GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni poziv za sufinanciranja novog zapošljavanja/samozapošljavanja
28.7.2022. - Razvoj, gospodarstvo i imovina Grada


Temeljem točke 14. PROGRAMA sufinanciranja novog zapošljavanja/samozapošljavanja, potpora za usavršavanje i/ili dodatno obrazovanje i sezonskog zapošljavanja u poljoprivredi u 2022. godini na području Grada Kutine /Klasa: 100-01/22-01/1, Urbroj: 2176-3-04/01-22-4 od 12. srpnja 2022. godine/, Grad Kutina, Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj

o b j a v l j u j e
JAVNI POZIV

za „PROGRAM sufinanciranja novog zapošljavanja/samozapošljavanja, potpora za
usavršavanje i/ili dodatno obrazovanje i sezonskog zapošljavanja u poljoprivredi u 2022.
godini na području Grada Kutine“

I.

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava potpore Grada Kutine za sufinanciranje novog zapošljavanja/samozapošljavanja, potpora za usavršavanje i/ili dodatno obrazovanje i sezonskog zapošljavanja u poljoprivredi u 2022. godini s ciljem direktnog utjecaja na razvoj
poduzetništva na području Grada Kutine, te dodatne potpore za novo zapošljavanje/samozapošljavanje za osobe koji nemaju više od 30 godina.

Sredstva iz stavka 1. ove točke su bespovratna.

II.

Korisnici sredstava iz točke I. ovog Javnog poziva su:

 • Poduzetnici /broj zaposlenih radnika tijekom prijave na javni poziv ne prelazi 50/, sa sjedištem tvrtke i/ili Poslovnice/Izdvojenog prostora na području Grada Kutine i min. 50% u privatnom vlasništvu,
 • Obrtnici sa sjedištem na području Grada Kutine,
 • Podnositelji zahtjeva koji obavljaju gospodarsku djelatnost/proizvodnja, ugostiteljstvo, uslužne djelatnosti, auto prijevoz/, djelatnost zdravstva i socijalne skrbi i društvene djelatnosti/auto škola, programi obuke i sl./.
 • Poduzetnici/obrtnici korisnici mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (dalje u tekstu HZZ) za sufinanciranje novog zapošljavanja i samozapošljavanja, ako je tvrtka/obrt koji se osniva min. 50% u privatnom vlasništvu,
 • Poduzetnici/obrtnici u društvenim djelatnostima i u 100% privatnom vlasništvu,
 • Udruge registrirane na području grada Kutine,
 • Fizička osoba:
  - nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog/poljoprivrednog gospodarstva evidentiranog u odgovarajućem upisniku za poljoprivredna gospodarstva koji obavlja gospodarsku djelatnost poljoprivrede kao jedino ili glavno zanimanje
  - evidentirana u Evidenciji nezaposlenih osoba u HZZ, a nije korisnik mjera HZZ-a
 • Pravo na korištenje sredstava po ovom PROGRAMU ne mogu ostvariti poduzetnici/obrtnici/ za novozaposlene osobe i/ili samozapošljavanje na radna mjesta u kockarnicama, te koja se bave kladioničarskim i sličnim djelatnostima.

III.

Prijava na Javni poziv treba sadržavati ZAHTJEV podnositelja/poduzetnika i priloženu dokumentaciju iz točke 6. PROGRAMA sufinanciranja novog zapošljavanja/samozapošljavanja, potpora za usavršavanje i/ili dodatno obrazovanje i sezonskog zapošljavanja u poljoprivredi u 2022. godini na području Grada Kutine.

IV.

Sredstva se odobravaju za poticanje novih zapošljavanja/samozapošljavanja, potpore za usavršavanje i/ili dodatno obrazovanje i sezonskog zapošljavanja u poljoprivredi podnositeljima zahtjeva u slijedećim iznosima:

 • 10.000,00 kuna za jednu novo zaposlenoj osobi sa stupnjem obrazovanja VŠS i VSS i/ili prvostupnik/baccalaureus i mag. struke na radnom mjestu VŠS ili VSS struke ili 15.000,00 kuna ako osoba nema više od 30 godina,
 • 7.500,00 kuna za jednu novo zaposlenoj osobi sa stupnjem obrazovanja SSS i VKV na radnom mjestu SSS i VKV struke ili 11.250,00 kuna ako osoba nema više od 30 godina,
 • 5.000,00 kuna za jednu novo zaposlenoj osobi sa stupnjem obrazovanja NKV i bez zanimanja ili 7.500,00 kuna ako osoba nema više od 30 godina,
 • 50% iznosa za troškove dodatnog usavršavanja i troškove polaganja ispita /majstorski ispit i/ili ispit o stručnom osposobljavanju / po jednom polazniku dodatnog usavršavanja/dodatnog obrazovanja. Maksimalni iznos je 2.000,00 kn po pojedinom polazniku programa za usavršavanje i/ili dodatno obrazovanje i
 • 20,00 kn za rad na dnevnoj osnovi kod sezonskog zapošljavanja za sufinanciranje iznosa troškova Ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi i za vaučer/vrijednosni kupon u obliku markice za sezonsko zapošljavanje, a prema računu izdanom od strane FINA - Poslovnice Kutina sukladno Zakonu o tržištu rada /NN 118/18, 32/20, 18/22/ (max. iznos do 1.800,00 kn za tekuću godinu po pojedinom zaposlenom radniku na poslovima sezonskih radova u poljoprivredi). Iznimno za sredstva iz ove točke za novo zapošljavanje se povećavaju u 100% iznosu ukoliko je novozaposlena osoba zaposlena od strane poduzetnika koji imaju sjedište u Poslovnim zonama Grada Kutine.

V.

Zahtjeve za sredstva po ovom Javnom pozivu Odbor za gospodarstvo Grada Kutine rješavat će u roku 30 dana od isteka roka za podnošenje zahtjeva (31.10.2022. god.), a konačnu odluku donosi gradonačelnik na prijedlog Odbora za gospodarstvo.
Sredstva se uplaćuju na žiro račun podnositelja zahtjeva sukladno točki 10. Programa u roku do 30 dana od dana donošenja pozitivne odluke iz stavka 1. ove točke.

VI.

Zahtjevi za dodjelu sredstava i pripadajuća dokumentacija zaprima se putem 

1. pošte preporučeno na adresu: Grad Kutina, Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, 44320 Kutina, Trg kralja Tomislava 12 ili osobno u Pisarnici Grada Kutine na istoj adresi. Zahtjev se podnosi u zatvorenoj koverti s obveznom naznakom

"SUFINANCIRANJE
- NOVOG ZAPOŠLJAVANJA/SAMOZAPOŠLJAVANJA ili
- USAVRŠAVANJA I/ILI DODATNOG OBRAZOVANJA ili
- SEZONSKOG ZAPOŠLJAVANJA U POLJOPRIVREDI
U 2022. GODINI– NE OTVARAJ“


2. e-pošte na adresu: gospodarstvo@kutina.hr s naznakom u naslovu e-pošte:

Sufinanciranje
- novog zapošljavanja/samozapošljavanja ili
- usavršavanja i/ili dodatnog obrazovanja ili
- sezonskog zapošljavanja u poljoprivredi

(ukoliko je e-pošta veća od 10 MB molimo dostaviti poveznicu na kojoj će bit učitan zahtjev i dokumentacija)
Dodatne informacije i dokumentaciju za podnošenje zahtjeva možete dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, Trg kralja Tomislava 12, Kutina, odnosno informacije na broj telefona: 044/692-022, 692-028 i 692-015, te na e-mail: gospodarstvo@kutina.hr
Tekst Javnog poziva, odnosno PROGRAMA sufinanciranja novog zapošljavanja/samozapošljavanja, potpora za usavršavanje i/ili dodatno obrazovanje i sezonskog zapošljavanja u poljoprivredi u 2022. godini na području Grada Kutine su dostupni na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Kutine, te na službenoj web stranici Grada Kutine: www.kutina.hr, zajedno s zahtjevom i pripadajućom dokumentacijom.

VII.

Ovaj Javni poziv je otvoren do 31. listopada 2022. godine.

GRAD KUTINA

Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj

Klasa: 300-02/22-01/2
Urbroj: 2176-3-06-01/12-22-3
Kutina, 26. srpnja 2022. godine

OBJAVLJENO U VEČERNJEM LISTU DANA 28. SRPNJA 2022. GODINE

 

 


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti