GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiGrad Kutina: Javni poziv za iskazivanje interesa za prodaju poslovnih udjela u Moslavačkom listu d.o.o.
1.7.2022. - Aktualnosti


Na temelju Odluke Gradonačelnika od 30.6.2022. godine (KLASA 301-01/22-01/7, URBROJ: 2176-3-06-01/03-22-2) Grad Kutina objavljuje

Javni poziv za iskazivanje interesa za prodaju poslovnih udjela u Moslavačkom listu d.o.o.

 

 

Grad Kutina, kao član trgovačkog društva Moslavački list d.o.o. i imatelj poslovnog udjela društva objavljuje namjeru otkupa poslovnih udjela društva.

 

Grad  Kutina  poziva  zainteresirane  vlasnike poslovnih udjela u trgovačkom društvu Moslavački list d.o.o.  odnosno članove društva na iskazivanje  interesa za  dostavom  pisma namjere  za  prodaju  poslovnog udjela.

 

Kriterij za odabir zainteresiranih prodavatelja sa kojima će biti sklopljen ugovor o kupoprodaji poslovnih udjela je najniži ponuđeni iznos kupoprodajne cijene za poslovni udio, a ako je više prodavatelja odredilo isti iznos kupoprodajne cijene, uzima se u obzir redoslijed pristizanja ponuda (prvenstvo ima ponuda koja je pristigla ranije).

Grad Kutina će zaključiti ugovore o kupoprodaji poslovnih udjela do utvrđene tržišne procjene poslovnog udjela Moslavačkog lista i sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu za 2022. g., imajući u vidu utvrđeni redoslijed prema prethodnoj odredbi ovog poziva.

Smatra se da je ponuda prodavatelja poslovnih udjela dostavljena po ovom pozivu konačna ponuda.

Neće se smatrati valjanima ponude prodavatelja koji imaju duga prema Gradu Kutini i duga sa  osnove nepodmirenih obveza otplate poslovnih udjela u Moslavačkom listu.

 

Rok za podnošenje pisma namjere za iskazivanje interesa je 18.7.2022. godine do 15,00 sati (bez obzira na način dostave), a teče od dana objave poziva na internetskim stranicama Grada Kutine, odnosno od dana 1.7.2022. godine. Danom predaje pisma namjere smatra se dan zaprimanja pisma u Gradu Kutini. Pisma predana izvan navedenog roka neće se  uzimati u razmatranje,  

 

Grad Kutina pridržava pravo odustanka od sklapanja ugovora o kupoprodaji sa članovima društva Moslavački list koji su iskazali interes za prodaju poslovnih udjela i dostava ponuda po ovom javnom pozivu ne obvezuje Grad Kutinu na zaključenje ugovora o kupoprodaji poslovnih udjela.

 

Prilikom  iskazivanja  interesa  za prodaju potencijalni  prodavatelj  u  pismu  namjere  dužan  je  dostaviti:

- kontakt podatke (ime osobe, adresa, broj telefona, e-mail adresu)

- iznos cijene za poslovni udio

- dokaz stjecanja vlasništva poslovnog udjela od člana društva (npr. rješenje o nasljeđivanju)

 

Pismo namjere s naznakom "PISMO NAMJERE ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA PRODAJU POSLOVNOG UDJELA U TRGOVAČKOM DRUŠTVU MOSLAVAČKI LIST d.o.o.” potrebno je dostaviti Gradu Kutini na adresu Trg kralja Tomislava 12, Kutina (pisarnica).

 

KLASA: 301-01/22-01/7                                                                                  GRAD KUTINA

URBROJ: 2176-3-06-01/03-22-3                                                     


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti