

- ukoliko se na ovaj Natječaj javi više kandidatkinja pripadnica iste skupine iz prethodnog stavka u odnosu na broj raspoloživih radnih mjesta, izbor zaposlenica vršiti će se temeljem provedenog intervjua u svrhu provjere sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta. Ukoliko kandidatkinja prijavljena na natječaj ne pristupi na intervju, smatrati će se da je odustala od prijave. Obavijest o mjestu i terminu održavanja intervjua biti će objavljena na službenim stranicama LAG- „Zeleni trokut“ www.lag-zelenitrokut.com najkasnije deset (10) dana od isteka roka za dostavu prijava.

Prilikom odabira kandidatkinja za zapošljavanje LAG „Zeleni trokut“ dužan se je pridržavati načela transparentnosti, jednakog postupanja i zabrane diskriminacije.

Što se tiče lokacije na kojoj će zaposlene osobe odrađivati njegu starijima i nemoćnima, neovisno o mogućnosti odabira lokacije, prvenstveno će se voditi računa o prednosti pri zapošljavanju ranjivih skupina.

Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s nalaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanje siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će se skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Ostale odredbe:

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti ili potvrdu liječnika opće prakse dostavlja izabrana kandidatkinja nakon obavijesti o izboru, a prije potpisivanja Ugovora o radu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja ne smatra se kandidatkinjom prijavljenom na natječaj i njena prijava neće biti razmatrana. Podnositeljice nepotpunih prijava neće biti pozvane na dopunu prijave.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Prijave na natječaj s podacima i dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta potrebno je dostaviti u roku 8 (osam) dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Kutina te Područni ured  Požega.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: LAG „Zeleni trokut“,  Marije Terezije 27, 34551 Lipik s naznakom „Javni natječaj za zapošljavanje – Djelatnica za  pružanje pomoći u kući kroz projekt „Ruke koje mogu sve II“ – NE OTVARAJ“.

O rezultatima o odabiru kandidatkinje će biti obaviještene.

Javni natječaj će biti objavljen na službenim stranicama LAG-a "Zeleni trokut", te stranicama partnera na projektu: Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Požega, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Kutina, Centra za socijalnu skrb Pakrac i Centra za socijalnu skrb Novska.

Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.Poslodavac


 Lokalna akcijska grupa "Zeleni trokut"
 pisana zamolba: Marije Terezije 27, 34551 Lipik


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti