GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Kutine
18.7.2022. - Natječaj


 

Na temelju Odluke o upravljanju imovinom u vlasništvu Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 7/19, 8/19 i 2/21, 1/22) i Odluke gradonačelnika o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Kutine od 13.07.2022. godine (KLASA: 944-01/22-01/24, URBROJ: 2176-3-06-01/04-22-2), Grad Kutina, dana 18.07.2022. godine objavljuje

 

 

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Kutine

 

Predmet prodaje:

 

 1. 1/2 dijela k.č.br. 3053/83 KUĆA, DVORIŠTE I ORANICA U KUTINI, površine 320 m2, upisana u zk.ul.br. 238 k.o. Kutina, u naravi građevinsko zemljište i obiteljska kuća u Kutini, Rudarska ulica 19, sa početnom cijenom prodaje u iznosu od 101.500,00 kuna, kao izvanknjižno vlasništvo Grada Kutine, koji suvlasnički dio je u zemljišnim knjigama upisan kao vlasništvo Tokić Zlatko Markov, Husain, Novo brdo 63, a za koji je nepravomoćnim Rješenjem javnog bilježnika utvrđeno da je vlasništvo, odnosno suvlasništvo Grada Kutine

   

 2. 4/8 dijela k.č.br. 1516 ORANICA, KUĆA I DVORIŠTE U NOVOM BRDU, površine 742 čhv, upisana u zk.ul.br. 324 k.o. Ilova, u uličnom dijelu neizgrađeno građevinsko zemljište, u dvorišnom dijelu poljoprivredno zemljište, sa početnom cijenom prodaje u iznosu od 9.164,85 kuna

  NAPOMENA: Nekretnina je opterećena zalogom u korist MOSLAVINA d.o.o., koji zalog će se brisati nakon prodaje nekretnine

   

 3. 2/4 dijela k.č.br. 1584/4 ORANICA NOVI JARAK U NOVOM BRDU, površine 570 čhv, upisana u zk.ul.br. 1031 k.o. Ilova, poljoprivredno zemljište, sa početnom cijenom prodaje u iznosu od 3.085,25 kuna.

  NAPOMENA: Nekretnina je opterećena zalogom u korist MOSLAVINA d.o.o., koji zalog će se brisati nakon prodaje nekretnine

   

 4. Nekretnine upisane u zk.ul.br. 237 k.o. Janja Lipa, suvlasništvo Grada Kutine 17/32 dijela:

   

 • k.č.br. 498 LIVADA PODKUĆNICA U SELU, površine 550 čhv,
 • k.č.br. 499 ORANICA PODKUĆNICA U SELU, površine 760 čhv,
 • k.č.br. 500 VRT BAŠĆA U SELU, površine 322 čhv,
 • k.č.br. 501 KUĆA BR. 73 SA DVORIŠTEM U SELU, površine 136 čhv,
 • k.č.br. 502/2 KUĆA BR. 74 SA DVORIŠTEM U SELU, površine 89 čhv,
 • k.č.br. 503/2 ORANICA PODKUĆNICA U SELU, površine 236 čhv,
 • k.č.br. 504/2 LIVADA PODKUĆNICA U SELU, površine 1508 čhv,
 • k.č.br. 571/2 ŠUMA KONAČINE U SELU, površine 866 čhv,
 • k.č.br. 572/3 ORANICA KONAČINE U SELU, površine 1 jutro 1285 čhv,
 • k.č.br. 573/2 VOĆNJAK KONAČINE U SELU, površine 413 čhv,
 • k.č.br. 816/2 LIVADA U PAKRAMA, površine 1178 čhv,
 • k.č.br. 1517 ORANICA NOVO BRDO U STARIM VINOGRADINAMA, površine 2 jutra 8605 čhv, sa početnom cijenom prodaje u iznosu od 15.437,86 kuna.

  NAPOMENA: nekretnine upisane u zk.ul.237 k.o. Janja Lipa izlažu se prodaji kao cjelina

   

   

 1. Nekretnine upisane u zk.ul.br. 210 k.o. Janja Lipa, suvlasništvo Grada Kutine u 9/16 dijelova:
 • k.č.br. 1581 ŠUMA NJIVA U PLANOVIMA površine 214 čhv,
 • k.č.br. 1582 ORANICA NJIVA U PLANOVIMA površine 4 jutra 412 čhv, sa početnom cijenom prtodaje u iznosu od 17.626,52 kuna.

NAPOMENA: nekretnine upisane u zk.ul.210 k.o. Janja Lipa izlažu se prodaji kao cjelina

 

Ponuda se podnosi za jedan ili više predmeta prodaje (nekretnina), od r.br. 1.-5.

Ponuditelji koji podnose ponudu za više predmeta prodaje mogu dostaviti ponudu za svaki od predmeta prodaje u jednoj omotnici.

Kupoprodajna cijena (ista ili veća od početne cijene) nudi se zasebno za svaki predmet prodaje.

Jamčevina se uplaćuje zasebno za svaki predmet prodaje.

 

Pravo na podnošenje pisanih ponuda imaju fizičke i pravne osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva nekretnina.

 

Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je, osim ispunjavanja svih uvjeta natječaja, ponudio najviši iznos ukupne kupoprodajne cijene za nekretninu.

 

Prvenstveno pravo kupnje imaju fizičke i pravne osobe koje su sudjelovale u natječaju i to slijedećim redoslijedom:

 1. suvlasnik
 2. dosadašnji zakupnik ili osoba koja se nalazi u neprekinutom mirnom posjedu nekretnine duže od pet godina, uz uvjet da redovito podmiruje dospjele obveze za tu nekretninu
 3. vlasnik susjednog zemljišta
 4. osobe određene Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

 

Navedene osobe dužne su u svojoj ponudi priložiti odgovarajuće isprave kojima dokazuju svoj status.

 

Osobe imaju pravo prvenstva prema utvrđenom redoslijedu pod uvjetom da prihvate najvišu cijenu postignutu natječajem od strane ponuditelja koji ispunjava natječajne uvjete. Ako osoba ostvaruje dvije ili više prednosti, uzima se u obzir samo redoslijed prvenstva.

 

Ponuda za sudjelovanje mora sadržavati:

 • podatke o fizičkoj ili pravnoj osobi ponuditelju (ime, prezime, adresa, sjedište, OIB, kontakt)
 • presliku dokumenata kojima ponuditelji dokazuju svoj identitet (preslik osobne iskaznice za fizičke osobe, odnosno za pravne osobe izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugog registra)
 • -oznaku nekretnine za koju se dostavlja ponuda
 • ponuđeni iznos kupoprodajne cijene
 • dokaz o uplaćenoj jamčevini.

 

Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% početne kupoprodajne cijene nekretnine na račun Grada Kutine IBAN HR3323400091822000008, model: HR68, poziv na broj: 7757-OIB uplatitelja (u opisu plaćanja potrebno je navesti oznaku nekretine za koju se uplaćuje jamčevina) i preslik naloga o plaćanju jamčevine, dostaviti uz ponudu.

 

Ponude se predaju poštom ili neposredno u zatvorenoj omotnici sa naznakom "PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINA  – ne otvarati" na adresu: Grad Kutina, Trg kralja Tomislava 12, Kutina.

 

Rok za dostavu ponuda je 28.07.2022. godine (bez obzira na način dostave), a teče od dana objave obavijesti o natječaju u Večernjem listu, odnosno od dana 18.07.2022. godine. Cjeloviti tekst natječaja objavljuje se istoga dana na web stranici Grada Kutine te Oglasnoj ploči Grada Kutine.

 

Otvaranje ponuda nije javno.

Nepotpune ponude ili ponude zaprimljene izvan roka neće se razmatrati.

Sa najpovoljnijim ponuditeljem Grad Kutina će sklopiti ugovor o kupoprodaji.

 

Prvi najpovoljniji ponuditelj koji odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine. U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

 

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu platiti najkasnije u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora. O opravdanosti produljenja roka plaćanja kao i mogućnosti odobravanja obročne otplate odlučuje Gradsko vijeće.

 

Rok za sklapanje ugovora je 30 dana do dana primitka odluke o odabiru. Ako kupac ne sklopi kupoprodajni ugovor u tom roku, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora i gubi pravo na povrat jamčevine.

 

Prodavatelj pridržava pravo da odustane od prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude dostavit će se svim sudionicima natječaja. Ponuditelju koji ne uspije u natječaju, jamčevina će biti vraćena bez kamata.

 

Kupac snosi sve troškove vezane za sklapanje ugovora o kupoprodaji, zemljišnoknjižnu provedbu, porez te trošak izrade elaborata tržišne vrijednosti nekretnina.

 

Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Grada Kutine na telefon 044/692-015.

 

GRAD KUTINA

Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj

 

KLASA: 944-01/22-01/24

URBROJ: 2176-3-06-01/04-22-3

Kutina, 18.07.2022.

 

 

 


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti