GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti10. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
18.5.2022. - Gradsko vijećeREPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-01/22-05/4
URBROJ: 2176-3-04/01-22-1Kutina, 16. svibnja 2022. 

 

Na temelju članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutina („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/09, 3/13, 4/13 - pročišćeni tekst, 2/18, 4/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 2/21), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine 

 

S A Z I V A 

10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine

za dan 25. svibnja 2022. godine (srijeda) s početkom u 13:00 sati

u Gradskoj vijećnici Grada Kutine Trg kralja Tomislava 12, Kutina

  

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći 

D N E V N I  R E D 

Zapisnik sa 9. sjednice Gradskog vijeća

 

 1. Aktualni sat

   

 2. Prijedlog odluke o donošenju Akcijskog plana smanjenja čestica PM10 na području Grada Kutine

   

 3. Izvješća o radu ustanova za 2021. godinu:

        a)  Muzej Moslavine Kutina

        b)  Knjižnica i čitaonica Kutina

        c)  Pučko otvoreno učilište Kutina

        d) Vatrogasna postrojba Kutina

        e)  Športski centar Kutina

   

 4. Izvješća o radu za 2021. godinu
  1. Zajednica športskih udruga Grada Kutine
  2. Gradski savez KUD-ova Grada Kutine
  3. Vatrogasna zajednica Grada Kutine

    

 5. Prijedlog:
  1. Odluke o drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Kutine za 2022. godinu
  2.  izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
  3. I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
  4. I. izmjena Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih  zgrada u prostoru na području Grada Kutine za 2022. godinu
  5. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu za 2022. godinu
  6. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2022. godinu
  7. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2022. godinu
  8. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba udruga Grada Kutine za 2022. godinu
  9. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu
  10. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Kutine za 2022. godinu
  11. I. izmjene i dopuna Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Kutine za 2022. godinu  

 6. Prijedlog odluke o izmijeni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Kutine za 2022.  godinu

   

 7. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2021. godine

   

 8. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kutine za 2021. godinu

   

 9.  Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini

   

 10.  Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini

   

 11. Prijedlog pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje stanova u najam

   

 12. Prijedlog odluke o upravljanju i korištenju društvenih domova u vlasništvu Grada Kutine

   

 13. Prijedlog godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Kutine za 2022. godinu

   

 14. Prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba i udruga od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Kutine

 

Predsjednik Gradskog vijeća

 Robert Krpes

Komplet materijala

Javnost rada:

Javnost rada Gradskog vijeća propisana je člankom 104. i 105. Poslovnika rada Gradskog vijeća Grada Kutine i Odlukom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kutine  kojom se zbog tehničkih mogućnosti propisuje najveći broj građana koji mogu pratiti sjednicu.


 

 


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti